Seachdain ri Dhol! // One Week to Go!

Chan eil ach seachdain ri dhol mus tòisich Seachdain na Gàidhlig 2024! Am bi sibhse an sàs innte? Feuch gun toir sibh sùil tron mhìosachan an seo gus am faic sibh na bhios a’ dol anns na sgìrean agaibh fhèin, agus feuch gun cuir sibh ris ma tha tachartas gu bhith agaibh fhèin. Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile deiseil agus deònach airson an treas Seachdain na Gàidhlig agus gun cuidich sibh sinn le bhith ga dèanamh nas motha agus nas fheàrr na bha i riamh!

//

There’s only one week to go until Seachdain na Gàidhlig 2024 kicks off! Will you be taking part? Make sure to take a look through the calendar here to see what’s on in your area, and please feel free to add your own event if you have anything planned. We hope you’re ready to join us for our third year and that you’ll help us make it the biggest and best yet!

Là Abairt na Gàidhlig 2024 // Say a Gaelic Phrase Day 2024

‘S e Diardaoin 22 Gearran an treas Là Abairt na Gàidhlig. Tha seo na iomairt airson daoine a bhrosnachadh gus Gàidhlig fheuchainn, no am beagan a th’ aca a chleachdadh! Airson pàirt a ghabhail, chan eil agad ach ri abairt Gàidhlig bhon duilleag seo a thaghadh (no fear dha do thoil fhèin), ionnsaich mar a chanas tu e (le bhith ag èisteachd ris an Ghàidhlig), dèan bhidio (air d’ fhòn, tablet no coimpiutair) agus cuir air na meadhanan sòisealta e leis na tagraichean-hais #LàAbairtNaGàidhlig agus #SayAGaelicPhraseDay. Cho furasta sin!

Nach iarr sibh air ur caraidean a bhith an sàs sa chùis cuideachd? Ma tha misneachd gu leòr agaibh, faodaidh sibh abairt no dhà a chur còmhla a’ cleachdadh ‘agus’. Ma tha faclan a bharrachd a dhìth oirbh, bheir sùil air Learn Gaelic Dictionary. Ma tha sibh airson tuilleadh ionnsachadh mu bhith bruidhinn na Gàidhlig, theirig gu SpeakGaelic, learngaelic.scot or Duolingo.

//

Thursday 22nd February 2024 is the third Say A Gaelic Phrase Day. This is an initiative to encourage people to try speaking Gaelic, or to use the Gaelic that they have! To take part, all you need to do is pick a Gaelic phrase from this page (or make up your own one), learn how to say it (by listening to the audio file), make a video (on your phone, tablet or computer) and post it on social media using the hashtag #LàAbairtNaGàidhlig or #SayAGaelicPhraseDay. Simple as that!

Why not encourage your friends to take part – the more, the merrier! If you are feeling confident, you can combine multiple phrases using ‘agus’ (the Gaelic for ‘and’). If you are looking for more words, check out the Learn Gaelic Dictionary. If you want to find out more about speaking Gaelic, why not check out, SpeakGaelic, learngaelic.scot or Duolingo.

Farpais Lèine-T 2025 // T-shirt Competition 2025


Ciamar a chòrdadh e riut rud a dhealbhaich thu fhèin fhaicinn air lèine-T?

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig tha sinn a’ toirt cothrom do dh’òigridh an dearbh rud a dhèanamh, agus an lèine-T oifigeil a dhealbhadh airson Seachdain na Gàidhlig 2025! Dè thig a-steach ort nuair smaoinicheas tu air a’ Ghàidhlig? Ge bith dè th’ ann – ceòl, cèilidh, caraidean, ball-coise no rud sam bith eile – tha sinn airson fhaicinn ann an clò.

Cleachd an teamplaid gu h-ìseal gus dealbh a dhèanamh. Iarr air inbheach do chuideachadh le dealbh a thogail dhe no scan a dhèanamh dhe, agus cuir thugainn e aig admin@seachdainnagaidhlig.scot leis a’ chuspair ‘Lèine-T Seachdain na Gàidhlig 2025.’

Thèid an dealbh as fheàrr a chur air lèine-T a thèid a reic airson Seachdain na Gàidhlig 2025.

Leugh na riaghailtean an seo.

//

How would you like to see your own design on a real T-shirt?

As part of Seachdain na Gàidhlig we’re giving young people the chance to do just that and design our official Seachdain na Gàidhlig 2025 T-shirt! What comes to mind when you think of Gaelic? Whatever that might be, whether it’s music, a cèilidh, your friends, football, or anything else, we want to see it come to life.

Draw the picture you would like to see on your T-shirt on the template below. Ask an adult to scan or photograph it and send it to us at admin@seachdainnagaidhlig.scot with the heading ‘Seachdain na Gàidhlig T-shirt Competition 2025.’

The winning design will be made into a real T-shirt and sold on our online shop for Seachdain na Gàidhlig 2025.

Rules can be found here.

Tachartasan is Pròiseactan Maoinichte le Maoin nan Tabhartas Beag // Events and Projects Funded by the Small Grants Fund

Seo agaibh an liosta de dhaoine is bhuidhnean a fhuair maoineachadh bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (le taic bho Bhòrd na Gàidhlig) airson pròiseactan is tachartasan a ruith tro Sheachdain na Gàidhlig 2024.

Coimhead tromhpa agus dh’fhaodadh gum bi rudeigin uabhasach inntinneach a’ tachairt faisg oirbh fhèin!

Cuimhnich gu bheil gu leòr a’ dol a bharrachd air na tachartasan a fhuair maoineachadh – bheir sùil air a’ mhìosachan an seo agus feuch gun cuir sibh ris ma tha càil san amharc agaibhse.

//

We are delighted to bring you the list of groups and individuals who received funding from the Small Grants Fund (supported by Bòrd na Gàidhlig) to run events and projects during Seachdain na Gàidhlig 2024.

Have a look through them – there may be something very interesting happening on your own doorstep!

Remember that there will be many more events happening as well as those who received funding – take a look at the online calendar here and please do add your own if you’re planning anything for Seachdain na Gàidhlig 2024!

Comhairle Aonghais // Angus

 

Comann nam Pàrant Aonghais – Spòrs Còmhla

Bidh Comann nam Pàrant Aonghais a’ lìbhrigeadh tachartas làn spòrs airson clann ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig! Thig sinn còmhla airson ealain, geamannan ’s CLUICHE-BHOG air Là na Sàbaid, 25mh! Tha sinn an dòchas gun tig sgoilearan bho sgìrean diofraichte gus am bi cothrom ann coinneachadh ri caraidean ùra aig a bheil a’ Ghàidhlig! (Bidh feum aig pàrantan fuireach rèn tachartas.)

//

Comann nam Pàrant Angus will deliver an event full of fun for children in Gaelic Medium Education. We’ll come together for crafts, games and SOFT PLAY on Sunday, 25th. We hope pupils from different areas will come so there will be an opportunity to meet new friends with Gaelic! (Parents will need to stay for the duration of the event.)

 

Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid // Argyll & Bute

 

Comunn nam Pàrant An Òbain – Cèilidh Teaghlaich

Cèilidh neo-fhoirmeil airson daoine de gach aois ann an coimhearsnachd na Gàidhlig a thoirt còmhla. Tachartas air leth airson 25 bliadhna de dh’fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig a chomharrachadh. Bidh clann is inbhich a’ seinn is a’ cluich agus gheibhear cothrom dannsa no dhà ionnsachadh. Bidh fàilte ro thìodhlacan agus bidh gnìomhachdan a bharrachd ann do chloinn agus cothrom bruidhinn air buannachdan FtMG.

//

An informal gathering to bring the Gaelic community together and encourage intergenerational interaction. A fantastic opportunity to celebrate 25 years of GME in Oban. With performances from children and adults from the local community, and an opportunity to learn some Ceilidh dancing. Entry will be a silver donation and there will be additional activities for children and an opportunity to discuss the merits of GME should anyone wish.


Fèis Latharna – An Seisean Seinn

 

Aon latha de bhùthan-obrach do dh’òigridh sgìre an Òbain is Latharna aois 11-18, a’ togail air a’ bhuidheann mìosail. Bidh fòcas air òrain Gàidhlig – luaidh is puirt à beul. Ionnsachaidh com-pàirtichean mar a chuireas iad dreach ùr air òrain is fuinn is thèid a thaisbeanadh aig tachartas poblach neo-fhoirmeil air Diluain 19 Gearran.

//

1 day group work music workshop involving 11-18 year olds from the Oban and Lorn area, building on Fèis Latharna’s Sunday Sessions monthly group work initiative. The focus of the workshop will be on Gaelic song – òrain luaidh / puirt a beul. The participants will learn to sing, play and arrange new material, and perform/share it along with other tunes at an informal public event on Monday 19 February.

 

Royal National Mòd Local Organising Committee (Oban) – Seinn Leinn – Oban’s Big Sing

Tha Seinn Leinn ag amas air blasad a thoirt do dhaoine den chàirdeas, fois-inntinn agus aoibhneas a thig le bhith a’ seinn ann an còisir, gun a bhith fo uallach a dhol nad làn bhall. Thairis air an fheasgar seo, thèid agad air cuid de na h-òrain Gàidhlig as aithnichte ionnsachadh, gad fhàgail gu tur deiseil airson cur ri cèilidh, ge bi càit am bi thu – bho Barbhas gu Bàgh a’ Chaisteil agus Benderloch – agus gach àite eatorra! Thathas an dòchas gum faigh seinneadairean misneachd is dealas à Seinn Leinn gus am faod iad pàirt a ghabhail anns na Còisirean Chruinnichte – cruinneachadh de cheudan de sheinneadairean bho chòisirean Gàidhlig, a bhios a’ tighinn le chèile gus crìoch a’ Mhòd Nàiseanta a chomharrachadh.

//

Seinn Leinn aims to give folk a taste of the camaraderie, mental respite and joy that comes with choral singing, without the commitment of joining a choir. Throughout the course of the afternoon, you’ll pick up some of the classically popular Gaelic songs, meaning you’ll be able to join in wherever you find yourself at a cèilidh – from Benderloch to Barvas and Kilmore to Castlebay – you’ll fit right in! It’s hoped that singers will come away from Seinn Leinn with the confidence and enthusiasm to participate in the most moving of Mòd events, the Massed Choirs – a gathering of hundreds of Gaelic choir singers to mark the end of the National Mòd.

 

Companaich Dhail Riada – A’ ceangal choimhearsnachdan agus àiteachan

Tachartasan Meadhan Earra-Ghàidheal! Tha Companaich Dhail Riada an dòchas a’ choimhearsnachd a thoirt còmhla tro chruth-tìre, ceòl, cultar agus cànan – ge bith dè an aois no an ùidh a th’ agad tha sinn an dòchas gum bi tachartas ann a thogas do mhiann, ge bith a bheil thu dìreach fiosrach sa Ghàidhlig, nad neach-ionnsachaidh dealasach no nad neach-labhairt dùthchasach. Am measg nan tachartasan bidh cuairt le neach-stiùir tro mheadhan na Gàidhlig, bookbug Gàidhlig, bùth-obrach ciùil is sgeulachdan a’ tighinn gu crìch le cèilidh glòrmhor ann am bàgh fiadhaich Earra-Ghàidheal. Bidh e math ur faicinn!

//

World Gaelic Week Mid Argyll Events! Companaich Dhail Riada hope to bring the community together through landscape, music, culture and language – whatever your age or interests we hope there will be an event to whet your appetite, whether you are just Gaelic-curious, a committed learner or a native speaker. Events include a led walk through the medium of Gaelic, Gaelic bookbug, a music and storytelling workshop culminating in a glorious ceilidh in a wild Argyll bay.  Bidh e math ur faicinn!

 

Cardross Primary – Cafe Cardross 

Aig Bun-Sgoil Càrdanros bidh sinn a’ comharrachadh Seachdain na Gàidhlig le a bhith cuir air bhonn cafaidh Ghàidhlig airson an sgoil gu leir. Tron t-seachdain bidh gach clas ag ullachadh airson a’ chafaidh.Airson seo a dhèanamh bidh iad a’ dèanamh biadh airson a’ chafaidh, ag eadar-theangachadh reasabaidhean ann an Gàidhlig, a’ deanamh phostairean le abairtean fheumail airson a’ chafaidh and a bhith a’ cleachdadh cànan/pabairtean fheumail as urrainn dhaibh ionnsachadh agus a theagasg dha daoine eile a chleachdas iad aig a’ chafaidh. Bidh fiathachadh air pàrantan agus aig a’ choimhearsnachd tighinn chun a’ chafaidh gus an toir a’ chlann seachad rudan blasta dhaibh.

//

At Cardross Primary we will be celebrating Seachdain na Gaidhlig by hosting a whole school Gaelic café. Throughout the week each class will be preparing for the café. Such preparations will include making food to serve at their café, translating their recipes into Gaelic, creating posters with helpful phrases for the café and learning useful café language/phrases that they can use and teach others to use at the café. Parents and the community will be invited in to our café and the children will serve their delicious treats to them in Gaelic.

 

CnaG Ìle – Dùthchas Ìle

Ann an Ionad Nàdar Ìle, bu toil leinn cultar is dùthchas inntinneach is sgoinneil nan eilean a shealltainn is a mholadh. Èistidh sinn ri pailteas sgeulachdan is òrain ‘air chall’, a’ gabhail a-steach coimhearsnachd Ìle is Dhiùra gu lèir thar nan ginealach gu lèir. Bheirear sgeulachdan mìorbhaileach, eòlas làidir air eachdraidh is dùthchas nan eilean, agus àrainneachd loma làn toileachas! A bharrachd air sin, gabhar copan is còmhradh às a dhèidh. Cuiridh sinn fàilte air a h-uile duine!

