Plana Gàidhlig Ùr aig Ùghdarras Theisteanas na h-Alba // New Gaelic Plan for SQA

Tha Ùghdarras Theisteanas na h-Alba air Plana Gàidhlig ùr fhoillseachadh airson 2022-25. Tha am plana ag amas air iomhaigh na Gàidhlig a thogail ann an obair a’ bhuidhinn agus ann an conaltradh làitheil, agus air feumalachdan luchd-teagaisg, luchd-ionnsachaidh agus a h-uile duine a bhios ag obair ann am foghlam.

Leugh tuilleadh mun phlana an seo: https://buff.ly/3HyBP6r

Cuimhnichibh cuideachd gu bheil goireasan foghlaim aig Seachdain na Gaidhlig gus ur cuideachadh pairt a ghabhail san t-seachdain – gabhaidh iad seo an cleachdadh tron bhliadhna cuideachd. Faic an seo iad: https://seachdainnagaidhlig.scot/education/

//

The Scottish Qualifications Authority has published a new Gaelic Plan for 2022-25. The plan aims to raise the profile of Gaelic and increase communication within the organisation’s operation, and to meet the needs of teachers, learners and all involved in education.

Find out more here: https://buff.ly/3HyBP6r

Remember that Seachdain na Gàidhlig has educational resources to assist you in taking part in the week – these are suitable for year-round use as well. Find the resources here: https://seachdainnagaidhlig.scot/education/

 

Dàrna Thosgaire airson Seachdain na Gàidhlig // Seachdain na Gàidhlig’s Second Ambassador

Tha sinn air ar doigh tosgaire eile ainmeachadh airson Seachdain na Gàidhlig –  cuideigin air am bi sibh uabhasach eòlach ma bhios sibh a’ cleachdadh na meadhanan sòisealta!

’S e neach-ealain ioma-chuspaireil is neach-cruthachaidh susbaint a th’ ann an  Choirstaidh Iona NicArtair (@choirstaidhiona.jpeg). ’S ann à Grianaig a tha i, is i nise a’ fuireach is ag obair ann an Glaschu. Bha NicArtair ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig bho aois 2-18, an toiseach aig Sgoil-àraich is bun-sgoil Acadamaidh nan Gàidheal is an uair sin Àrd-sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. Ann an 2018, cheumnaich NicArtair bho Sgoil Ealain Ghlaschu le BA le Urram anns na h-Ealainean Saora. ’S e cultair is cànan na Gàidhlig, beul-aithris na h-Alba is Èirinn, bròn, gaol, is leanabas na priomh chuspairean anns an obair ealain aice. 

Ann an 2021, chaidh Choirstaidh ainmeachadh mar Thosgaire Òg na Bliadhna aig Duaisean Gàidhlig na h-Alba son an obair aice air na meadhanan soisealta, an-dèidh a bhith ann an prògram ealain do chloinn air BBC ALBA leis an t-ainm “A’ Chùil” san aon bhliadhna. Ann an 2022, chaidh pos tèatar didseatach a  choimiseanadh le Theatre Gu Leòr mar pàirt de ‘Ceangal/Cwlwm’, leis an t-ainm  “NicFiona”. Ann an NicFiona, bidh Choirstaidh ag innse na sgeulachdan aig ceathrar bhoireannach san teaghlach aice, aig an aon àm ag innse eachdraidh sòisealta  nam ban bho’n chlas-obrach ann an Inbhir Chluaidh.

Aig deireadh na bliadhna sa chaidh, còmhla ri Billy McArtair, a bràthair, rinn  Choirstaidh film goirid sa Ghàidhlig leis an t-ainm “Priob”, a chaidh a mholadh airson 4 duaisean FilmG am-bliadhna sa. 

