Maoin nan Tabhartas Beag – Fosgailte gu 26.11 // Small Grants Fund – open until 26.11

Tha beagan làithean agaibh fhathast tagradh a chur a-steach do Mhaoin nan Tabhartas Beag, a dhùineas aig meadhan-oidhche air Latha na Sàbaid 26 Samhain, airson tachartas a ruith air Seachdain na Gàidhlig – gheibh sibh am foirm-iarrtais an seo.

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ toirt taic do Mhaoin nan Tabhartas Beag agus gheibh daoine fa-leth, buidhnean coimhearsnachd agus buidhnean eile air cuir a-steach airson suas ri £500. Chaidh a’ Mhaoin a stèidheachadh airson taic a thoirt do ghnìomhachd tro Sheachdain na Gàidhlig 2024 (19-25 Gearran) agus airson tachartasan coimhearsnachd a bhios a’ dèanamh fèill air a’ Ghàidhlig a leasachadh agus a lìbhrigeadh. ’S e ‘Do Chànan. Do Chothrom’ an cuspair a th’ againn airson 2024 agus tha sinn a’ sireadh phrògraman/thachartasan far a bheil seo aig cridhe na cùise

Bu chòir do thagraichean sealltainn mar a bhrosnaicheas na tha fainear dhaibh cleachdadh na Ghàidhlig sa choimhearsnachd aca, agus mholadh sinn teachd a-steach a bharrachd agus taic saor-thoileach fhaighinn far a bheil seo comasach dhaibh Biodh tagraichean mothachail nach eil airgead gu leòr sa Mhaoin airson taic a thoirt dhan a h-uile iarrtas.

Bheir sinn sùil air iarrtasan de gach seòrsa agus tha sinn an dòchas gum faigh sinn air a’ Mhaoin a thoirt seachad do dh’àiteachan fad’ is farsaing. Eisimpleirean de thachartasan is ghnìomhachd a ghabhadh maoineachadh: pop-up Gàidhealtachd, cafaidhean, geamaireachd air-loidhne, pròiseactan sgoile, cèilidhean is cuirmean, agus buidhnean ealain.

Gheibhear na duilleagan stiùiridh an seo.

Gheibhear eisimpleir de bhuidsead an seo.

//

Applications for the Small Grants Fund are being accepted until midnight on Sunday 26th November for support towards events which will be run during Seachdain na Gàidhlig 2024 (19th – 25th February). Apply now here.

The Seachdain na Gàidhlig ‘Small Grants Fund’ is supported by Bòrd na Gàidhlig and offers grants of up to £500 for individuals, community groups and organisations. The fund aims to support activity during Seachdain na Gàidhlig 2024 (February 19th-25th) and assist in the development and delivery of community events that celebrate the Gaelic language. Our theme for 2024 is ‘Do Chànan. Do Chothrom / Your Language. Your Opportunity’ and we are looking for projects / events that have this theme embedded at their core.

Applicants should demonstrate how their proposed activity will promote use and development of Gaelic within their local community and are encouraged to seek income from other sources and support in-kind where possible. Applicants should bear in mind that funding is limited, and the Fund may not be able to support all eligible applications. 

We will consider applications of any kind and are keen to ensure a wide geographical spread of the funds available. Examples of events and activity that could be considered are: pop-up Gàidhealtachd, languages cafes, online gaming, school projects, cèilidhs and concerts, craft groups.

Full guidance information can be found here.

You can download a sample budget document here.

Seachdain na Gàidhlig 2024 // World Gaelic Week 2024

Thèid Seachdain na Gàidhlig a chumail an treas turas agus luchd na h-iomairt a’ toirt brosnachadh do luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig na cothroman maoineachaidh a chaidh a chur air bhog an-diugh a chur gu làn-fheum.

Bidh Seachdain na Gàidhlig a’ dol eadar 19mh agus 25mh dhen Ghearran 2024, a’ chiad seachdain cànain oifigeach nàiseanta d’ a leithid ann an Alba ’s a bhrosnaicheas Gàidhlig dhan a h-uile duine.

Tha maoin aig an iomairt do thabhartasan beaga, le taic o Bhòrd na Gàidhlig, a bheir brosnachadh is cothrom do dhaoine tagradh airson maoineachadh a chur a-steach airson Gàidhlig a chomharradh sna coimhearsnachdan aca fhèin. ’S urrainn dhan fheadhainn a gheibh maoineachadh seo a chur gu feum airson tachartasan is gnìomhachdan ion-ghabhalach a chur air chois agus airson iomairtean ùra a chur air bhog sna coimhearsnachdan ionadail aca.