//

An afternoon of stories, songs and Gaelic in the Islay Nature Centre, celebrating Islay’s fascinating cultural heritage. Drawing on ‘lost’ tales and songs we will be joined by members of Islay’s Gaelic community from all the generations sharing their enthusiasm and knowledge. Followed by tea and chat , everyone warmly welcomed!

 

Àrd-sgoil Ìle – Do chànan, do chothrom ann an Ìle

Bu toil le Àrd-sgoil Ìle tachartas mòr sgoile a dhèanamh a chuireas fàilte air ar coimhearsnachd. Bidh còmhradh Gàidhlig a bhrosnachadh fhad ’s a tha còmhlan-ciùil traidiseanta na sgoile a’ cluich.   Bidh co-fharpais ealain againn – cleachdaidh sinn na dealbhan seo ann an taisbeanadh agus nì sinn bùithtean-obrach far am bi daoine a’ dèanamh prìneachan le Gàidhlig sgrìobhte orra. Chì a’ choimhearsnachd buaidh na Gàidhlig anns na cuspairean eile cuideachd, m.e. ealain Ceilteach, ainmean àite airson cruinn-eòlas. A bharrachd air sin bidh sinn a’ sealltain ar cànan, cùltar agus cothroman ann an Gàidhlig agus a’ coimhead air na fiomlaichean a rinn sinn airson Film G.

//

Islay High School will hold an open afternoon to welcome our community. Gaelic conversation will be encouraged while listening to our school’s traditional music band. We will be running an art competition, which will be used as an exhibition and hold Gaelic badge making workshops. The community will also see how other subjects link to Gaelic, such as Celtic Art and placenames. In addition we will put up a display related to language, culture and opportunities and show our school’s Film G entries.

Camden, Lunnainn // Camden, London

 

Ceilidh Club Ltd  – Ceilidh Club Live – Gaelic Week Special

Tha Màrtainn agus Màiri air a bhith ag obair gu dlùth còmhla, fad dà bhliadhna, air pròiseact òran, ciùil is sgeulachd mu na Fianna a thèid fhaicinn aig Celtic Connections 2024.

Tuigidh iad ealain is comasan a chèile is tha buiintealas Uibhist a Deas is a dualchas prìseil dhan dithis aca.

Eadar òrain, bàrdachd is sgeòil bheir iad cuirm thlachdmhor dhan èisteachd a bhios freumhaichte san dualchas ach a tha beò, innleachdach is co-aimisireil. Abair cothrom dhan chànain!

//

Martin and Mary have been working closely together for two years on a song, music and story project about the Fianna, which will be seen at Celtic Connections 2024.

Their shared South Uist heritage is precious to both of them, and they bring this understanding for a night of songs and stories rooted in tradition but alive, creative and contemporary. What an opportunity for the language!

 

Comhairle Cathair Dhùn Dè // Dundee

 

Boraraig Consultancy – Your Dundee Your Language Your Opportunity

Tha “Do Dhùn Dè, Do Chànan, Do Chothrom” na chothrom air leth airson muinntir Dhùn Dè a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig agus a’ lorg na Gàidhlig mun cuairt orra. Thèid Gàidhlig a cleachdadh gach là anns a’ bhaile ach dìreach anns na h-ainmean air na àiteachan agus sràidean mar a tha sgeulachd nan Gàidheal air a bhith falaichte cuideachd. Bidh co-roinntich a’ faighinn a-mach mun eachdraidh Ghàidhlig aca agus gheibh iad cothrom a bhith ga h-ionnsachadh cuideachd.

//

Your Dundee, Your Language Your Opportunity is an amazing opportunity for the people of Dundee to be leaning Gaelic and discovering the Gaelic all around them.Gaelic is used every day in the city but only in the place names and street names like the story of the Gaels in Dundee has also been lost.Participants will find out about their Gaelic history and will get an opportunity to be learning the language too.

 

Comhairle Baile Dhùn Èideann // City of Edinburgh

 

Comunn na Gàidhlig – Gaelic Football Fun Day

Bidh Comunn na Gàidhlig a’ cumail tachartas spòrsail ball-coise airson òigridh le Gàidhlig ann an Dùn Èideann. Thèid na seiseanan a lìbhreagadh le sgoilearan Gàidhlig bho Àrd-Sgoil Sheumais Ghilleasbaig, do sgoilearan aig aois bun-sgoile. Thar na mìosan a dh’fhalbh, tha buidhean de sgoilearan aig Bun Sgoil Taobh na Pàirce air a bhith ag obair air na sgilean aca gach seachdain aig àm lòin le CnaG agus abair gu bheil iad air bhioran airson a’ chothrom shònraicte seo. Tha sinn a’ dèanamh fiughar ri latha spòrsail agus òigridh Dhùn Èideann a toirt ri chèile airson Seachdain na Gàidhlig a comharrachadh.

//

Comunn na Gàidhlig are delighted to be running a Football Fun Day for Gaelic pupils in Edinburgh. We will have some fantastic coaches including senior pupils from James Gillespies High School who will be leading the sessions for pupils from Taobh na Pàirce Primary School, who have been working on their skills through weekly lunchtime practices with CnaG over the past few months. We are looking forward to a fun filled day and seeing pupils from both schools come together having a blast celebrating Gaelic Week.


Ionad Gàidhlig Dhùn Èideann / Capital Gàidhlig – POP UP IONAD

Thig is cèilidh air “Ionad Gàidhlig” fad fheasgar! Gnìomhan do gach aois, agus do luchd-ionnsachaidh is fileantaich, air a ruith le Ionad Gàidhlig Dhùn Èideann, Capital Gaelic, agus buidhnean Gàidhlig eile à Dùn Èideann. Bidh cafaidh ann cuideachd agus fiosrachadh ri fhaighinn air gnìomhan Gàidhlig eile ann an Dùn Èideann. Prògram air fad le buidhnean a bhios ann: www.ionaddhuneideann.org.

//

Come and experience a ‘Gaelic Hub’ for an afternoon! Activities for all ages, and for learners and fluent speakers, run by Ionad Gàidhlig Dhùn Èideann, Capital Gaelic, and by other Edinburgh Gaelic organisations. There will also be a café, and information on Gaelic activities in Edinburgh. Full programme and organisations involved: www.ionaddhuneideann.org.


Bun-sgoil Taobh na Pàirce – Seachdain na Gàidhlig aig TnP 

Tha diofar ghnìomhan/tachartasan aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce tron t-seachdain. Gheibh sgoilearan blasad de iomain, dannsa Gàidhealach, seinn agus dràma uile sa Ghàidhlig. Gheibh sgoilearan san sgoil-araich seiseanan leugh le Linda. Bidh madainn fhosgailte againn airson pàrantan far am bi sinn ag amas air abairtean agus beagan Gàidhlig a theagasg. Sa sgoil bidh Cafaidh Ghàidhlig againn air Dihaoine, gus am faigh na sgoilearan cothrom a’ cabadaich le luchd-labhairt na Gàidhlig.

//

Our project involves several activities/ events that are taking place during Seachdain na Gàidhlig. On offer to pupils are drama, shinty, highland dancing and singing taster sessions. Sgoil-araich pupils will also have a Leugh le Linda session. Parents can particiapte in SnG by coming to our open morning where we aim to teach them Gaelic. We will hold a Gaelic Cafe on Friday morning, to encourage Gaelic speakers within Edinburgh to come in and chat to pupils in Gaelic. Our project aims to strengthen and broaden the network of people children engage with in Gaelic and raise the profile of Gaelic within our local community.

 

Cròileagan Dhùn Èideann – Car a’ Mhuiltein – Cròileagan Air Chuairt

Thigibh còmhla ri Cròileagan Dhùn Èideann, buidheann Ghàidhlig dha pàrantan agus pàistean, air turas bàta sios Canàl an Aonaidh bho Chidhe Dhun Èideann gu Pàirc MacEanraig airson sealg-nàdair, òrain agus ùine airson cluich anns a’ phàirc.

//

Join Cròileagan Dhùn Èideann, Gaelic Parent & Toddler Group for a boat trip along the Union Canal from Edinburgh Quay to Harrison Park, scavenger hunt, songs and time to play in the park.

 

An Comunn Gàidhealach (Meur Dùn Èideann) – An Comunn Gàidhealach Family Cèilidh


Tha Cèilidh Teaghlaich a’ Chomuinn Ghàidhealaich dha gach aois agus tha e aig àm freagarrach ’son teaghlaichean le clann nas òige. Bidh daoine òga le Gàidhlig a’ cluich ’sa chòmhlan-chèilidh, agus bidh sinn cuideachd toirt cothrom dhuibh fhèin pàirt a ghabhail!

Mar phàirt den chèilidh againn bidh sinn a’ teagasg òran Ghàidhlig no dhà, agus a’ brosnachadh com-pàirt ann am Mòd Ionadail Dhùn Èideann (a thathar an dùil a chumail sa Chèitean 2024).

//

The An Comunn Gàidhealach SnaG Family Cèilidh is open to all members of the Gaelic community in Edinburgh, and is timed to be suitable for families with younger children. Gaelic speaking young people will be involved in the cèilidh band, and we will also encourage performances from attendees!
As part of our cèilidh we will teach a couple of well-known Gaelic songs, and promote participation in the Edinburgh Local Mòd (planned to take place in May 2024).

Comhairle nan Eilean Siar

 

Taigh Dhonnchaidh – Oidhche le Major is Òrain Nis

Thigibh còmhla rinn fhad ’s a bhios sinn a’ cuimhneachadh air Donnchadh ‘Major’ Moireasdan, an sàr-oide ciùil a dh’fhàg a dhìleab gus an cumadh òigridh Nis a’ dol e. Cluinnidh sinn cuideachd òrain bhon sgìre fhèin a chaidh a chruinneachadh an-uiridh. Bidh fàilte bhlàth roimheibh uile!

//

Come with us as we remember Duncan ‘Major’ Morison, who left Taigh Dhonnchaidh as his legacy to be continued by the youth of the Ness area. We’ll also hear some songs from the villages that were collected last summer. A warm welcome awaits you all!

 

Grimsay Community Association – Seachdain na Gàidhlig – Grimsay Community Association

SGRÌOBHADH: Cothrom tighinn cruinn còmhla ann an Ceann na h-Àirigh gus sùil a thoirt air bàrdachd, sgeulachdan agus dràma Eilean Ghriomsaigh.

FACLAN: Nach tig sibh còmhla rìnn a chòmhradh mu chuid de na faclan/abairtean annasach a tha an iomas a dhol a bith. Ma thogras sibh faodaidh sibh rudeigin a thoirt lèibh airson a shealtainn do chàch agus beagan innse mu dheidhinn.

ADHRADH: ‘S e eaglais a bh’anns an togalach aig Ceann na h-Àirigh agus tha cothrom an seo adhradh Gàidhlig a dhèanamh san togalach aon uair eile.
//
WRITING: An opportunity to gather together in Ceann na h-Àirigh to consider some of Grimsay’s poetry, short stories and drama.
WORDS: Why not join us for a chat about old words and phrases that are at risk of being lost? If you wish, please bring an object to show and tell others about.
WORSHIP: Ceann na h-Àirigh used to be a church building and this is an opportunity to join together to participate in Gaelic worship in the building once again.

Còisir Ghàidhlig Thunga – Bùth-obrach Chòisirean

Tha Còisir Ghàidhlig Thunga a’ dol a chuir bùth obrach air doigh airson nan còisirean ann an Leòdhas.  Bheir seo cothrom dha na còisirean tighinn còmhla gus ceòl agus òrain ionnsachadh.  Bidh e feumail agus cuideachail, gu h-àraidh airson na luchd ionnsachaidh ann an gach còisir. Tha sinn an dochas buill ùr fhaighinn airson na còisirean, oir bheir an latha cothrom dhaibh, ann an suidheachadh neo-fhoirmeil, a bhith an sàs ann an teaghlach agus coimhearsneachd nan còisirean. Cuidichidh am bùth obrach gach còisir le bhith ag ullachadh agus a’ dèanamh deiseil airson a Mhòd Nàiseata 2024 anns an Òbain.

//

Tong Gaelic Choir is going to host a workshop for Lewis choirs.  This will provide local choirs with the opportunity to come together to learn some Gaelic music and songs. It will be a valuable event, particularly for the Gaelic Learners in each choir.  We hope the event will attract new members for the choirs, as the day will give them the opportunity to be involved in the choir family and community, in an informal setting.  The workshop will also help the choirs to prepare for the Royal National Mod 2024 in Oban.


Urras Coimhearsnachd Bhràdhagair agus Arnoil – Sgeulachdan Siarach

TACHARTAS DO SGOILEARAN – EVENT FOR SCHOOLCHILDREN

Tha am pròiseact seo ag amas air sgilean aithris sgeulachdan a leasachadh ann an clann òg (5-12) air Taobh Siar Leòdhais. Bidh a’ chlann aig Grinneabhat, Bradhagair, bho 10m -3f gach là.  Airson clann ann an FtmnaG thèid an obair a libhrigeadh tro mheadhon na Gàidhlig. Bidh seiseanan dà chànanach againn airson clann aig nach eil a’ Ghàidhlig.  Ionnsaichidh an dà bhuidheann mu ainmean àite na sgìre, sgeulachdan bhon dualchas agus thèid iad air cuairtean. Ionnsaichidh iad mar a chuimhnicheas iad air sgeulachdan agus cuideachd ionnsaichaidh iad diofar sgilean ealain agus ciùird gus na sgeulachdan aca ath-chruthachadh.

//

This project aims to promote story telling skills with children on the Westside of Lewis. The workshops will be in Grinneabhat, Bragar from 10am-3pm each day.  The project will be delivered in Gaelic for the group who are in GME. The sessions for children who are learners will be bi-lingual.  Both groups will learn place names, traditional stories and they will go on walks.   They will learn how to memorise stories and also a range of arts and crafts skills to help them represent their stories.