Mu dheidhinn a bhith na tosgaire airson Seachdain na Gàidhlig, thuirt Choirstaidh: ‘Mar sgoilear FtMG a thainig gu Gàidhlig an-dèidh dhi bàsachadh linntean air ais nam theaghlach, bhean e gu mòr ri mo chridhe a bhith ainmichte mar thosgaire son Seachdain na Gàidhlig! Nuair bha mi na b’ òige, cha robh mi tric a’ faireachdainn mar an seòrsa Gaidheal “ceart” gu tòrr dhaoine, mar sin tha mi nise moiteil gu bheil an cothrom agam gu tric a bhith ag innse dhan a h-uile neach aig a bheil Gàidhlig, no fiù ‘s gaol airson na Gàidhlig, gum buin iad do choimhearsnachd na Gàidhlig gu bràth!’

//

We are delighted to announce our second ambassador for Seachdain na Gàidhlig – someone you will be very familiar with if you’re active on social media!

Choirstaidh Iona NicArtair (@choirstaidhiona.jpeg) is a Gaelic-speaking  multidisciplinary artist and content creator from Greenock, living and working in Glasgow. NicArtair attended Gaelic Medium Education from 2-18, first at Highlanders’ Academy Nursery and Primary School in Greenock, then Glasgow Gaelic High School. In 2018, NicArtair graduated from the Glasgow School of Art with a BA (Hons) in Painting and Printmaking. Her artwork mainly centres around Gaelic language and culture, Scottish and Irish folklore, grief, love, and childhood. 

In 2021 she was named the Young Gaelic Ambassador of the Year by Bòrd na  Gàidhlig at the Gaelic Awards for her work on her social media platforms, after starring in BBC ALBA’s “A’ Chùil”, a children’s art series in the same year. In 2022, Choirstaidh was commissioned by Theatre Gu Leòr to produce a piece of digital theatre for the ‘Ceangal/Cwlwm’ project, entitled ‘NicFiona’. ‘NicFiona’ follows four generations of women from NicArtair’s family while documenting the social history of the working class women of Inverclyde.

Towards the end of last year, in collaboration with her brother, musician Billy  McArthur, Choirstaidh produced an animated short film called ‘Priob’ in Scottish Gaelic, which is up for four awards at this year’s FilmG Awards.

About being named ambassador for Seachdain na Gàidhlig, Choirstaidh said: ‘As someone who learned Gaelic in school after it died out in our family generations ago, being recognised as an ambassador for Seachdain na Gàidhlig is really touching! I often felt growing up that I wasn’t the right kind of Gael for many people, so every chance I get now, I want to show everyone who loves and  shares our language and culture that they belong, whoever they are and whatever brought them here!’

A’ Chiad Thosgaire airson Seachdain na Gàidhlig // Seachdain na Gàidhlig’s First Ambassador

Tha sinn air ar dòigh innse dhuibh gu bheil dithis thosgaire gu bhith againn airson Seachdain na Gàidhlig agus seo agaibh a’ chiad fhear dhiubh sin – Iain Urchadan! Bidh na tosgairean againn a’ deanamh oidhirp air daoine air feadh na dùthcha a bhrosnachadh gus pàirt a ghabhail san t-seachdain. Aithnichidh sibh Iain is e cuideachd ainmichte mar Thosgaire na Gàidhlig aig Mòd Pheairt 2022.

Rugadh Iain D. Urchardan ann an 1966 is thogadh e ann am Bòirseam, Eilean na Hearadh. Bha
Gàidhlig aig a h-uile neach sa bhaile aige agus b’ fheudar dha Beurla ionnsachadh nuair a chaidh e
dhan sgoil. Cheumnaich Iain le Urram à sgoil Ealain Ghlaschu ’s à Oilthigh Obar Dheathain. Ann an
1989 thionndaidh e gu craoladh. Bha e na phreasantair air radio ’s TV aig a’ BhBC agus bha e ag
obrachadh dhaibhsan làn-ùine gu 1993. An uair sin thòisich e air trèanadh airson a bhith na
Mhinistear ann an Eaglais na h-Alba, obair a rinn e ann an Glaschu, Eilean Bharraigh is san Eilean
Sgitheanach gu 2010. A-nis tha e na Òraidiche aig Sabhal Mòr Ostaig ’s na phreasantair air pod-
chraolaidhean mar ‘Beag air Bheag’ is ‘SpeakGaelic’. Tha dà leabhar de na sgeulachdan-goirid aig Iain
an clò: ‘Breab, Breab, Breab’ (2017) agus ‘Air an Oir’ (2020). Choisinn ‘Turas’, a’ chiad
chruinneachadh de bhàrdachd aige, Duais Dhòmhnaill Meek ann an 2019. Tha Iain pòsta aig Muireall
’s tha triùir chloinne aca: Mairead, Eòin is Sìleas.