Ghabh barrachd air mìle neach pàirt ann an còrr is 100 tachartas san dàrna Seachdain na Gàidhlig am bliadhna – is barrachd air 50 dhiubh air am maoineachadh leis a’ mhaoin seo – agus tha muinntir na h-iomairte an dòchas gun gabh fiù barrachd dhaoine pàirt ann an 2024 air feadh na h-Alba agus san t-saoghal air fad.

’S e ‘Do Chànan. Do Chothrom’ an cuspair a bhios aig an tachartas chultarach seo ann an 2024. Thathar a’ toirt brosnachadh dhan fheadhainn a tha airson pàirt a ghabhail gun seall iad na buannachdan a thig an cois na Gàidhlig agus mar a chuireas i ri ar beathannan uile, a’ fosgladh dorsan airson dàimhean ùra, co-obrachadh agus soirbheas.

Faodar tagraidhean airson maoineachadh 2024 a chur a-steach a-nis air làrach-lìn Seachdain na Gàidhlig gu ruige meadhan-oidhche Didòmhnaich 26mh dhen t-Samhain 2023 airson maoineachadh suas ri £500.

Thuirt Joy Dunlop, Ceannard Seachdain na Gàidhlig: “Tha sinn air leth toilichte gum bi Seachdain na Gàidhlig ann an treas turas sa Ghearran 20204 fon chuspair Do Chànan. Do Chothrom. Tha sinn air ar bioran gum bi maoin nan tabhartasan beaga againn a-rithist am bliadhna, a bhuidheachas do Bhòrd na Gàidhlig agus tha sinn a’ toirt brosnachadh do dhuine sam bith aig a bheil beachd-smuaint airson tachartas an ath-bhliadhna tagradh a chur a-steach airson maoineachadh is an cothrom air leth seo a chur gu làn-fheum.”

“Tha a’ Ghàidhlig na pàirt de bhith is dearbh-aithne chultarach na h-Alba agus tha sinn airson cothrom a thoirt do dhaoine sealltainn is comharradh na sin a’ ciallachadh dhaibhsan. Fhuair sinn freagairt air leth o luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig aig gach ìre an-uiridh agus a-bhòn-uiridh a ghabh an cothrom an cànan a chomharradh is a sgaoileadh air iomadh dòigh chruthachail.”

Seachdain na Gàidhlig 2023, chaidh tachartasan a chumail ann an Alba agus thall thairis, aghaidh ri aghaidh agus air loidhne, eadar bùthan-obrach is maidnean cofaidh is cèilidhean agus fhuair 51 dhiubh seo taic o mhaoin nan tabhartasan beaga againn.

Bha sgoiltean, buidhnean coimhearsnachd, leabharlannan, luchd-ciùil is sgiobannan buill-choise am measg na feadhainn a bhrosnaich is a sgaoil a’ Ghàidhlig air dòighean spòrsail agus bidh taic-airgid Seachdain na Gàidhlig fosgailte dhan a h-uile duine a-rithist.

Tha an tachartas seachdaine seo a’ togail air soirbheas is cliù nàiseanta aig iomairtean mhion-chànan eile mar Seachtain na Gaeilge ann an Èirinn agus Mìos nan Gàidheal ann an Alba Nuadh, a’ toirt cothrom do luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh is luchd-taice na Gàidhlig an cànan a chomharradh an seo fhèin agus thall thairis.

Thuirt Ealasaid Dhòmhnallach, Ceannard Bhòrd na Gàidhlig: “Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte taic a thoirt do Sgeama nan Tabhartas Beag aig Seachdain na Gàidhlig. An-uiridh bha e math na h-uimhir de thachartasan eadar-dhealaichte fhaicinn ann an iomadh diofar àite air feadh na dùthcha, mòran dhiubh gan ruith le taic tron sgeama seo. Tha sinn air bhioran faicinn dè na rudan ùr-ghnàthach a thèid a lìbhrigeadh am-bliadhna.”

’S e buidheann cultar is ceòl tradaiseanta na h-Alba, Hands Up for Trad, a chuireas Seachdain na Gàidhlig air chois agus tha iad airson barrachd dhaoine fhastadh dhan sgioba aca. Tha fàilte ro thagraidhean airson dreuchd riochdaire rianachd neo-cheangailte a-nis gu ruige DihAoine 17mh dhen t-Samhain agus gheibhear barrachd fiosrachaidh air www.seachdainnagaidhlig.scot.