 

Ceòlas Uibhist – Fealla-Dhà Fad an Latha

Nach tig sibh còmhla ri sgioba Cheòlais airson latha de fealla-dhà le dràma, ceòl agus dannsa airson inbhich agus daoine òga ann an Cnoc Soilleir mar phàirt de Seachdain na Gàidhlig 2024!

//

Join Ceòlas for a day of drama, music and dance for adults and young people aged 14+ as part of World Gaelic Week 2024, with an informal performance at the end of the day. Use your Gaelic and have some fun! Join one of these groups: Dannsa ann an Latha / Dance Routine in a Day, Còisir ann an Latha/ Choir in a Day, Dealbh-cluich ann an Latha/Gaelic Play in a Day or Còmhlan-Pìoba ann an Latha/Pipe Band in a Day.

All classes will be conducted fully in Gaelic, pre-booking essential via the Ceòlas website.

 

Comhairle Sgìre Dhùn Breatann an Ear // East Dunbartonshire

 

Comann nam Pàrant Meadowburn Primary School – Mo Chànan – Mo Chultar – Mo Chothrom

Thugainn dhan bhùth-obrach neo-fhoirmeil aig an neach-ciùil agus seinneadair Grace Morton. Cluinn an cànan agus na h-òrain tradiseanta a th’air an cultar a’ chumail beò. Thugainn is feuch air – tha fàilte air a h-uile ìre de chomasan Gàidhlig.

//

Join singer and musician, Grace Morton, for an informal Gaelic song workshop. Experience the spoken language and the beauty of the traditional songs which have helped keep the language alive. Come and try – all levels of Gaelic speaker are welcome.

 

Cluba Iomain Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig – Farpais nan Gàidheal

Bu mhath le Comann Camanachd Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig cuireadh a thoirt dhuibh gu  Farpais nan Gàidheal 2024, a thèid a chumail aig Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig air Diciadain 21mh den Ghearran, eadar 11m-2f. Le maoineachadh bho Bòrd na Gàidhlig agus Seachdain na Gàidhlig, thig sgiobaidhean camanachd bho àrd-sgoiltean Gàidhlig ’s clubaichean Gàidhealach air feadh na dùthcha còmhla airson pàirt a ghabhail ann an co-fharpais a thèid a ruith tro mheadhan na Gàidhlig. Bidh duaisean ann airson camanachd agus cho math ’s a bhios ur sgiobaidhean air cleachdadh na Gàidhlig.

//

Bishopbriggs Academy Shinty team would like to welcome you to Farpais nan Gàidheal 2024 on Wednesday 21st February, 11am-2pm, as part of Seachdain na Gàidhlig. The event, which will run with support from Bòrd na Gàidhlig and Seachdain na Gàidhlig, will bring Gaelic speaking young people from schools and clubs together to participate in a shinty competition that will be run through the medium of Gaelic. There will be a shinty competition and a prize for the team who is heard to be using Gaelic both on and off the park.

Comhairle Sgìre Rinn Friù an Ear // East Renfrewshire

 

Bun-sgoil Ghàidhlig Thornliebank (Thornliebank Primary School) – Gàidhlig thairis air Bun-sgoil Thornliebank

Thòisich Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ann a Siorrachd Rinn Friù an Ear anns An Lùnastal 2023.  Stèidhichte ann a Bun-sgoil Ghàidhlig Thornliebank, pàirt de Bhun-sgoil Thornliebank, tha sinn a’ gabhail an cothrom an bliadhna airson a’ togail iomhaigh na Gàidhlig thairis air Seachdain na Gàidhlig.  Bidh sgoilearan air fad tron t-seachdain ag ionnsachadh Gàidhlig, òran, iomain, sgeulachdan, a bharrachd air gnìomhan ealain agus cothroman ceòl thradiseanta a chluinntinn.  Bidh seisean ‘leughadh is seinn le cupan’ fosgailte gu poblach do theaghlaichean is clann fo aois sgoile.

//

Gaelic Medium Education began in East Renfrewshire in August 2023.  This is situated in Bun-sgoil Ghàidhlig Thornliebank, part of Thornliebank Primary School, and we are taking the opportunity this year to raise the profile of Gaelic across the school and community during Seachdain na Gàidhlig. Pupils will all have opportunities throughout the week to learn Gaelic, songs, shinty, stories, as well as art activities and opportunities to hear traditional music. There will be a ‘Story, Song and a Cuppa’ session open to families and younger pre school age children.

Comhairle Fhìobha // Fife

 

The Scottish Fisheries Museum Trust Ltd – Herring Lass Working Songs

Thigibh còmhla rinn airson tachartas spòrsail far am bi sinn a’ toirt sùil air cho cudromach ’s a bha òrain obrach ann an coimhearsnachdan iasgaich. Feuch air òrain fhad ’s a tha sibh ag obair air èist fuadain! Faic dè na ghabhas sibh air a dhèanamh ann an aon mhionaid.

//

Join us for this fun musical event!
Pop into the Scottish Fisheries Museum and explore why working songs were an important part of life in fishing communities. Have a go at singing some songs and learn some Gaelic words while gutting our fabric fish! See how many you can gut in a minute.

Comhairle Baile Ghlaschu // Glasgow City

 

Bun Sgoil Ghàidhlig Bhaile a’ Ghobhainn – Club Geamannan/Bùth-obrach Ciùil

TACHARTAS DO SGOILEARAN – EVENT FOR SCHOOLCHILDREN

Tha Bun-sgoil Ghàidhlig Bhaile Ghobhainn air leth toilichte innse gum bi neach-ciuil a’ tighinn còmhla rinn airson seachdain Ghàidhlig na h-Alba. Bidh iad a lìbhrigeadh bùthan-obrach ciùil is dràma airson sgoilearn ann a C4-7. Bidh iad cuideachd a’ bruidhinn ris a’ chloinn air fad air cuspair na bliadhna ‘s a, ‘Do Chànan, Do Chothrom’, a bharrachd air a bhith a’ seinn òran no dhà! Abair spòrs a bhios ann!

//

Govan Gaelic Primary are delighted to announce that a musician will be joining us for Gaelic week Scotland. They will be leading exciting music and drama workshops for our  C4-7 pupils. They will also be talking to all the children about this years theme ‘Your Language, Your Opportunity’, as well as performing a couple of songs! What fun indeed!

 

Còisir Alba Còisir Alba – Workshop & Sharing

Chaidh Còisir Alba a stèidheachadh gus Alba a riochdachadh aig co-fharpais Eurovision ann an Gothenburg ach chòrd e cho mòr ris a’ bhuidheann ’s gun deach oidhirp a dhèanamh cothroman a lorg gus Gàidhlig a chur air àrd-ùrlar an t-saoghail. Tro Sheachdain na Gàidhlig, bidh bùth-obrach againn le tionndadh ùr de phìos le Sìleas Nic na Ceàrdaich, an stiùiriche cliùiteach, a bhios aig a’ chòisir airson tachartasan san àm ri teachd. Seinnidh sinn seo aig taisbeanadh dhan phoball an cois òrain eile a th’ aig a’ chòisir. Bidh seo fosgailte do dhuine sam bith, agus thig crìoch air cùisean le cèilidh far am bi buill na còisir a’ seinn ’s a’ cluich ’s bidh fàilte ro dhuine sam bith san èisteachd air an àrd-ùrlar cuideachd. Dh’fhaodadh gum bi deoch an dorais ann air an t-slighe a-mach!

//

Còisir Alba was created to represent Scotland at the Eurovision Choir competition in Gothenburg but it proved such a positive experience, that we have continued to explore further opportunities to promote our Gaelic language and culture on an international stage. During Seachdain na Gàidhlig, we will workshop a brand new choral arrangement by award winning composer Sileas Sinclair for the choir to perform at future events. We will finish the workshop with a ‘work in progress’ public performance of the new commission, supported by performances of our previous material. This will be open to anyone to attend and is be free of charge. We will close the day with an informal ceilidh, and opening the floor to impromptu performances from both choir members and the public. There may even be a wee deoch an dorais on the way out!

Tha sinn an dòchas ur faicinn ann / We hope to see you there!

 

Comhairle na Gàidhealtachd // Highland

 

Cheryl Heggie School of Dance – Dannsa airson na Gàidhlig

Clas ciùil is gluasad spòrsail dha pàistean is am pàrantan, gus slàinte inntinn is sunnd a leasachadh tro a bhith a’ gluasad agus sòisealeachadh, agus iad uile a’ brosnachadh na Gàidhlig.

Thathas a’ toirt cuireadh do feadhainn aig a bheil Gàidhlig agus duine sam bith aig a bheil ùidh ann a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig a’ Ghàidhlig a chluinntinn agus a chleachdadh ann an dòigh spòrsail agus socair.

Ionnsaich abairtean agus òrain tron t-seisean agus thoir leat dhachaigh duilleag òran agus duilleag briathrachais airson a bhith ag ionnsachadh às deidh an tachartas. Bidh an seisean a’ toirt eòlas na Gàidhlig do theaghlaichean aig nach eil Gàidhlig agus a’ brosnachadh na buidhnean pàrant is pàiste, sgoiltean-àraich agus sgoiltean meadhan na Gàidhlig. Bidh daoine òg a tha fileanta sa Ghàidhlig ag obair gu saor-thoileach san t-seisean.

//

The project will provide music and movement classes for the early years, in the local community.
Gaelic speakers and those with an interest in learning Gaelic are invited to hear and use Gaelic in a fun and relaxed way.

The sessions will encourage people to come together, to improve mental health and wellbeing through physical activity and social interactions, all whilst promoting the medium of Gaelic. The intension is to provide a new place for exposure to the Gaelic language.

Fluent Gaelic speaking young people on the Highlife Highland leadership programme will be encouraged to attend. Whilst working towards their volunteer hours, they can enjoy a place (outside of school) to actively use their Gaelic in real life situations, and become role models for the next generation.

 

Fèis Rois – Gaelic Immersion Residential

Tha Fèis Rois a’ cumail tachartas bogaidh Gàidhlig do dh’ òigridh, aig An t-Seann Taigh-grùide ann an Cromba, eadar 5f, Didòmhnaich 18mh – 3f, Dimàirt 20 Gearran 2024. Tha e fosgailte do chlann àrd-sgoile ann an AS1-4 nach deach tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig, ach a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig.’S e cothrom air leth a bhios ann do dh’òigridh airson deireadh-seachdain a chur seachad còmhla agus a bhith an sàs ann an iomadh bhùth-obrach agus tachartas – leithid ceòl, òran, dràma, dannsa, còcaireachd agus fighe – uile tro mheadhan na Gàidhlig. Bidh àm sòisealta ann air an oidhche cuideachd airson a’ tighinn còmhla ann an còmhradh is a’ cluich.

//

Fèis Rois is holding a two-day Gaelic residential event for young people at The Old Brewery in Cromarty, from 5pm, Sunday 18th to 3pm, Tuesday 20th February 2024. The event is open to Gaelic Learners in S1-4 and is a great opportunity for young people to immerse themselves in Gaelic through a range of workshops, sessions and activities. The workshops will focus on participatory activities through the medium of Gaelic – such as music, song, drama, dance, cookery, knitting and storytelling – as well as communal meals and evening activities led by Gaelic speaking tutors and supervisors, including Arthur Donald, Rona Wilkie and Sophie Stephenson.

 

Strathnairn Development Company – Gaelic in Strathnairn / Gàidhlig ann an Srath Naruinn

Ged a bhàsaich an labhraiche dùthchasach mu dheireadh na Gàidhlig ann an 1984, tha àireamh brìgheil dè mhuinntir Srath Narainn ag ionnsachadh no gu tùr fileanta sa chànan agus tha an àireamh dè chloinn ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig air a fàs gu mòr. Ach, tha na sgoiltean FMG ann an Inbhir Nis agus, gu ruige seo, cha robh cothroman coitcheann ann Gàidhlig a bhruidhinn sa ghleann. Leis an talla choimhearsnachd ath-nuadhaichte ann an Fàrr mar hub, bidh cafaidhean còmhraidh, seiseanan Bookbug is ciùil, agus coinneamhan dualchais is cultarail ann gus misneachd a thoirt do gach ginealach tighinn còmhla is Gàidhlig a chleachdadh.

//

Although the last native Gaelic speaker in Strathnairn died in 1984, there is a significant number of Strathnairn people who are learning or completely fluent in the language and there has been quite an exceptional uptake of Gaelic-medium education from younger Strathnairners. However, the GME schools are in Inverness and until now there have been no communal opportunities to speak Gaelic in the glen. This project will focus activities on the renovated community hall at Farr to encourage all generations to come together to use Gaelic in conversation cafés, Book Bug and musical sessions, and cultural and heritage meetings.

 

Ionad Thròndairnis – A’ peantadh creadhadaireachd

Bheil ealain no a’ peantadh a’ còrdadh riut? No bheil thu airson rudeigin ùr fheuchainn? Mar phàirt de Seachdain na Gàidhlig tha Ionad Thròndairnis air feasgar de pheantadh creadhadaireachd a chur air dòigh bho 3f air 24/02/24. Bidh fàilte bhlàth ron h-uile ìre de Ghàidhlig!

//

Do you enjoy art or painting? Or are you keen to try something new? A part of Seachdain na Gàidhlig Ionad Thròndairnis have organised an afternoon of Pottery Painting from 3pm on 24/02/24. A warm welcome to every level of Gaelic!

 

Bunsgoil LochcarrainnGMU – Gàidhlig Cafe

TACHARTAS DO SGOILEARAN – EVENT FOR SCHOOLCHILDREN

Nì sgoilearan Loch Carrainn café ann an talla na coimhearsnachd  gus Gàidhlig, ceòl is cultar a chomharrachadh.