Thuirt Iain, ‘Tha mi uabhasach toilichte ’s taingeil a bhith nam thosgaire do Sheachdain na Gàidhlig. B’ i a’ Ghàidhlig mo chiad chànan ’s tha mi air a bhith ga cluinntinn, ga cleachdadh ’s ga cur gu feum fad mo bheatha. Tha Seachdain na Gàidhlig a’ toirt cothrom sgoinneil dhomh a bhith a’ misneachadh dhaoine eile gus a cleachdadh – le toileachas is le taingealachd – cuideachd. Mar sin, ‘Suas, suas, suas leis a’ Ghàidhlig’!’

//

We are delighted to introduce you to John Urquhart, one of our two ambassadors for Seachdain na Gàidhlig, who will play a special part in promoting the week and will bring their own events to the fore to ensure participation is at its fullest and most enthusiastic. You’ll also know John as the Gaelic Ambassador of the Perth Mòd 2022!

John D. Urquhart was born in 1966 and was brought up in Borsham, Isle of Harris. All his neighbours
were native Gaelic speakers and he had to be taught English when he went to primary school. John
graduated with honours from Glasgow School of Art and the University of Aberdeen. In 1989 he
started broadcasting, full-time, with the BBC as a radio and TV presenter and worked for them until
1993. Then he began training for the Ministry in the Church of Scotland, work he undertook in
Glasgow, the Isle of Barra and the Isle of Skye until 2010. These days he’s a lecturer at Sabhal Mòr
Ostaig and he has presented podcasts such as ‘Beag air Bheag’ and ‘SpeakGaelic’. John has had two
collections of his short stories published: ‘Breab, Breab, Breab’ (2017) and ‘Air an Oir’ (2020). ‘Turas’
his first collection of poetry won the Donald Meek Award in 2019. John is married to Muriel, and
they have three children: Mairead, Eòin and Sìleas.

John said, ‘I’m truly delighted and thankful to be an Ambassador for Seachdain na Gàidhlig. Gaelic is my mother tongue and I’ve heard, spoken, and made use of Gaelic all my life. Seachdain na Gàidhlig gives me a brilliant opportunity to encourage others to hear, speak and use Gaelic – with delight and thankfulness – too. So, onwards and upwards with Gaelic!’

Seachdain nan Cànan, Alba // Languages Week Scotland 2023

Thèid Seachdain nan Cànan an Alba, ga ruith le SCILT (Ionad Cànain Nàiseanta na h-Alba), a chumail eadar 30 Faoilleach – 3 Gearran, a’ dèanamh gàirdeachas air ionnsachadh is labhairt chànanan air feadh na dùthcha.

Thathar an dùil gun tèid fèill a dhèanamh air mar a bhios cànanan gar n-ullachadh mar dhaoine fa-leth agus mar choimhearsnachdan shìtheil air feadh an t-saoghail. Tha fàilte ro ionadan foghlaim, buidhnean coimhearsnachd, buidhnean ealain agus spòrs, iomairtean sòisealta agus gnothachasan beag is mòr pàirt a ghabhail.

Lean an taga-hais #ScotlandLovesLanguages agus an cunntas @LangsWeekScot. Airson tuilleadh fiosrachaidh, tadhail air làrach-lìn SCILT.

//

Languages Week Scotland, delivered by SCILT (Scotland’s National Centre for Languages) is a celebration of language learning and multilingualism in Scotland. Now in its fifth year, Languages Week Scotland 2023 will take place from 30 January – 3 February and will be a week of activity across the country.