Bidh Seachdain na Gàidhlig 2024 ann eadar 19mh is 25mh dhen Ghearran 2024. Airson barrachd fiosrachaidh no airson tagradh airson maoineachadh a chur a-steach, tadhail air www.seachdainnagaidhlig.scot.

//

Seachdain na Gàidhlig (World Gaelic Week) is set to return for a third year, with organisers encouraging Gaelic speakers and learners to make the most of an exclusive funding opportunity launched today.

Taking place from 19th – 25th February 2024, Seachdain na Gàidhlig, the first official nationwide language week of its kind in Scotland, aims to promote Gaelic for all.

The initiative is home to a Small Grants Fund, supported by Bòrd na Gàidhlig, which encourages and enables people to apply for funding to celebrate Gaelic in their communities. Successful applicants will be able to use the support to put on inclusive events and activities and launch new initiatives in their local communities.

Over 1,000 people took part in more than 100 events for the second annual Seachdain na Gàidhlig this year – over 50 of which were part of this fund – and organisers are hoping 2024 will see even more celebrations take place across Scotland and beyond.

The theme for the 2024 edition of the cultural celebration is Do Chànan. Do Chothrom, which translates to Your Language. Your Opportunity. Participants are encouraged to showcase how the Gaelic language benefits and enriches lives, opening doors for connections, collaboration and success.

Applications for the 2024 funding pot are open now on the Seachdain na Gàidhlig website, and people have until midnight on Sunday 26th November 2024 to apply for funding of up to £500.

Joy Dunlop, Director of Seachdain na Gàidhlig, said: “We’re thrilled to announce that the third annual Seachdain Na Gàidhlig will take place in February 2024, with the theme Your Language. Your Opportunity. It’s so exciting to be able to offer our Small Grants Fund again this year, thanks to the support of Bòrd na Gàidhlig and we would encourage anyone who has an idea for an event for next year to apply for support and make the most of this fantastic opportunity.

“Gaelic is a key part of Scotland’s cultural make up and identity and our aim is to give people the chance to showcase and celebrate what it means to them. The past two year’s events have seen a fantastic response from Gaelic speakers and learners of all levels embracing the chance to celebrate and share the language in all sorts of creative ways.”

Events for Seachdain Na Gàidhlig 2023 took place across Scotland and beyond, both in person and online, from workshops to walking tours and coffee mornings to cèilidhs, with 51 of these receiving support from the Small Grants Fund.

Schools, community groups, libraries, musicians and football teams were among those who joined in the fun to promote and share the Gaelic language and once again the Seachdain na Gàidhlig funding boost will be open to all.

The week-long celebration seeks to replicate the success and national recognition of other minority language initiatives such as Seachtain na Gaeilge in Ireland and Mìos nan Gàidheal in Nova Scotia, giving Scottish Gaelic speakers, learners and supporters the opportunity to celebrate the language at home and internationally.

Ealasaid MacDonald, Ceannard, Bòrd na Gàidhlig, said:“Bòrd na Gàidhlig are delighted to support the Seachdain na Gàidhlig Small Grants Scheme. Last year it was great to see so many different events in so many places across the country, many of which were run with support through this scheme. We’re excited to see what innovative things will be delivered this year.”

Organised by Scottish traditional culture and music organisation Hands Up For Trad, Seachdain na Gàidhlig is also looking to expand its team. Applications are now open for a freelance Administrative Producer, which will close on Friday 17th November and is available to view at www.seachdainnagaidhlig.scot.

Seachdain Na Gàidhlig 2024 will take place from 19th – 25th February 2024. For more information or to apply for funding, please visit www.seachdainnagaidhlig.scot.

JOB OPPORTUNITY – ADMINISTRATIVE PRODUCER

Come and work with the Seachdain na Gàidhlig team! An opportunity has arisen, thanks to support from Bòrd na Gàidhlig, to join us as an administrative producer, who will be a highly motivated individual who will help to manage, help shape and deliver Seachdain na Gàidhlig 2024. The successful applicant will work closely with Joy Dunlop (Seachdain na Gàidhlig’s Director) and will utilise a full range of leadership, creative, administrative and communicative skills, helping to drive Seachdain na Gàidhlig forward in 2024.

The full job description and details on how to apply can be found here: Job Description – Administrative Producer.