//

Pupils from Bunsgoil Lochcarrainn will set up and run a Strupag ‘pop up’ cafe in the local village hall to promote and celebrate Gaidhlig and its music and culture.

 

Bealach – Cafaidh Gàidhlig

Feasgar saorsnail eadar-ghinealach na Gàidhlig: Bùth-obrach a’ sgrùdadh òrain luaidh thraidiseanta leis an neach-teagaisg Anna Mhàrtainn, gnìomhachd spòrsail is neo-fhoirmeil a’ measgachadh dòighean-obrach aodaich traidiseanta le òrain Gàidhlig, a’ toirt cothrom a dhol an sàs anns an dualchas na Gàidhealtachd agus a bhith a’ seinn ri chèile anns a’ Ghàidhlig. Bidh an cafaidh Gàidhlig againn a tha stèidhichte air tabhartasan a’ toirt seachad lòn aotrom còmhla ri tì, cofaidh is mìlsean agus bidh e na chothrom do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig aig gach ìre agus fileantaich tighinn còmhla. Bidh brosnachaidhean còmhraidh, geamannan agus gnìomhan rim faighinn gus taic a thoirt do luchd-ionnsachaidh aig gach ìre tron Chafaidh.

//

A relaxed intergenerational afternoon of Gaelic: A workshop exploring traditional waulking songs with tutor Anne Martin, a fun and informal activity combining traditional cloth working techniques with Gaelic song, providing the opportunity to engage with the heritage of the Highlands and take part in using Gaelic in collective song. Our donation-based Gaelic café will serve a light lunch alongside tea and coffee and sweet treats and will be an opportunity for Gaelic learners of all levels and fluent speakers to come together. Conversation prompts, games and activities will be available to support learners of all levels during the Café.


Arrainn Shuaineirt Management Committee – Latha Gàidhlig Shuaineirt

Tha sinn an dùil latha làn de thachartasan Gàidhlig a chur air dòigh air Dihaoine 23mh den Ghearrain. Tòisichidh sinn sa mhadainn le ‘Bookbug’ Gàidhlig, leanaidh sinn oirne le Buidheann-cluiche Gàidhlig agus às dèidh sin, gheibh sibh cothrom fiù ‘s copan cofaidh no teatha òl!
(Bidh dhà no thrì rudan eile air chur air dòigh cuideachd ach chan eil iadsan buileach air an dearbhadh fhathast).

Thig an latha gu ceann le cèilidh air an fheasgar.

//

Latha Gàidhlig Shuaineirt is an entire day of Gaelic based activities on Friday 23rd February. We will start with Gaelic bookbug, followed by Gaelic playgroup, a coffee morning plus a few other activities still to be confirmed. We will then finish off the day with a ceilidh in the evening.

 

Comhairle nam Pàrant BSGI – Comhairle nam Pàrant BSGI Family Ceilidh

Cumaidh Pàrantan BSGI Cèilidh Teaghlaich ann an Inbhir Nis gus Seachdain na Gàidhlig a chomharrachadh. Mar bhuidhean de phàrantan de sgoilearan aig Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, tha sinn airson sealltainn dhan chloinn gu bheil ar cànan beò air taobh a-muigh na sgoile. Thèid a chlann a bhrosnachadh gus pàirt a ghabhail san tachartas, agus na sgillean Gàidhlig ac’ a thaisbeanadh air an àrd-ùrlar. Tha sinn airson agus gun tig diofar ghinealachan comhla gus a’ chànan a chomharrachadh an da chuid le daoine air taobh a-staigh agus taobh a-muigh na sgoile, oir bi fàilte ron a h-uile duine aig a chèilidh.

//

Pàrantan BSGI will hold a family ceilidh in Inverness at Grebe Hall to mark Seachdain na Gàidhlig. As parents of Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis pupils, we want to show the children how vibrant the language is outwith the school environment. The young people will be encouraged to showcase their own Gaelic skills by performing on stage if they wish. We hope that this family ceilidh will mean all generations can come together to celebrate the language with those within the school and those with no connection to the school as this event is open to everyone.

 

Eden Court – Cruinn Còmhla: Oidhche Ghàidhlig

Tha Eden Court uabhasach toilichte bùth-obrach seinn co-sheirmean a thabhainn do choisir òg Inbhir Nis a tha uile ann an AS1 gu AS3. Cùm sùil a-mach airson cuirm-ciùil sònraichte “Cruinn Còmhla” leis a’ choisir a’ tighinn gu Eden Court a dh’aithghearr.

//

Eden Court are delighted to offer a harmony singing workshop to the Inverness young Gaelic choir who are all in S1 to S3. Keep your eyes peeled for a special Cruinn Còmhla concert featuring the choir coming soon to Eden Court.

 

Comunn na Gàidhlig (Loch Abar) – Latha Ionnsachaidh Teaghlach Gàidhlig / Gaelic Family Learning Day

Latha de chlasaichean Gàidhlig airson inbhich agus cur-seachadan spòrsail airson clann aig aois sgoil-àraich agus bun sgoil (geamannan, dràma, ealain). Fàilte bhlàth air teaghlaichean bho feadh Loch Abar. Com-pàirteachas eadar Comunn na Gàidhlig Loch Abar agus sgioba Gàidhlig Comhairle na Gàidhealtachd.

//

A day of beginner and intermediate Gaelic classes for parents plus fun activities for children of sgoil-àraich and primary age, including games, drama and crafts. A warm welcome to families from throughout Lochaber. This is a collaboration between Comunn na Gàidhlig Loch Abar and Highland Council Gaelic Team.

 

Tobar an Dualchais – Dualchas Ghèarrloch

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig 2024, tha Tobar an Dualchais (TAD) a’ cur tachartas air dòigh ann an co-bhonn le Taigh-tasgaidh Gheàrrloch, far an cluich iad taghadh de chlàraidhean bhon sgìre a tha ri fhaotainn air an làrach-lìn aca. A bharrachd air sin, bidh TAD a’ coimhead airson cuideachadh le fiosraichean nach eil air an làraich fhathast a lorg. Tha coimhearsnachdan aig cridhe ar pròiseict agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri naidheachdan a thaobh eachdraidh agus mu dhaoine anns an sgìre a chluinntinn. Bidh tì is cofaidh ri fhaotainn.

//

As part of Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week) 2024 Tobar an Dualchais are organising an event in partnership with Gairloch Museum, where a selection of recordings from Gairloch and the surrounding area will be played. TAD will also be looking for help in tracing contributors whose recordings are not yet available online. Community is key to TAD and they will also be taking the opportunity to listen to stories relating to local history and local people. Refreshments will be available.

 

FC Sonas – Football Festival / Fèis Ball-Coise

A’ tighinn ri chèile tha FC Sonas agus Seachdain na Gàidhlig le an dà chuid Comhairle na Gàidhealtachd is Comhairle nan Eilean Siar air cruthachadh Fèis Ball-Coise Seachdain Na Gàidhlig a’ Ghàidhealtachd & na h-Eileanan. Bidh an tachartas seo a’ ruith ann an Inbhir Nis aig Astro Pàirce Canal air Dihaoine 23mh an Gearran bho 09:30m gu 14:00f agus fosgailte gu àrd-sgoilearan eadar S1-S3. Tha sinn an dòchas gu bheil seo ach toiseach toiseachaidh de shlighean agus iomairtean ùr airson na buannachdan dheimhinneach de gnìomhachas spòrs a chleachdadh airson buaidh a thoirt air misneachd, buntanas agus faireachdainn de choimhearsnachd. Tha sinn an dòchas gum faic sinn ann sibh! 

//

#GàidhligIsOurGoal FC Sonas and Seachdain na Gàidhlig have teamed up with both the Highland Council and Western Isles Council to create the Highland & Island World Gaelic Week Football Festival. The event will take place in Inverness on Friday the 23rd of February at the Canal Park Astro from 09:30am to 14:00pm and will be open to secondary school pupils between S1 to S3. We hope that this is the beginning for the development of pathways and grassroots activities to promote the positive benefits of team based sporting activity to grow confidence, connection and a sense of community at a key age group in Gaelic language development.  We hope to see you all there!

 

Portree High School – Bùthan-obrach Òrain Ghàidhlig Ionadail

TACHARTAS DO SGOILEARAN – EVENT FOR SCHOOLCHILDREN

Tha Àrd-sgoil Phort Rìgh toilichte fàilte bhlath a chuir do Anna Mhartainn airson latha bhùthan-obrach òrain Ghàidhlig a libhrigeadh ann an Seachdain na Gàidhlig. Bidh Anna a’ cur fòcas air òrain Ghàidhlig ionadail agus na sgeulachdan aca, agus bidh i ag obair còmhla ri diofar bhuidhnean de sgoilearan. Tha ùidh mhòr aig cuid de sgoilearan ann an òrain Ghàidhlig, ’s mar sin gabhaidh iad pàirt ann am bùth-obrach leotha fhèin, agus gheibh
sgoilearan eile bho na clasaichean tro mheadhan a’ Bheurla agus na Gàidhlig cothrom pàirt
a ghabhail cuideachd.

//

Portree High School are pleased to host Anna Mhartainn for a day of Gaelic song workshops on the Thursday of Seachdain na Gàidhlig. Anna will be focusing on local Gaelic songs and their stories, and will work with various groups of pupils. Some pupils have a keen interest in Gaelic song, so they will take part in a workshop on their own, and other pupils from both the English- and Gaelic-medium classes will be given an opportunity to take part, too.

 

Bun Sgoil Dhun Bheagain – Na h-òrain as fheàrr leinn

Thèid clann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann am Bun Sgoil Dhùn Bheagain a-mach dhan choimhearsnachd gus agallamhan a dhèanamh le daoine ann an sgìrean Dhùn Bheagain, Ghleann Dail is Bhatairnis. Bidh cèilidh ann air an oidhche le beartas de dh’òrain Sgitheanach!

//

All children in GME at Bun Sgoil Dhùn Bheagain will go out into the community to interview Gaelic speaking people in the Dunvegan, Glendale and Waternish areas of Skye. There will then be a cèilidh at night to celebrate all the great songs of Skye!

 

Lairg & District Learning Centre – ‘Do chànan, do chothrom – Cataibh!

Thèid tachartasan a chumail ann an sgìrean sear is meadhan Chataibh tro Sheachdain na Gàidhlig. Bidh ‘Do Chànan, Do Chothrom – Cataibh!) a’ tabhann chothroman do dhaoine air feadh na sgìre pàirt a ghabhail ann a bhith ag ionnsachadh mu dhualchas bheartach Chataibh.

//

Lairg & District Learning Centre are hosting a programme of Gaelic activities across East & Central Sutherland during Seachdain na Gàidhlig.  “Do Chànan, do Chothrom – Cataibh!” (Your language, your opportunity – Sutherland!) provides opportunities for Gaelic speakers of all abilities and those with no previous Gaelic experience to celebrate the area’s rich Gaelic heritage throughout the week in Brora, Lairg, Golspie and other locations.

 

Sgoil a’ Phluic 3-18 – Seachdain na Gàidhlig aig Sgoil a’ Phluic

Bidh Sgoil a’ Phluic 3-18 a’ dèanamh Madainn Cofaidh ’s Còmhradh air Diardaoin 22 dhen Ghearran. Faodaidh duine ionadail ’s an càirdean a thighinn gus Gàidhlig a bruidhinn.

Air Dihaoine 23 dhen Gearran, bidh sinne a’ dèanamh iomadh tachartas airson S1/2/3: Sireadh-ionmhais; Bingo, Farpais-ceist, Iomain; Ceòl ’s Orain; a’ coiseachd ann an Nàdar; Ainmean-àite Loch Aillse; bùthan-obrach air an sìde agus Dannsa Cèilidh. Tha sinn air bhioran airson Murdo Camshron agus Calum MacColla a thighinn airson bùthan-obrach a dhèanamh air ceòl agus an t-sìde.

//

Plockton 3-18 campus will be holding a Community Coffee Morning on Thursday 22nd February, inviting members of the local community and friends of the school to engage in using Gàidhlig in an informal manner.
On Friday 23rd Feb we will host a number of activities for S1/2/3 and any seniors who wish to take part. This will include a treasure Hunt, Bingo, Quiz, Shinty, Music and Song, Nature Walk, Place Names of Lochalsh, Weather Workshop and Ceilidh Dancing. We are delighted to bring in the expertise of Murdo Cameron and Calum MacColl.

 

Sutherland Sessions – Sutherland Sessions Gaelic Night

Thèid cèilidh a chumail air 24 Gearran ann an Drochaid a’ Bhanna le dithis shàr neach-ciùil Ghàidhlig – Brian Ó hEadhra is Fionnag NicChoinnich. Stèidhichte ann an Inbhir Nis, bidh iad a’ seinn òrain Gàidhlig, Albannach is Èireannach  agus bidh iad a’ sgrìobhadh stuthan ùra, a’ toirt sùil air a’ cheangal le ceòl is cultar chinn a tuath a’ Chuain Shiar.

//

The event will take place in Bonar Bridge on Saturday 24th February featuring two of Scotland’s finest Gaelic artists, Brian Ó hEadhra and Fionnag NicChoinnich. The Inverness based duo perform songs from the Gaelic, Scots and Irish traditions as well as newly composed material drawing inspiration from music and cultures primarily from the North Atlantic fringe.

Comhairle Mhoireibh // Moray

 

Moray Council – Seachdain na Gàidhlig 

Tha sreath air leth inntinneach de thachartasan againn gus daoine a thàladh: Iain Mac an Tàilleir air Leabhraichean Ainme an t-Suirbhidh Òrdanais; Jake King air ainmean-àite uisge-bheatha; agus lìbhrigidh Ailig ‘Bhaltois’ Dòmhnallach clas Gàidhlig air-loidhne do dh’fhìor luchd-tòiseachaidh. Bidh gach seisean an-asgaidh – coilean amasan na Bliadhn’ Ùire agus thig is ionnsaich no cleachd Gàidhlig ann am Moireibh!