Languages Week Scotland 2023 aims to celebrate how languages – spoken and signed – equip us as individuals and as a society to contribute to a peaceful world. Educational establishments, community-based groups, arts and sports organisations, social enterprises and businesses – large and small – are invited to engage with the week.

Get involved and follow the hashtag #ScotlandLovesLanguages and the dedicated Twitter account @LangsWeekScot.

For more information check out SCILT’s website.

Ceithir Seachdainean Ri Dhol // Four Weeks To Go!

Tha sinn a-nis gu mòr a’ coimhead air adhart ri Seachdain na Gàidhlig is i a’ teannadh dlùth. Tha sinn air bhioran a’ faicinn nan tachartasan a’ lìonadh a’ mhìosachain air-loidhne agus tha ùine gu leòr agaibh uile fhathast na tachartasan agaibh fhèin a chur a-steach cuideachd! Bheiribh sùil air na bhios a’ dol agus innsibh mu na planaichean agaibh fhèin an seo. Ge bith ciamar a bhios sibh a’ comharrachadh Seachdain na Gàidhlig, tha sinn an dòchas gun còrd e ribh!

//

We are now very much on the countdown to Seachdain na Gàidhlig with just four weeks to go. We have been excitedly watching as the online calendar fills up with fantastic events and we’re looking forward to seeing what else comes in as the next few weeks pass! Remember you still have plenty of time to add your own event – have a look at the programme here and see what else is being planned in your area. However you plan to celebrate Seachdain na Gàidhlig, we hope you have a great time!

Dealbhaich an Lèine-T Oifigeil aig Seachdain na Gàidhlig 2024! // Design the Official T-shirt for Seachdain na Gàidhlig 2024!

Ciamar a chòrdadh e riut rud a dhealbhaich thu fhèin fhaicinn air lèine-T?

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig tha sinn a’ toirt cothrom dhuibh an dearbh rud a dhèanamh, agus an lèine-T oifigeil a dhealbhadh airson Seachdain na Gàidhlig 2024! Dè thig a-steach ort nuair smaoinicheas tu air a’ Ghàidhlig? Ge bith dè th’ ann – ceòl, cèilidh, caraidean, ball-coise no rud sam bith eile – tha sinn airson fhaicinn ann an clò.

Cleachd an teamplaid an seo gus dealbh a dhèanamh. Iarr air inbheach do chuideachadh le dealbh a thogail dhe no scan a dhèanamh dhe, agus cuir thugainn e aig admin@seachdainnagaidhlig.scot leis a’ chuspair ‘Lèine-T Seachdain na Gàidhlig 2024.’

Thèid an dealbh as fheàrr a chur air lèine-T a thèid a reic airson Seachdain na Gàidhlig 2024. Gheibh thusa fear dhut fhèin agus gheibh thu cuideachd poca làn de stuthan Sheachdain na Gàidhlig! Tuilleadh fiosrachaidh an seo.

//

How would you like to see your own design on a real T-shirt?

As part of Seachdain na Gàidhlig we’re giving you the chance to do just that and design our official Seachdain na Gàidhlig 2024 T-shirt! What comes to mind when you think of Gaelic? Whatever that might be, whether it’s music, a cèilidh, your friends, football, or anything else, we want to see it come to life.

Draw the picture you would like to see on your T-shirt on the template here. Ask an adult to scan or photograph it and send it to us at admin@seachdainnagaidhlig.scot with the heading ‘Seachdain na Gàidhlig T-shirt Competition 2024.’

The winning design will be made into a real T-shirt and sold on our online shop for Seachdain na Gàidhlig 2024. We’ll also send you your winning T-shirt and a Seachdain na Gàidhlig goody bag! Find out more here.

Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week) announces major events programme for Monday 20th to Sunday 26th February 2023

Thanks to support from Bord Na Gàidhlig, and huge interest from Gaelic speakers across Scotland and around the world, February 2023 sees the second official global Scottish Gaelic language week; Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week), pronounced “Shach-keen na Gaaah-lik” (ch like loch), taking place through a series of in-person and online events.

With the overarching theme of Coming Together, Seachdain na Gàidhlig 2023 will build on its 2022 success, by prioritising uniting people within their own communities. Seachdain na Gàidhlig connects people from all walks of life across the world to promote, use and learn Gaelic; through a coordinated network of activities taking place across Scotland and internationally, from 20th – 26th February 2023.

Shona NicIllinnein, Ceannard at Bòrd na Gàidhlig, Seachdain na Gàidhlig’s main funders, said: “We are delighted to support Seachdain na Gàidhlig again following on from the resounding success of its first year. This week celebrates everything about Gaelic – the language, the culture, the arts, music and heritage and we are very much looking forward to this year’s offering. The Small Events Fund Scheme will have enabled more groups to host their own events in their communities and we are hugely encouraged by the number of applicants. In line with the aims of the National Gaelic Language Plan, this week helps to promote and normalise the Gaelic language as well as contribute to wellbeing and creating and strengthening connections in Gaelic worldwide. Chì sinn ann sibh!”

Building upon the success of the inaugural 2022 event, Seachdain na Gàidhlig 2023, organised by Scottish traditional culture and music organisation Hands Up For Trad, is launching a raft of new initiatives this year. To celebrate and promote the importance and use of Gaelic within both cultural and commercial landscapes, a new Small Grants Fund was introduced, awarding Micro-Grants of up to £500 to support initiatives both here in Scotland and abroad. Over 60 grant applications were received and checked by a Panel including Joy Dunlop, with Steven Kellow, Funding and Projects Officer at Bòrd na Gàidhlig and Arthur Cormack, Chief Executive Officer, Fèisean nan Gàidheal; and 30 funded projects being launched as part of the first batch of scheduled events.

Seachdain na Gàidhlig Director Joy Dunlop said: “We were blown away by the calibre of all the applications received and are hugely grateful to Bord Na Gàidhlig for awarding us extra funding to facilitate the Small Grants Fund. The volume of interest from all corners of the world proves that Gaelic has a global audience, something which is echoed through the numbers of people learning and speaking Gaelic internationally. For anyone else who would still like to hold their own event, please visit our official website www.seachdainnagaidhlig.scot, and utilise our free support resources.”

Seachdain na Gàidhlig 2023 will be producing daily, online content across their social media, ensuring that geography is no barrier to participation. This mixture of in-person and online events will provide a world class platform for Gaelic speakers to connect with both physical and virtual communities worldwide; encouraging individuals, businesses, and wider community groups to get involved. Additionally, Seachdain na Gàidhlig is encouraging people to connect online by sharing posts, images and videos using the hashtag #SeachdainNaGàidhlig.

Simon Thoumire, Director of Hands Up For Trad, the Scottish cultural organisation that founded and runs Seachdain na Gàidhlig, said: “We are really happy that Bord Na Gàidhlig have supported this project, which fits with Hands Up For Trad’s aims of supporting Gaelic culture and language.”

Education is also being specifically targeted through Seachdain na Gàidhlig 2023. To help teachers and young people engage with the initiative, comprehensive education packs have been created for schools, in partnership with educational publishing house, Twinkl. The activities and resources include class planners, suggested content and activities aimed at both primary and secondary levels for both Gaelic and English medium schools – ensuring that all children and teachers can get involved, whether they are fluent or just starting their journey with the language.

For all events & ways to get involved in Seachdain na Gàidhlig 2023, visit: www.seachdainnagaidhlig.scot

For education resources visit: www.twinkl.co.uk/resources/curriculum-for-excellence/scotland-partnerships-scotland-cfe/seachdain-na-gaidhlig-world-gaelic-week-scotland-partnerships-scotland-cfe

Follow on social media: twitter.com/sngaidhlig  / instagram.com/sngaidhlig/ / facebook.com/sngaidhlig

Search Hashtags: #SeachdainNaGàidhlig  #Gàidhlig  #Gaelic  #cleachdi

Stornoway’s An Taigh Cèilidh Now Open!