Deadline: 17th November 2023

Interviews: Week beginning 20th November 2023

Sùil air: OGE Peairt // Case Study: UHI Perth

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (Bòrd na Gàidhlig), chuir OGE Peairt tachartasan air dòigh san leabharlann do chloinn de gach aois aig diofar ìrean fileantais sa Ghàidhlig. Bha a’ chiad tachartas airson buidheann chloinne a bha san sgoil-àraich le ceangal ri OGE Peairt aig nach robh eòlas air Gàidhlig idir. Fhuair iad deagh thoiseach-tòiseachaidh ann an seisean làn spòrs, far na leugh tidsear bhon bhun-sgoil ionadail leabhar air an robh iad eòlach, a’ cleachdadh pupaidean agus rudan eile gus a’ chlann a bhrosnachadh gu bhith a’ cleachdadh faclan Gàidhlig. Thàinig e gu crìoch le òran sa Ghàidhlig far an robh clann bhon bhun-sgoil an làthair cuideachd.
Bha dà bhuidheann aig tachartas eile, clas 1-3 agus clas 4-7, aig an robh deagh eòlas air Gàidhlig. Chaidh sgeulachdan innse dhaibh agus rinn iad gnìomhachd às a dhèidh a chùm a’ dol sa Ghàidhlig. Bha an tidsear a rinn seo air leth math agus bha a’ chlann agus na h-inbhich cho deònach pàirt a ghabhail.

Leis gun deach an tachartas a chumail san leabharlann bha e uabhasach math airson daoine a bha ga chleachdadh a thoirt a-steach dhan ghnothach, agus airson oileanaich òg a thoirt ann cuideachd.

Mar dhìleab, fhuair clann san sgoil-àraich eòlas air na clad fhaclan aca sa Ghàidhlig agus chòrd an tachartas riutha gu mòr.

B’ e cothrom air leth a bh’ ann do luchd-obrach na Sgoil-àraich a bhith ann an suidheachadh far am b’ urrainn dhaibh a’ chlann fhaicinn ag ionnsachadh sgilean ùr. Thuirt an luchd-obrach gun robh e na iongnadh nach robh dragh air a’ chloinn mu bhith a’ cleachdadh chànan air nach robh iad eòlach, agus gun robh an tachartas air leth math don fheadhainn a bhiodh a’ dol a bhun-sgoiltean far an ionnsaich iad Gàidhlig.

Bha e na bhuannachd do chloinn na bun-sgoile na sgilean aca ann a bhith ag innse sgeulachdan sa Ghàidhlig a leasachadh. Fhuair iad air seo a chleachdadh le daoine eile ann an diofar àrainneachd.

Mar cholaiste, fhuair iad air ceangal a dhèanamh sa choimhearsnachd le bun-sgoil agus sgoil-àraich, a tha iad airson cumail a’ dol.

//

On Seachdain na Gàidhlig, with support feom the Small Grants Fund (Bòrd na Gàidhlig), UHI Perth ran a series of fun library events aimed at 3 different groups of children of different ages and different exposure to Gaelic. The first event was run for a group of children from the nursery linked to Perth College, who had no knowledge of Gaelic. The session was a really fun introduction to the Gaelic language. A Gaelic teacher from the local primary run a story telling activity in Gaelic using a book that the children were already familiar with. She was using puppets and other prompts to make the kids interact in different ways, eliciting words in Gaelic that she was using during the story telling. They finished with a game where they were all singing in Gaelic. A number of primary children were also taking part in this session and contributing with their Gaelic to the story telling and game.

There were two other groups of primary children (P1-3 and P4-7) who have a good knowledge of Gaelic. They were told stories, and carried out a follow-up activity connected to the Gaelic theme. The teacher who ran the event was excellent, and the children and adults (nursery staff and primary teachers) engaged really well with this learning experience.

The event took place in the library so it was great to create Gaelic awareness within the college among library users, and to be able to invite younger generations of student to the college. 

The impact/legacy of the project include a group of nursery children learning the first words in Gaelic and having a pleasant association with the language as they had a good time during the activities that took place as part of the project.

It was an excellent opportunity for the nursery staff to be part of a learning experience where they could observe the children they normally work with acquiring new skills. Nursery members of staff mentioned how interesting was to see how the children were not afraid of using a new language. Familiarising with the Gaelic language was especially valuable as some of these children will be going to a primary school next year where they will be learning Gaelic. 

For the primary pupils the project provided a chance to increase their knowledge of Gaelic and to celebrate it through story telling. They were also able to share their knowledge with other people and within a different environment.

As a college, the project helped them each the local community by working with a local school and with a nursery, a collaboration they are keen to continue.