//

We have an exciting line-up of people and topics to encourage participation: Iain Mac an Tailleir on the Ordnance Survey name books; Jake King on whisky place-names; and meeting Alex Valtos Macdonald who will tutor a complete beginners Gaelic class online. All sessions for the week are free so fulfil your New Year’s Resolution and use or learn Gaelic in Moray!

Comhairle Àir a Tuath // North Ayrshire

 

Fèis Arainn – Mac an Deòir ann an Arainn/ Dewar’s Arran

Thèid sgeulachdan a chaidh a chruinneachadh le Iain Mac an Deòir ann an Arainn aig meadhan na 19mh linn a thoirt beò aig an aon àm sa shoillsichear an co-theacsa eachdraidheil is sòisealta aca. Cluinnear iomradh air iomadh sgeulachd iongantach mu chreach, buidseachd, saobh-chràbhadh, aimhreit, is mealladh. Thèid an òraid a thoirt seachad le Ken Wardrop a tha ag obair do Phròiseact Mhic an Deòir a tha ag amas air an stuth a chaidh a chruinneachadh air feadh taobh a deas na Gàidhealtachd le Mac an Deòir fhoillseachadh.

Thèid ceòl a chluich aig an tachartas le luchd ciùil òg à Fèis Arainn.

//

Hear the stories collected by John Dewar in Arran in the middle of the 19th century brought to life and their historical and social context revealed. The event will give a taster of the collection’s fascinating tales of plunder, witchcraft, deception, and conflict. Our speaker Ken Wardrop works for the Dewar Project which aims to publish the material collected by Dewar across the Argyll and the Southern Gàidhealtachd.

There will be music from young musicians of Fèis Arainn.

 

Comhairle Sgìre Lannraig a Tuath // North Lanarkshire

 

Cumbernauld Gaelic Choir – Cèilidh Song School

Bidh Coisir Ghàidhlig Chomar nan Allt a’ cumail tachartas sònraichte – ‘Sgoil òran Ceilidh’ mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig. Air an oidhche sin, cluinnidh sibh cuideachd bho sàr-sheinneidear Gàidhlig Seumas Ghreumach agus cluicheadair bogsa-ciùil air leth, Tearlach Cill Phàdraig.  Airson mòran Albannach, tha am facal ‘cèilidh’ a’ ciallachadh dannsan a dh’ ionnsaich sibh san sgoil aig àm na Nollaige, ach chan e sin a th’ ann idir. ’S e oidhche làn de cheòl, seinn agus deagh chompanaidh a th ‘ ann an cèilidh traidiseanta Gàidhlig.  ’S e cothrom air leth a tha seo do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus do dhuine sam bith aig a bheil ùidh sa chultar ‘sèistean òrain-cèilidh clasaigeach’ ionnsachadh agus seinn còmhla ann an suidheachadh socair is càirdeil.  A bharrachd air sin, ’s e cothrom mìorbhaileach a th’ ann cuideachd Còisir Ghàidhlig Chomar nan Allt a chluinntinn.

//

Cumbernauld Gaelic Choir will be joined by top Gaelic singer, James Graham, and superb accordionist Charlie Kirkpatrick for a ‘Ceilidh Song School’ where you can learn the choruses to some ‘ceilidh classics’. While for many Scots, the word ‘ceilidh’ means dances you learned at school every Christmas, a traditional Gaelic ceilidh is a night of music, singing and good company. This is a perfect opportunity for Gaelic learners and anyone interested in the Gaelic to learn some popular Gaelic songs and sing along in a relaxed, friendly atmosphere. It’s also a great chance to hear Cumbernauld Gaelic Choir.

 

Sgoil Àraich Tollbrae – Sgoil Àraich Past and Present Cèilidh Choimhearsnachd

Cèilidh coimhearsnachd a bheir teaghlachan a bha agus a tha a’ frithealach Sgoil-Àraich Tollbrae còmhla. Bidh còmhlan trad Greenfaulds is Step Wee Cèilidh an làthair gus casan dhaoine a chur a dhol. Tha sinn an dòchas Gàidhlig a bhrosnachadh is teaghlachan a thoirt còmhla ann an tachartas neo-fhoirmeil taobh a-muigh na sgoile.

//

A community cèilidh that aims to bring together our families past and present who have attended Sgoil- Àraich Tollbrae. There will be entertainment from Greenfaulds’ Trad band and ‘Step Wee Cèilidh’. We hope to bring our families together through a traditional Cèilidh event, where we can promote Gàidhlig out with the school environment and celebrate our Gàidhlig learning journey together.

Comhairle Pheairt is Cheann Rois // Perth and Kinross

 

Kinfauns Step Dancers – Puirt in Perthshire

Bidh Dannsairean Ceum Kinfauns a’ cumail bùth-obrach gus an ceangal a sgrùdadh eadar ceòl-beul Gàidhlig (puirt-a-beul) agus dannsa-ceum. Stiùiridh Maighread Challan, a fhuair Bonn Òr a’ Chomuinn aig a’ Mhòd, puirt à beul, agus stiùiridh buill de Dannsairean Ceum Kinfauns an dannsa ceum. Chan eil feum sam bith agaibh air eòlas na Gàidhlig, seinn no dannsa.

//

Kinfauns Step Dancers will be hosting a workshop to explore the connection between Gaelic mouth music (puirt-a-beul) and step dancing.
Mod Gold Medalist Margaret Callan will be leading the Gaelic singing and the dancing will be facilitated by members of Kinfauns Step Dancers.

 

Comhairle Sgìre Rinn Friù // Renfrewshire

 

ClannGàidhlig – Bardic Supper, Paisley

Nì Mairead NicNeacail òraid air Murchadh MacPhàrlain, Bàrd Mhealaboist, a sgrìobh tòrr òrain agus bàrdachd a’ brosnachadh a’ Ghàidhlig, Cànan nan Gàidheil is eile. Bha Mairead na deagh charaid dha a sgaoil fios mu a chuid obrach. Bidh dìnnear ann dhan fheadhainn a bhios an làthair ron òraid.

//

Margaret Nicolson will give a talk about Murchadh MacPhàrlain “Bàrd Mhealaboist” who wrote many poems and songs  for the Gaelic cause, most notably Cànan nan Gàidheal.  Margaret became a great friend of the bàrd and helped bring his work to a wider audience. Attendees will share a meal before the presentation.


Community Circus Paisley / Siorcas Coimhearsneachd Phàislig – Thigibh dhan Siorcas: Oidhche Sgraids agus Cèilidh

Thigibh dhan siorcas airson Seachdain na Gàidhlig! Air Disathairne 24mh dhen Ghearran, bidh buth-obrach siorcais Ghàidhlig saor an-asgaidh, taisbeanadh siorcais bho na h-oileanaich againn agus an uairsin dannsa cèilidh le taic bho Fèis Phàislig aig Siorcas Coimhearsneachd Phàislig.

//

Head to the circus for World Gaelic Week! On Saturday 24th Feb we’ll have a free Gaelic circus workshop, a circus showcase from our adult students, followed by a ceilidh dance with Fèis Phàislig at Paisley Community Circus.

 

Rosneath Primary School – Gaelic Circus Opportunity

TACHARTAS DO SGOILEARAN – EVENT FOR SCHOOLCHILDREN

Bùth-obrach aig Siorcas Coimhearsnachd Phàislig a’ toirt cothrom do sgoilearan P6/7 à Bun-sgoil Roisneath a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig an-dràsta am fileantachd a chleachdadh agus a leasachadh ann an suidheachadh spòrsail is ùr-nodha fhad ’s a tha iad ag ionnsachadh sgilean siorcais tro mheadhan na Gàidhlig.

//

A workshop at Community Circus Paisley giving P6/7 pupils from Rosneath Primary School who are currently learning Gaelic the opportunity to actively use and develop their fluency in a fun and novel setting while learning circus skills through the medium of Gaelic.

 

Comhairle Sgìre Lannraig a Deas // South Lanarkshire

 

Mount Cameron Primary School, East Kilbride – Seachdain na Gàidhlig in East Kilbride – Guest Visitors, Tutors & Cèilidhs

Tron t-seachdain, tha sinn an dùil tòrr diofar cothroman a bhith aig diofar dhaoine, de diofar aoisean Gàidhlig a bhruidhinn is a chleachdadh ann an iomadh diofar dòigh. Tha tòrr againn a’ dol ‘s a Bhun-sgoil agus san Àrd-sgoil airson clann aig a bheil agus aig nach eil Gàidhlig san taigh. Cuideachd, tha cothroman againn às dèidh na sgoile gus Gàidhlig a neartachadh tro rudan mar ealain, ceòl, seinn is spòrs – camanachd. Aig deireadh na seachdain, tha tachartas mòr gu bhith againn nuair a tha Cèilidh mòr againn airson duine sam bith a tha deònach thighinn ann far am bi còmhlan-ciùil againn agus taisbeanaidhean bho diofar dhaoine.

//

Throughout the week, we have planned lots of different activities and opportunities for Gaelic to be used and spoken in different ways and for different purposes. We have lots happening at both our Gaelic Primary and Secondary school, for both children who do and do not have Gaelic at home. We are also running lots of things for families to engage with and our opportunities for Gaelic will vary across contexts including music, art and sport. At the end of the week, we are working with Calderglen to run a big Cèilidh dance for everybody and anybody who has an interest which will be run between 19:00-21:00 on the Friday evening at Calderglen High School. We will have a live Cèilidh band, as well as performances from a variety of people.

 

Comhairle Shruighlea // Stirling

 

Stirling Council Learning and Employability Team – Latha Coimhearsnachd na Gàidhlig ann an Sruighlea – Gaelic Community Day in Stirling

’S è comharrachadh cànan is cultar na Gàidhlig ann an Srath Fhoirthe a th’ ann. Faigh a-mach dè tha tachairt sa Ghàidhlig agus faigh tlachd bho bhùth-obrach ann an seinn, ceòl traidiseanta, seanchas agus mòran a bharrachd. Bidh taisbeanaidhean ann cuideachd le Còisir Ghàidhlig Shruighlea, Fèis Fhoirt agus sgeulaiche ionadail. Bidh biadhadh ri fhaighinn fad an latha. Cuiridh sinn crìoch air an latha le cèilidh teaghlaich. Tha an latha saor an-asgaidh agus fosgailte dha na h-uile. Chan eil feum air eòlas ro-làimh air a’ Ghàidhlig.

//

A celebration of Gaelic language and culture in the Forth Valley area. Find out what is happening in Gaelic in the area and enjoy workshop in singing, traditional music, storytelling and much more. There will also be a number of performances by Stirling Gaelic Choir, Fèis Fhoirt and many more. Refreshments will be available all day. We will end the day with a family ceilidh. The day is free and open to all. No prior knowledge of Gaelic required.

 

Comhairle Lodainn an Iar // West Lothian

 

Janet Grigor – Seinn Gàidhlig! Sing Gaelic!

Gabh an cothrom òrain ionnsachadh ann an suidheachadh taiceil agus neo-fhoirmeil. Seinnidh sinn measgachadh de dh’òrain a’ gabhail a-steach òrain obrach ruitheamach, òrain chèilidh shunndach, puirt-a-beul beothail agus tàlaidhean socair.

//

Fancy learning a little about Gaelic song and joining in some communal singing?  Come along to these fun-packed workshops in Livingston during World Gaelic Week!  No Gaelic or singing experience necessary!

 

Air-loidhne // Online

 

Linda Nicleòid – Dè Chanas Sibhse?

Aig 7f gach oidhche bho Dhiluain gu Dihaoine thar Seachdain na Gàidhlig, sgaoilidh mise bhidiothan a tha mi fhèin air a rannsachadh is a chlàradh mu dhiofar fhaclan, abairtean, ghnàthsan-cainnte, chleachdaidhean is m.s.a.a mun t-sìde. Bidh na bhidiothan seo gu sònraichte a’ taisbeanadh an dualchainnt agam fhìn an Uibhist a Tuath, ach aig deireadh gach bhidio bidh mi a’ crìochnachadh le bhith a’ faighneachd ‘Dè chanas sibhse?’ Tha mi an dòchas gum brosnaich seo daoine gu bhith còmhradh ri muinntir an teaghlaich aca fhèin is nàbaidhean san sgìre mu na faclan, abairtean is eile a th’ acasan san dualchainnt aca fhèin. Bidh cothrom ann teachdaireachdan fhàgail air gach post a thèid suas le na bhidiothan, airson is gun urrainnear còmhradh a thòiseachadh mu bhriathrachas na sìde. Bidh na bhidiothan rin lorg air an sianal YouTube agam: www.youtube.com/@LindaNicLeoid & air an duilleag Twitter agam @LindaNicLeoid.

//

At 7pm from Monday to Friday evening during World Gaelic Week, I will be sharing different videos I have recorded and researched about Gaelic words, phrases, proverbs, omens, beliefs etc about the weather, from my own Gaelic dialect in North Uist. I will conclude each video by asking ‘Dè chanas sibhse?’ to encourage those who watch to think about the Gaelic weather vocabulary in their own community or to ask parents/grandparents/neighbours about the topic and add to those collected in the videos. People can comment on the YouTube & social media posts and start the conversation that way. The videos will be shared on my YouTube channel www.youtube.com/@LindaNicLeoid & on my Twitter page @LindaNicLeoid.

 

 

Seo agaibh na Tosgairean: Linda NicLeòid // Meet the Ambassadors: Linda Macleod

 1. Cò thu agus cò às a tha thu?

Is mise Linda NicLeòid agus ’s ann à Uibhist a Tuath a tha mi, ged a tha mi air a bhith fuireach ann an Glaschu a’ cheart cho fada a-nis.