Written by Teàrlach Wilson for Seachdain na Gàidhlig:

Stornoway, Saturday 17th December 2022 and An Taigh Cèilidh opened: the first Gaelic community space in Scotland. On our launch day, we sang Christmas songs with those who called in for a cèilidh. Lots were singing, they were enjoying the coffee, and we sold a couple of maps and books. The builders aren’t quite ready and so we will be closed Mondays and Tuesdays throughout January while they finish their work, including the exterior walls. You could say this was our soft launch, and when we are ready, plenty more will be happening at An Taigh Ceilidh: daily events (e.g. conversation circles and homework clubs), special events (e.g. memorial events, live music), staff, heritage recording machines, and a shop. Until then, we will be open as a local café where you’ll get a cup of tea or coffee with 10% off if you order in Gaelic and you’ll never have an empty cup! Please follow us on social media (@taighceilidh) to follow our updates!

Maoin nan Tabhartas Beag // Small Grants Fund

Le 63 iarrtasan bho air feadh na dùthcha agus nas fhaide air falbh, fhuair sinn air taic-airgid a thoirt do ghrunn thachartasan agus phròiseactan a bhios a’ gabhail àite tro Sheachdain na Gàidhlig 2023. Bidh a h-uile neach is buidheann a fhuair tabhartas aig an ìre seo a-nis air fios fhaighinn, an cois pasgan-taic leis a h-uile càil a dh’fheumas sibh airson tachartas soirbheachail a chur air dòigh. Gu mì-fhortanach cha d’ fhuair sinn air a h-uile pròiseact a mhaoineachadh, ach tha sinn gu mòr an dòchas gum faic sinn iad a’ tighinn gu buil tro Sheachdain na Gàidhlig – cuimhnichibh gur ann leibhse a tha i! Ma tha taic a dhìth oirbh aig ìre sam bith, feuch gun cuir sibh fios oirnn air admin@seachdainnagaidhlig.scot.

Bu chaomh leinn taing mhòr a thoirt do Bhòrd na Gàidhlig airson na Maoin.

//

With 63 applications from across the country and further afield, we were able to fund a good number of events and projects which will be taking place throughout Seachdain na Gàidhlig 2023. Every individual and group who received a grant has now been notified and provided with a support pack on how to run a successful event. Unfortunately we were unable to fund all the projects but we sincerely hope to see them take place during Seachdain na Gàidhlig – remember that the week is yours! If you require any support, please get in touch with us on admin@seachdainnagaidhlig.scot.

We would like to thank Bòrd na Gàidhlig for enabling us to provide the Small Grants Fund.

Prògram Sheachdain na Gàidhlig ga Fhoillseachadh! // Launch Date for Seachdain na Gàidhlig Programme

Cumaibh an ceann-latha! Air 16 Faoilleach 2023 bidh sinn a’ foillseachadh a’ phrògraim airson Seachdain na Gàidhlig, le fios air na pròiseactan agus na tachartasan a fhuair taic-airgid bho Mhaoin nan Tabhartas Beag sa chiad dol a-mach. Faodaidh sibh fhèin fios a chur a-steach dhan mhìosachan air an làrach-lìn again mu thachartas sam bith a bhios a’ dol agaibh tron t-seachdain. Bidh rudeigin a’ dol anns gach ceàrnaidh dhan dùthaich – feuch gun gabh sibh fhèin pàirt ann an Seachdain na Gàidhlig, ge bith dè a nì sibh!

//

Put the 16th of January into your diaries! We will be launching the Seachdain na Gàidhlig programme, full of the events funded by the Small Grants Fund as a starting point. Keep an eye on our social media that day as we are sure there will be something for you in your area. We will also have an active calendar on the website for you to enter the details of any events or projects you may be running during Seachdain na Gàidhlig – please make use of this and help make the week a great success for our language!