 

 1. Innis dhuinn mu do cheangal leis a’ Ghàidhlig.

Tha mise air leth fortanach oir ’s e a’ Ghàidhlig a’ chiad chànan agam agus tha i aig a’ mhòr-chuid dhem theaghlach. Ged nach deach mi tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig sa bhun-sgoil, fhuair mi a h-uile cuideachadh is brosnachadh bho luchd-teagaisg na Gàidhlig san àrd-sgoil. Chòrd a’ Ghàidhlig rium cho math san sgoil is gun do roghnaich mi dhol a dh’Oilthigh Ghlaschu airson ceum a dhèanamh sa chànan ann an 2006. Ann an 2010 cheumnaich mi le Urram sa chiad chlas ann an Gàidhlig agus dh’fhuirich mi san Oilthigh bliadhna a bharrachd airson òrain às a’ Bhaile Shear a rannsachadh. Cheumnaich mi le MPhil ann an Gàidhlig ann an 2011. Bhon a cheumnaich mi, tha mi air a bhith ag obair airson diofar chompanaidhean is bhuidhnean ann an Glaschu agus air diofar phròiseactan, is tha a’ Ghàidhlig air a bhith aig cridhe gach fear dhiubh. Tha a’ Ghàidhlig air leth cudromach dhomh.

 

 1. Dè am facal Gàidhlig as fheàrr leat?

‘S e ‘rop’ fear dhe na faclan Gàidhlig às fheàrr leam. Às dèidh dìnnear de spaghetti bolognese, bidh rop ort gun teagamh! ’S e deagh chomharra a th’ ann gun robh am biadh math!!

 

 1. Innis dhuinn rudeigin annasach mu do dheidhinn – ‘fun fact’!

Chan eil mise ro annasach – ach ’s fìor thoil leam mo bhiadh! Chan eil beatadh air slios tost le marmalade… is càise air a leaghadh air uachdar! Mmm! Tha sin rudeigin annasach do chuid, ’s dòcha?

 

 1. Dè an seòrsa tachartas a chòrdadh riut faicinn air Seachdain na Gàidhlig / am bi thu fhèin a’ ruith thacharts(an)?

Chòrdadh e rium tachartasan eadar-ghinealach fhaicinn thar Seachdain na Gàidhlig: tachartasan far a bheil iomadh aois cruinn còmhla agus an òige ag ionnsachadh bho na daoine as sinne. Chòrdadh e rium measgachadh de thachartasan air iomadh cuspair fhaicinn cuideachd, airson is gum bi daoine a’ cruinneachadh agus a’ bruidhinn na Gàidhlig air diofar chuspairean agus ann an iomadh suidheachadh sòisealta. Tha feum air barrachd chothroman mar sin.

Bidh mi fhìn a’ lìbhrigeadh seiseanan Leugh is Seinn do Chomhairle nan Leabhraichean ann an sgoiltean ann an Glaschu is mun cuairt a’ bhaile agus ann an Dùn Èideann, thar na seachdain. Bidh seiseanan Leugh is Seinn againn ann am Bùth Comhairle nan Leabhraichean ann am Partaig an Glaschu madainn Disathairne cuideachd.

A bharrachd air an seo tha mi a’ cur romham pròiseact ùr a thòiseachadh air a bheil ‘Dè Chanas Sibhse?’ – far am bi mi a’ rannsachadh diofar fhaclan, abairtean, ghnàthsan-cainnte is chleachdaidhean a th’ againn an Uibhist a Tuath, co-cheangailte ris an t-sìde. Tha mi gus còig bhidiothan a chruthachadh air cuspair na sìde is thèid iad seo a sgaoileadh air duilleagan nam meadhanan sòisealta agam, aonan sa latha, eadar Diluain gu Dihaoine thar Seachdain na Gàidhlig. Bidh mi crìochnachadh gach bhidio leis an abairt ‘Dè chanas sibhse?’ is mi an dòchas gum brosnaich seo daoine, sean agus òg, gus bruidhinn mu na faclan is abairtean mun t-sìde a th’ anns an dualchainnt aca fhèin. Bidh cothrom aig daoine teachdaireachdan fhàgail air gach post a chuireas mi suas le gach bhidio, son is gum bi cothrom againn barrachd fhaclan is an leithid a chruinneachadh agus còmhradh a thòiseachadh air a’ chuspair.

 

 1. Dè a chanadh tu ri duine sam bith a tha airson pàirt a ghabhail san t-seachdain?

Tha fàilte bhlàth a’ feitheamh oirbh! Bheiribh sùil air clàr nan tachartasan air làrach-lìn Seachdain na Gàidhlig agus ’s dòcha gum bi tachartas a’ dol san sgìre agaibh fhèin no air-loidhne. Chan fheum Gàidhlig a bhith agaibh airson a dhol gu tachartas tron t-seachdain, ach mholainn facal no dhà ionnsachadh agus fheuchainn aig an tachartas, mas urrainn dhuibh. Is ma tha Gàidhlig agaibh, feuch gum brosnaich sibh daoine eile gus a bruidhinn. Tha ùine ann fhathast tachartasan a chur air dòigh cuideachd, mar sin, ma tha ùidh agaibh san leithid, siuthadaibh!

 

//

 

 1. Who are you and where are you from?

I am Linda Macleod and I’m from North Uist, although I have been living in Glasgow for just as long now.

 

 1. Tell us about your relationship with Gaelic.

I am very fortunate as Gaelic is my first language and most of my family speaks it. Although I didn’t go through Gaelic Medium Education in school, I received a lot of support and encouragement from Gaelic teachers in high school. I enjoyed Gaelic so much in school that I decided to go to the University of Glasgow to undertake a degree in the language in 2006. In 2010 I graduated with First Class Honours in Gaelic and I stayed in university for a further year to study songs from Baleshare. I graduated with an MPhil in Gaelic in 2011. Since graduating, I have been working for different companies and groups in Glasgow and on different projects, and Gaelic has been at the heart of each one. Gaelic is hugely important to me.

 

 1. What is your favourite Gaelic word?

‘Rop’ is one of my favourite Gaelic words (a dirty mouth after eating). After a dinner of spaghetti Bolognese, you’ll have a ‘rop’ indeed! It’s a sure indicator that the food was good!

 

 1. Tell us something about yourself – a ‘fun fact’!

I’m not too unusual – but I do love my food! There’s nothing better than a slice of toast with marmalade…and cheese melted on top! Mmmm! That might be a little unusual for some, perhaps?

 

 1. What sort of events would you like to see during Seachdain na Gàidhlig / will you be running events?

I’d love to see intergenerational events: events where people of all ages come together and the young ones learn from the older ones. I’d love to see a mix of events on a range of different subjects so people can gather and speak Gaelic in social situations. We need more opportunities like that.

I will be running Leugh is Seinn sessions (Read and Sing) for the Gaelic Books Council in schools in and around Glasgow and in Edinburgh throughout the week. There will be Leugh is Seinn sessions in the Gaelic Books Council shop in Partick in Glasgow on the Saturday morning too.

As well as this I am preparing a new project called ‘Dè Chanas Sibhse?’ (‘What would you say?’) where I research different words, phrases and proverbs from North Uist, all about the weather. I’ll end each video with ‘What would you say?’ and I hope this will stoke discussion between people of all ages and encourage them to speak about the words and phrases in their own dialects. People will be able to leave comments on each video so we can collect vocabulary on the subject.

 

 1. What would you say to anyone who wants to take part in Seachdain na Gàidhlig?

A warm welcome awaits you! Have a look at the calendar of events on the Seachdain na Gàidhlig website and there may be something happening in your area or online. You don’t need to speak Gaelic to attend an event but I’d recommend learning a couple of words to try and use while you’re there, if you can. And if you’re a Gaelic speaker, try to encourage others to use it too. There’s plenty of time yet to organise event, and so if you’re interested in doing so, fire on!

Seo agaibh na Tosgairean: Raonaid Kellow // Meet the Ambassadors: Rachel Kellow

 1. Cò thu agus cò às a tha thu?

Is mise Raonaid Kellow, Tosgaire Òg na Bliadhna. ‘S ann à Inbhir Pheofharain a tha mi ach sna laithean seo tha mi a’ fuireach ann an Dùn Omhain.

 

 1. Innis dhuinn mu do cheangal leis a’ Ghàidhlig.

Chaidh mise tron t-siostam fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig bhon Chròileagan suas dhan Oilthigh. Chan eil Gàidhlig aig mo phàrantan ach cha robh sin na bhacadh dhomh idir agus tha mi glè thaingeil son na cothromanan a bh’ agam mo cheangal a dhaingeachadh leis a’ Ghàidhlig. A-nis tha Gàidhlig aig cridhe mo bheatha, ‘s i an luachan as motha agam is tha na cleachdaidhean is eachdraidh aig a’ Ghàidhlig air leth chudromach dhomh.

 

 1. Dè am facal Gàidhlig as fheàrr leat?

Ceist dhoirbh! Feumaidh mi a dhà ainmeachadh, agus ‘s iad ‘brùideil’ ‘s ‘bùrach’ na faclan Gaidhlig as fheàrr leam. ‘S fìor thoil leam cho Albannach ‘s a tha ‘brùideil’ agus tha gaol agam air cho cumanta ‘s a tha am facal ‘bùrach’ fiu ‘s anns a’ Bheurla – ‘s fìor thoil leam nuair a bhios na ceangalaichean sin eadar na cànanan.

 

 1. Innis dhuinn rudeigin annasach mu do dheidhinn – ‘fun fact’!

Aon rud a chuireas iongnadh air daoine, ‘s e nuair a dh’ionnsaicheas iad nach eil mise air a bhith ann an Ikea a-riamh…tha mi fhathast a’ feitheamh airson na meatballs ainmeil sin fheuchainn.

 

 1. Dè an seòrsa tachartas a chòrdadh riut faicinn air Seachdain na Gàidhlig / am bi thu fhèin a’ ruith thacharts(an)?

Bu mhath leamsa tachartasan nàdarra fhaicinn. Sin tachartasan a dhèanadh sibh gu làitheil co-dhiu ach gu bheil a’ Ghàidhlig aig a chridhe, am fòcas as làidire. ‘S iadsan na tachartasan a bhios nas buailtiche cumail a’ dol as dèidh na seachdaine.

 

 1. Dè a chanadh tu ri duine sam bith a tha airson pàirt a ghabhail san t-seachdain?

Ma tha sibh air a bhith a’ sireadh chothroman Gàidhlig a chleachdadh no a bhith a’ lorg do choimhearsnachd Ghàidhlig ionadail ‘s e seo an t-àm as fheàrr a bhith air do bhogadh ann. Theirg dhan duilleag Cleachd i agus cuir thu fhèin air adhart son gach rud a ‘s urrainn dhut. Cha tig ach buannachdan a-mach às!

Ma bhios sibh airson tachartas a ruith…tòisich beag. Chan fheum na tachartasan a bhith saoghlta is chan eil aon thachartasan ‘gòrach’ ann. Mar a chanas sinn…nì clachan beag càrn mòr.

 

//

 

 1. Who are you and where are you from?

I am Rachel Kellow, Young Ambassador of the Year. I come from Dingwall but these days I live in Dunoon.

 

 1. Tell us about your relationship with Gaelic.

I went through Gaelic Medium Education from Cròileagan up until University. My parents don’t speak Gaelic but that never held me back and I am grateful for all the opportunities I’ve had to deepen my ties with Gaelic. Gaelic is now at the heart of everything I do, it’s my biggest asset and the traditions and history of Gaelic are hugely important to me.

 

 1. What’s your favourite Gaelic word?

A difficult question! I’d need to choose two and they are ‘brùideil’ (beastly, brutal) and ‘bùrach’ (a mess). I love how Scottish ‘brùideil’ sounds and I love how ‘bùrach’ has become commonplace even in English – I really like when you see these links between the languages.

 

 1. Tell us something about yourself – a ‘fun fact’!

It always amazes people when I tell them I’ve never been to Ikea…I’m still waiting to try those famous meatballs.

 

 1. What sort of events would you like to see during Seachdain na Gàidhlig / will you be running events?

I’d like to see natural events happening – events which you’d attend on a daily basis anyway but with Gaelic at the heart of it and as the prime focus. Those are the events which will be more likely to recur after Seachdain na Gàidhlig.

 

 1. What would you say to anyone who wants to take part in Seachdain na Gàidhlig?

If you’ve been seeking opportunities to use Gaelic or looking to find your local Gaelic community, this is the best time to become immersed in it. Go to the Cleachd i website and sign yourself up for everything you can. You will only benefit!

If you want to run an event…start small. The event doesn’t need to be too ambitious and there is no ‘silly’ event’. As we say… ‘Nì clachan beag càrn mòr,’ (small stones will make a big cairn.)

Prògram air leth beòthail gu bhith aig Seachdain na Gàidhlig 2024 // Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week) unveils vibrant 2024 programme

Tha Seachdain na Gàidhlig san treas bliadhna agus thathar ag ullachadh airson prògram nas dian-thograiche na bh’ againn gu ruige seo is na h-eagraichean a’ cur fàilte air a’ chiad sreath de thachartasan sa phrògram airson 2024 a tha loma-làn de rudan fon chuspair Do Chànan. Do Chothrom.

Thèid a’ chiad seachdain cànain nàiseanta oifigeil d’ a leithid ann an Alba, Seachdain na Gàidhlig 2024 a chumail eadar 19mh is 25mh dhen Ghearran agus thèid pailteas de thachartasan beòthail a chumail air feadh na dùthcha agus thall thairis, an dà chuid aghaidh ri aghaidh agus air loidhne.

Eadar bùthan-obrach is tursan coiseachd, maidnean cofaidh is cèilidhean, tha coimhearsnachdan an ìmpis cruinneachadh airson am meas a th’ aca air dualchas agus dearbh-aithne chultarach na h-Alba a chomharradh.

Chaidh 53 tachartas ann an 17 sgìre comhairle am maoineachadh am bliadhna tro mhaoin nan tabhartasan beaga, le taic Bòrd na Gàidhlig. Ach chan ann dìreach dhan fheadhainn a fhuair taic-airgid a tha Seachdain na Gàidhlig , agus tha eagraichean na h-iomairt airson dèanamh soilleir gum faod a h-uile duine pàirt a ghabhail ann.

Mairidh an tachartas seo fad seachdain agus tha e airson fàilte a chur air daoine fa leth, coimhearsnachdan, buidhnean, clubaichean is sgoiltean air dòigh sam bith. Ge be còmhradh neo-fhoirmeil ann an Gàidhlig, co-roinneadh de dh’abairt Ghàidhlig no pàirt a ghabhail ann an gin sam bith dhe na tachartasan a chumar rè na seachdain ann an iomadh àite, cuiridh taic sam bith, beag no mòr, ri grèis-bhrat na fèille fad is farsaing seo. Faodaidh duine sam bith a tha airson pàirt a ghabhail an tachartas acasan a chur ri prògram na seachdaine tro leabhar-latha oifigeil aig: https://seachdainnagaidhlig.scot/events/.

Thèid tachartasan a chumail fad is leud na h-Alba agus thall thairis. Cumaidh Fèis Latharna An Seisean Seinn san Òban, bùth-obrach ciùil do dhaoine eadar 11 is 18 bliadhna a dh’aois o sgìrean an Òbain is Latharna, le taisbeantas neo-fhoirmeil dhan a h-uile duine aig deireadh an tachartais. Cuideachd ann an Earra Ghàidheal is Bòd, cuiridh Bun-sgoil Chàrdan Roiscafaidh air chois dhan sgoil air fad, a’ cur fàilte cuideachd air pàrantan is air a’ choimhearsnachd air fad agus tha Comunn nam Pàrant an Òbain a’ dol a chumail cèilidh teaghlaich do gach ball dhen choimhearsnachd, a’ toirt cothrom do dhaoine le Gàidhlig, ge be dè an ìre, na sgilean cànain aca a chleachdadh.

Cuiridh Buidheann Gàidhlig Mhoireibh, còmhla ri Colaiste Mhoireibh aig Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, air chois prògram do luchd-ionnsachaidh is luchd-labhairt na Gàidhlig agus duine sam bith aig a bheil ùidh ann an eachdraidh is cultar na Gàidhlig. Ann an Glaschu, cumaidh Suas leis a’ Bhingo oidhche bingo sa bhaile agus tha Urras Taigh-tasgaidh Iasgachd na h-Alba Earr. ann am Fìobha a’ cur air dòigh seisean air òrain obrach clann-nighean an sgadain, a’ toirt sùil air òrain obrach Ghàidhlig  do dh’aoighean an taighe-thasgaidh agus muinntir an àite le bùth-obrach eadar-ghnìomhach agus seisean for-ruigheachd sna Dreel Halls.

Tha pailteas de choimhearsnachdan air feadh na Gàidhealtachd a’ gabhail pàirt, eadar seiseanan criadhadaireachd aig Ionad Thròndairnis san Eilean Sgitheanach is clasaichean gluasaid is ciùil aig Sgoil Dannsa Cheryl Heggie ann an Inbhir Nis.

Tha eileanan na h-Alba a’ gabhail pàirt cuideachd, le Fèis Arainn a’ cumail taisbeanadh mu obair Iain Mac an Deòir as leth Dhiùc Earra-Ghàidheal agus tha Comunn na Gàidhlig Ìle a’ toirt cuireadh dhan choimhearsnachd gu feasgar sgeulachdan is òrain co-cheangailte ri bailtean Ìle, le cudrom air sgeulachdan is beul-aithris a chaidh air chall.

Bidh bùthan-obrach air loidhne ann gach lath am bliadhna cuideachd airson sgoiltean a tha a’ gabhail pàirt a’ chiad turas, le goireasan is bùthan-obrach ri am faighinn a tha iomchaidh dha na sgoiltean ge be dè an ìre de Ghàidhlig aca – eadar fìor luchd-tòiseachaidh is feadhainn a tha fileanta. Ma tha ùidh aig sgoil, mholar dhaibh seo a nochdadh aig https://seachdainnagaidhlig.scot/education/.

Mar phàirt dhen fhèill ann an 2024, ’s urrainn do dhaoine òga fo aois 18 pàirt a ghabhail ann an co-fharpais lèine-t, a’ dealbhadh stuth marsantachd oifigeil do thachartas na h-athbhliadhna. Airson cothrom a thoirt dhan ghinealach òg a dhol an sàs cultar na Gàidhlig iad fhèin tro obair-ealain, thèid iarraidh orra sa cho-fharpais dealbhadh a chruthachadh a chuireas an cèill na th’ anns a’ Ghàidhlig dhaibhsan.

’S e Latha na h-abairt Ghàidhlig a bhios air Diardaoin 22mh dhen Ghearran is thathar a’ toirt brosnachadh do dhaoine de dh’aois sam bith, ge be dè an eachdraidh aca fhèin agus dè an ìre de Ghàidhlig aca clip a chlàradh dhiubh fhèin a’ bruidhinn na Gàidhlig agus a cho-roinneadh sna meadhanan sòisealta leis an taga-hais #SeachdainNaGàidhlig2024 no #LathaNahAbairtGhàidhlig.

Cuiridh Seachdain na Gàidhlig 2024 fàilte cuideachd air dà thosgaire Gàidhlig, an tè a bhuannaich Duais Foghlam Gàidhlig 2022 agus Tosgaire Gàidhlig Òg na Bliadhna, Rachel Kellow, agus seinneadair Gàidhlig, preasantair tbh is Tosgaire Gàidhlig na Bliadhna Linda Nicleòid. Tha an dà bhoireannach air obair mhòr a dhèanamh thairis air na bliadhnaichean airson ’s gum bi Gàidhlig ann am beatha làitheil mhòran air feadh na h-Alba agus nas fhaide air falbh agus a chumas orra a’ dèanamh dìreach sin aig Seachdain na Gàidhlig am bliadhna.

Thuirt Joy Dunlop, Ceannard Seachdain na Gàidhlig: “’S e seachdain dhan a h-uile duine a th’ ann an Seachdain na Gàidhlig, chaidh a dhealbhadh airson brosnachadh a thoirt dhan a h-uile duine a chur an cèill na th’ anns a’ Ghàidhlig dhaibhsan is gaol a bhith aca oirre agus faodaidh e a bhith na fhèill chudromach dhen dearbh-aithne chultarach againn. San dà bhliadhna seo chaidh, bha freagairt dho-chreidsinneach ann is chuir luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig de dh’ìre sam bith gu feum an cothrom seo an cànan a chomharradh is a sgaoileadh air iomadh dòigh chruthachail.

“’S e àm air leth togarrach a th’ ann dhan chànan is sinne an ìmpis Seachdain na Gàidhlig 2024 is pailteas de thachartasan dearbhte againn mar-thà de dh’iomadh seòrsa. Ge be dè cho fileanta ’s a tha thu, tha sinn a’ cur fàilte chridheil ort pàirt a ghabhail ann, ann an Alba no àite sam bith eile! Chan eil e gu diofar a bheil thu a’ cur rudeigin air chois no a’ dol gu tachartas, a’ rùrachadh na làraich-lìn againn airson rudan a tha a’ dol faisg ort no a’ co-roinneadh videothan de dh’abairtean Gàidhlig, bidh an doras fosgailte dhan a h-uile duine rè na seachdaine seo – ge be dè cho fileanta ’s a tha thu. Dhan fheadhainn a th’ air ùr-thighinn dhan Ghàidhlig, seo puing-thòiseachaidh air leth dhan turas agaibh. Ge be cò th’ annad, seo do chànan ’s do chothrom.”

Thuirt Ealasaid Dhòmhnallach, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig: “Tha Bòrd na Gàidhlig glè thoilichte taic a chumail ri Sheachdain na Gàidhlig tro Mhaoin nan Tabhartas Beaga a-rithist am bliadhna. ’S e prìomh amas a’ Phlana Nàiseanta Gàidhlig ùr cleachdadh na Gàidhlig a mheudachadh agus tha Seachdain na Gàidhlig a’ cruthachadh diofar chothroman gus Gàidhlig a chleachdadh tro ghnìomhachdan a tha gu math tlachdmhor. ‘S e deagh dhearbhadh a th’ ann an Seachdain na Gàidhlig gu bheil a’ Ghàidhlig beò agus air a chleachdadh ann an dachaighean, coimhearsnachdan, sgoiltean agus àiteachan obrach air feadh na h-Alba – mar sin gabh pàirt ann agus bi mar phàirt de seachdain a tha a bhios, a-rithist, air leth tarraingeach agus spòrsail.”

//

Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week) is gearing up for its third and most ambitious year as organisers unveil the first wave of events in the week’s packed programme for 2024, with the theme Do Chànan. Do Chothrom, which translates to Your Language. Your Opportunity.

The first official nationwide language week of its kind in Scotland, Seachdain na Gàidhlig 2024 will run from 19th – 25th February and will see a plethora of vibrant events take place across the country and beyond, both in person and online.

From workshops to walking tours, coffee mornings to cèilidhs, communities are set to come together to share their appreciation for Scotland’s heritage and cultural identity.

This year, 53 events across 17 council areas have been funded with help from the Small Grants Fund, supported by Bòrd na Gàidhlig. Seachdain na Gàidhlig is not just for those who have received financial support, however, with organisers keen to emphasise that everyone and anyone can get involved.

The essence of the week-long event lies in welcoming individuals, community groups, clubs and schools to take part in any way they can. Whether it’s a casual conversation in Gaelic, sharing a Gaelic phrase or joining any of the numerous events happening throughout the week, every contribution, no matter how small, enriches the tapestry of this widespread celebration. Anyone keen to take part can add their own event to the week’s programme through the official online diary at: https://seachdainnagaidhlig.scot/events/.

Events are happening across the length and breadth of Scotland and beyond. In Oban, Fèis Latharna will run An Seisean Seinn, a music workshop involving 11-18 year olds from the Oban and Lorn area, with an inclusive, informal performance set to round off the event. Also in Argyll and Bute, Cardross Primary are running a café for the whole school to attend, as well as parents and the wider community, while Comunn nam Pàrant An Òbain are planning a family ceilidh for all members of the community, providing Gaelic users of all levels an opportunity to use and practise their language skills.

Moray Gaelic Group, along with the University of the Highlands and Islands Moray College, are facilitating a programme that supports learners, speakers and anyone interested in Gaelic history and culture. Glasgow’s Suas leis a’ Bhingo is set to host a Gaelic bingo night in the city, while The Scottish Fisheries Museum Trust Ltd in Fife is running a Herring Lass Working Songs session, exploring Gaelic working songs for museum visitors and local families with an interactive workshop and an outreach session at the Dreel Halls.

A host of communities across the Highlands are taking part, from pottery sessions with Ionad Thròndairnis in Skye to music and movement classes at the Cheryl Heggie School of Dance in Inverness.

Scottish islands are also getting involved, with Fèis Arainnhosting a presentation on the work of John Dewar, on behalf of the Duke of Argyll, and the Comunn na Gàidhlig Ìle inviting members of the community to an afternoon of storytelling and songs associated with the local villages of Islay, with a focus on lost stories and folklore.

This year’s festival will also see daily online workshops for schools take place across the country for the first time, offering resources and workshops that are tailored to suit schools with all levels of Gaelic experience – from total beginners to fluent speakers. Schools are encouraged to register their interest at https://seachdainnagaidhlig.scot/education/.

Also as part of the 2024 festival, youngsters under the age of 18 will be invited to take part in a T-shirt competition, designing the official merchandise for the 2025 event. Serving as a platform for the younger generation to engage directly with Gaelic culture through artistic expression, the competition asks participants to create a design based on what Gaelic means to them.

Thursday 22 February will be dubbed Say a Gaelic Phrase Day, with people of all ages, abilities and backgrounds encouraged to film themselves speaking the language and share it on social media, using the hashtag #SeachdainNaGàidhlig2024 or #SayAGaelicPhraseDay.

Seachdain na Gàidhlig 2024 also welcomes two Gaelic Ambassadors, 2022 Gaelic Education Award winner and Young Gaelic Ambassador of the Year Rachel Kellow and Gaelic singer, TV presenter and Gaelic Ambassador of the Year Linda Macleod. Both women have worked hard over the years to bring Gaelic into the everyday lives of countless people across Scotland and further afield, and will continue to do so throughout this year’s Seachdain na Gàidhlig.

Joy Dunlop, Director of Seachdain na Gàidhlig, said: “Seachdain na Gàidhlig is an inclusive week, designed to encourage everyone to embrace and express what the Gaelic language signifies to them and act as an important celebration of our cultural identity. Over the past two years, we’ve witnessed an incredible response, with Gaelic speakers and learners of all proficiencies seizing the opportunity to celebrate and share the language through various creative avenues.

“It’s a very exciting time for the language as we embark on Seachdain na Gàidhlig 2024, which is already boasting a diverse array of confirmed events. Regardless of your fluency, we extend a warm invitation for all to participate, in Scotland and beyond! Whether hosting or attending an event, exploring our website for nearby opportunities or sharing videos of Gaelic phrases, this week is an open door for everyone – regardless of your proficiency level. For those new to Gaelic, this serves as an ideal starting point on your journey. Whoever you are, this is your language and your opportunity.”

Ealasaid MacDonald, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig, said:“Bòrd na Gàidhlig is very happy to support Seachdain na Gàidhlig through the Small Grants Fund again this year. A primary aim of the new National Gaelic Language Plan is to increase the use of Gàidhlig and Seachdain na Gàidhlig is providing varied opportunities to use Gaelic through some very enjoyable activities. Seachdain na Gàidhlig is a positive demonstration that Gàidhlig is active and vibrant in households, communities, schools and workplaces across Scotland – so join in and be part of what promises to be, once again, an engaging week.”

Over 1,000 people took part in more than 100 events forSeachdain na Gàidhlig 2023, both in person and online, with 51 of these receiving support from the Small Grants Fund.  Schools, community groups, libraries, musicians and football teams were among those who joined in the fun.

Organised by Scottish traditional culture and music organisation Hands Up For Trad, with support from Bòrd na Gàidhlig and Creative Scotland, Seachdain na Gàidhlig will take place from 19th – 25th February 2024.

Seachdain na Gàidhlig is a charity, donations to support its organisation can be made at https://handsupfortrad.enthuse.com/sng#!/.

For a full list of events running throughout the week and information on how to get involved, please visit: www.seachdainnagaidhlig.scot.

 

Maoin nan Tabhartas Beag – Fosgailte gu 26.11 // Small Grants Fund – open until 26.11

Tha beagan làithean agaibh fhathast tagradh a chur a-steach do Mhaoin nan Tabhartas Beag, a dhùineas aig meadhan-oidhche air Latha na Sàbaid 26 Samhain, airson tachartas a ruith air Seachdain na Gàidhlig – gheibh sibh am foirm-iarrtais an seo.

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ toirt taic do Mhaoin nan Tabhartas Beag agus gheibh daoine fa-leth, buidhnean coimhearsnachd agus buidhnean eile air cuir a-steach airson suas ri £500. Chaidh a’ Mhaoin a stèidheachadh airson taic a thoirt do ghnìomhachd tro Sheachdain na Gàidhlig 2024 (19-25 Gearran) agus airson tachartasan coimhearsnachd a bhios a’ dèanamh fèill air a’ Ghàidhlig a leasachadh agus a lìbhrigeadh. ’S e ‘Do Chànan. Do Chothrom’ an cuspair a th’ againn airson 2024 agus tha sinn a’ sireadh phrògraman/thachartasan far a bheil seo aig cridhe na cùise

Bu chòir do thagraichean sealltainn mar a bhrosnaicheas na tha fainear dhaibh cleachdadh na Ghàidhlig sa choimhearsnachd aca, agus mholadh sinn teachd a-steach a bharrachd agus taic saor-thoileach fhaighinn far a bheil seo comasach dhaibh Biodh tagraichean mothachail nach eil airgead gu leòr sa Mhaoin airson taic a thoirt dhan a h-uile iarrtas.

Bheir sinn sùil air iarrtasan de gach seòrsa agus tha sinn an dòchas gum faigh sinn air a’ Mhaoin a thoirt seachad do dh’àiteachan fad’ is farsaing. Eisimpleirean de thachartasan is ghnìomhachd a ghabhadh maoineachadh: pop-up Gàidhealtachd, cafaidhean, geamaireachd air-loidhne, pròiseactan sgoile, cèilidhean is cuirmean, agus buidhnean ealain.

Gheibhear na duilleagan stiùiridh an seo.

Gheibhear eisimpleir de bhuidsead an seo.

//

Applications for the Small Grants Fund are being accepted until midnight on Sunday 26th November for support towards events which will be run during Seachdain na Gàidhlig 2024 (19th – 25th February). Apply now here.

The Seachdain na Gàidhlig ‘Small Grants Fund’ is supported by Bòrd na Gàidhlig and offers grants of up to £500 for individuals, community groups and organisations. The fund aims to support activity during Seachdain na Gàidhlig 2024 (February 19th-25th) and assist in the development and delivery of community events that celebrate the Gaelic language. Our theme for 2024 is ‘Do Chànan. Do Chothrom / Your Language. Your Opportunity’ and we are looking for projects / events that have this theme embedded at their core.

Applicants should demonstrate how their proposed activity will promote use and development of Gaelic within their local community and are encouraged to seek income from other sources and support in-kind where possible. Applicants should bear in mind that funding is limited, and the Fund may not be able to support all eligible applications. 

We will consider applications of any kind and are keen to ensure a wide geographical spread of the funds available. Examples of events and activity that could be considered are: pop-up Gàidhealtachd, languages cafes, online gaming, school projects, cèilidhs and concerts, craft groups.

Full guidance information can be found here.

You can download a sample budget document here.

Seachdain na Gàidhlig 2024 // World Gaelic Week 2024

Thèid Seachdain na Gàidhlig a chumail an treas turas agus luchd na h-iomairt a’ toirt brosnachadh do luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig na cothroman maoineachaidh a chaidh a chur air bhog an-diugh a chur gu làn-fheum.

Bidh Seachdain na Gàidhlig a’ dol eadar 19mh agus 25mh dhen Ghearran 2024, a’ chiad seachdain cànain oifigeach nàiseanta d’ a leithid ann an Alba ’s a bhrosnaicheas Gàidhlig dhan a h-uile duine.

Tha maoin aig an iomairt do thabhartasan beaga, le taic o Bhòrd na Gàidhlig, a bheir brosnachadh is cothrom do dhaoine tagradh airson maoineachadh a chur a-steach airson Gàidhlig a chomharradh sna coimhearsnachdan aca fhèin. ’S urrainn dhan fheadhainn a gheibh maoineachadh seo a chur gu feum airson tachartasan is gnìomhachdan ion-ghabhalach a chur air chois agus airson iomairtean ùra a chur air bhog sna coimhearsnachdan ionadail aca.

Ghabh barrachd air mìle neach pàirt ann an còrr is 100 tachartas san dàrna Seachdain na Gàidhlig am bliadhna – is barrachd air 50 dhiubh air am maoineachadh leis a’ mhaoin seo – agus tha muinntir na h-iomairte an dòchas gun gabh fiù barrachd dhaoine pàirt ann an 2024 air feadh na h-Alba agus san t-saoghal air fad.

’S e ‘Do Chànan. Do Chothrom’ an cuspair a bhios aig an tachartas chultarach seo ann an 2024. Thathar a’ toirt brosnachadh dhan fheadhainn a tha airson pàirt a ghabhail gun seall iad na buannachdan a thig an cois na Gàidhlig agus mar a chuireas i ri ar beathannan uile, a’ fosgladh dorsan airson dàimhean ùra, co-obrachadh agus soirbheas.

Faodar tagraidhean airson maoineachadh 2024 a chur a-steach a-nis air làrach-lìn Seachdain na Gàidhlig gu ruige meadhan-oidhche Didòmhnaich 26mh dhen t-Samhain 2023 airson maoineachadh suas ri £500.

Thuirt Joy Dunlop, Ceannard Seachdain na Gàidhlig: “Tha sinn air leth toilichte gum bi Seachdain na Gàidhlig ann an treas turas sa Ghearran 20204 fon chuspair Do Chànan. Do Chothrom. Tha sinn air ar bioran gum bi maoin nan tabhartasan beaga againn a-rithist am bliadhna, a bhuidheachas do Bhòrd na Gàidhlig agus tha sinn a’ toirt brosnachadh do dhuine sam bith aig a bheil beachd-smuaint airson tachartas an ath-bhliadhna tagradh a chur a-steach airson maoineachadh is an cothrom air leth seo a chur gu làn-fheum.”

“Tha a’ Ghàidhlig na pàirt de bhith is dearbh-aithne chultarach na h-Alba agus tha sinn airson cothrom a thoirt do dhaoine sealltainn is comharradh na sin a’ ciallachadh dhaibhsan. Fhuair sinn freagairt air leth o luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig aig gach ìre an-uiridh agus a-bhòn-uiridh a ghabh an cothrom an cànan a chomharradh is a sgaoileadh air iomadh dòigh chruthachail.”

Seachdain na Gàidhlig 2023, chaidh tachartasan a chumail ann an Alba agus thall thairis, aghaidh ri aghaidh agus air loidhne, eadar bùthan-obrach is maidnean cofaidh is cèilidhean agus fhuair 51 dhiubh seo taic o mhaoin nan tabhartasan beaga againn.

Bha sgoiltean, buidhnean coimhearsnachd, leabharlannan, luchd-ciùil is sgiobannan buill-choise am measg na feadhainn a bhrosnaich is a sgaoil a’ Ghàidhlig air dòighean spòrsail agus bidh taic-airgid Seachdain na Gàidhlig fosgailte dhan a h-uile duine a-rithist.

Tha an tachartas seachdaine seo a’ togail air soirbheas is cliù nàiseanta aig iomairtean mhion-chànan eile mar Seachtain na Gaeilge ann an Èirinn agus Mìos nan Gàidheal ann an Alba Nuadh, a’ toirt cothrom do luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh is luchd-taice na Gàidhlig an cànan a chomharradh an seo fhèin agus thall thairis.

Thuirt Ealasaid Dhòmhnallach, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig: “Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte taic a thoirt do Sgeama nan Tabhartas Beag aig Seachdain na Gàidhlig. An-uiridh bha e math na h-uimhir de thachartasan eadar-dhealaichte fhaicinn ann an iomadh diofar àite air feadh na dùthcha, mòran dhiubh gan ruith le taic tron sgeama seo. Tha sinn air bhioran faicinn dè na rudan ùr-ghnàthach a thèid a lìbhrigeadh am-bliadhna.”

’S e buidheann cultar is ceòl tradaiseanta na h-Alba, Hands Up for Trad, a chuireas Seachdain na Gàidhlig air chois agus tha iad airson barrachd dhaoine fhastadh dhan sgioba aca. Tha fàilte ro thagraidhean airson dreuchd riochdaire rianachd neo-cheangailte a-nis gu ruige DihAoine 17mh dhen t-Samhain agus gheibhear barrachd fiosrachaidh air www.seachdainnagaidhlig.scot.

Bidh Seachdain na Gàidhlig 2024 ann eadar 19mh is 25mh dhen Ghearran 2024. Airson barrachd fiosrachaidh no airson tagradh airson maoineachadh a chur a-steach, tadhail air www.seachdainnagaidhlig.scot.

//

Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week) is set to return for a third year, with organisers encouraging Gaelic speakers and learners to make the most of an exclusive funding opportunity launched today.

Taking place from 19th – 25th February 2024, Seachdain na Gàidhlig, the first official nationwide language week of its kind in Scotland, aims to promote Gaelic for all.

The initiative is home to a Small Grants Fund, supported by Bòrd na Gàidhlig, which encourages and enables people to apply for funding to celebrate Gaelic in their communities. Successful applicants will be able to use the support to put on inclusive events and activities and launch new initiatives in their local communities.

Over 1,000 people took part in more than 100 events for the second annual Seachdain na Gàidhlig this year – over 50 of which were part of this fund – and organisers are hoping 2024 will see even more celebrations take place across Scotland and beyond.

The theme for the 2024 edition of the cultural celebration is Do Chànan. Do Chothrom, which translates to Your Language. Your Opportunity. Participants are encouraged to showcase how the Gaelic language benefits and enriches lives, opening doors for connections, collaboration and success.

Applications for the 2024 funding pot are open now on the Seachdain na Gàidhlig website, and people have until midnight on Sunday 26th November 2024 to apply for funding of up to £500.

Joy Dunlop, Director of Seachdain na Gàidhlig, said: “We’re thrilled to announce that the third annual Seachdain Na Gàidhlig will take place in February 2024, with the theme Your Language. Your Opportunity. It’s so exciting to be able to offer our Small Grants Fund again this year, thanks to the support of Bòrd na Gàidhlig and we would encourage anyone who has an idea for an event for next year to apply for support and make the most of this fantastic opportunity.

“Gaelic is a key part of Scotland’s cultural make up and identity and our aim is to give people the chance to showcase and celebrate what it means to them. The past two year’s events have seen a fantastic response from Gaelic speakers and learners of all levels embracing the chance to celebrate and share the language in all sorts of creative ways.”

Events for Seachdain Na Gàidhlig 2023 took place across Scotland and beyond, both in person and online, from workshops to walking tours and coffee mornings to cèilidhs, with 51 of these receiving support from the Small Grants Fund.

Schools, community groups, libraries, musicians and football teams were among those who joined in the fun to promote and share the Gaelic language and once again the Seachdain na Gàidhlig funding boost will be open to all.

The week-long celebration seeks to replicate the success and national recognition of other minority language initiatives such as Seachtain na Gaeilge in Ireland and Mìos nan Gàidheal in Nova Scotia, giving Scottish Gaelic speakers, learners and supporters the opportunity to celebrate the language at home and internationally.

Ealasaid MacDonald, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig, said:“Bòrd na Gàidhlig are delighted to support the Seachdain na Gàidhlig Small Grants Scheme. Last year it was great to see so many different events in so many places across the country, many of which were run with support through this scheme. We’re excited to see what innovative things will be delivered this year.”

Organised by Scottish traditional culture and music organisation Hands Up For Trad, Seachdain na Gàidhlig is also looking to expand its team. Applications are now open for a freelance Administrative Producer, which will close on Friday 17th November and is available to view at www.seachdainnagaidhlig.scot.

Seachdain Na Gàidhlig 2024 will take place from 19th – 25th February 2024. For more information or to apply for funding, please visit www.seachdainnagaidhlig.scot.

JOB OPPORTUNITY – ADMINISTRATIVE PRODUCER

Come and work with the Seachdain na Gàidhlig team! An opportunity has arisen, thanks to support from Bòrd na Gàidhlig, to join us as an administrative producer, who will be a highly motivated individual who will help to manage, help shape and deliver Seachdain na Gàidhlig 2024. The successful applicant will work closely with Joy Dunlop (Seachdain na Gàidhlig’s Director) and will utilise a full range of leadership, creative, administrative and communicative skills, helping to drive Seachdain na Gàidhlig forward in 2024.

The full job description and details on how to apply can be found here: Job Description – Administrative Producer.

Deadline: 17th November 2023

Interviews: Week beginning 20th November 2023

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here