 

Sùil air: Farpais nan Gàidheal // Case Study: Farpais nan Gàidheal

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (Bòrd na Gàidhlig), chaidh Farpais nan Gàidheal a chumail ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, a’ cur fàilte air sgiobaidhean iomain bho àrd-sgoiltean air feadh na dùthcha.

B’ e latha air leth soirbheachail de spòrs a bh’ ann. Cha deach air Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu an tiotal a bhuannachadh airson dàrna bliadhna, le Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis a’ dèanamh an gnothach air Drochaid an Easbuig sa chuairt dheireannach. Bha an t-Òban, a bha ùr dhan iomairt, soirbheachail ann am farpais leasachaidh, le Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu B san dàrna àite.

Chaidh Dòmhnall F a chur air adhart mar shàr chluicheadair, agus fhuair Seumas F urram mar a’ chluicheadair a b’ fheàrr sa chuairt dheireannach. Bha Z Menzies air leth math san sgioba agus bha R MacCoinnich mì-fhortanach nach d’ fhuair e tadhal no dhà leis cho math ‘s a chluich e.

Bha luach mhòr san tachartas a bharrachd air a bhith na cho-fharpais leis gur h-e an tachartas spòrs a bu mhotha ann an Alba eadar àrd-sgoiltean, le dà uidhir a’ gabhail pàirt ris na bha ann an-uiridh. Bha e na chothrom air leth do sgoilearan luchd-labhairt na Gàidhlig a choinneachadh taobh a-muigh na sgoile. Bha cuid de na cluicheadairean uabhasach math air a bhith a’ bruidhinn sa Ghàidhlig fhad ‘s a bha iad a’ cluich, le Alfi agus Alasdair a’ dèanamh deagh oidhirp, le F Mor ga mholadh leis an luchd-teagaisg airson Gàidhlig a bhrosnachadh am measg na bha a’ cluich. Bha a h-uile duine san èisteachd a’ brosnachadh na cluicheadairean agus fhuair iad buannachd mhòr bho bhith a’ cluinntinn na Gàidhlig ga bruidhinn le deugairean eile bho dhiofar àiteachan.

Cha bhi am farpais ga chumail aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu an ath-bhliadhn’ ach tha iad an dòchas gun tog Acadmaidh Rìoghail Inbhir Nis no Drochaid an Easbuig am bratach airson soirbheachail na farpaise a chumail a’ dol.

//

On Seachdain na Gàidhlig, with support from the Small Grants Fund (Bòrd na Gàidhlig), Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu played host to the annual ‘Farpais nan Gàidheal’ for shinty teams from high schools across the country.

It was brilliant day of sport and a great success. Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu did not retain the main trophy which went to the IRA (Inverness Royal Academy) with Bishopbriggs finishing runners-up. New entrants Oban claimed a new development competition beating SGG B in a close final.

Dòmhnall F was nominated for Best Player, while Seumas R was the Man of the Match for his performence in the final. Z Menzies was a particular rock while R MacCoinnich could be described as a shinty “machine” unlucky not have scored a number of goals.

In terms of the value of the event beyond its competitive credentials, it seems it was the largest inter high school Gaelic medium sport event to have been held in Scotland to date with almost double the number of pupils involved than last year. It was a great opportunity for pupils to meet other Gaelic speakers outwith the classroom, or indeed, academic context. Some of the players were particularly good at using their Gaelic skills on the pitch with special mentions going to Alfi and Alasdair, while the multi talented F. Mor gained special praise from other teachers for encouraging others on the pitch in our language. Good natured support from other pupils (primary and high school) gave a boost to the players while they benefitted from hearing Gaelic being used by teenagers from other parts of the country.

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu will not be hosting Farpais nan Gàidheal next year but they hope either the IRA or Bishopbriggs will host the competition, continuing the success of the past couple of years.

Sùil air: Urras Coimhearsnachd Bhràdhagair agus Àrnoil // Case Study: Bragar and Arnol Community Trust

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (Bòrd na Gàidhlig), bha sreath de thachartasan Gàidhlig aig Urras Coimhearsnachd Bhràdhagair agus Àrnoil.

Chaidh sgeulaichean a-steach gu Sgoil an Taobh Siar far an cuala a’ chlann (ann am FtMG agus sa Bheurla) mu sgeulachdan na sgìre.

Chaidh taisbeanadh a dhèanamh de dealbhan agus film agus cuideachd rinn iad sealladh air filmaichean FilmG15 a rinn Sgoil An Taobh Siar, Sgoil Shiaboist agus Buidheann Dràma Ghrinneabhat le taic bho Chomunn na Gàidhlig. Cuideachd bha Oidhche Film agus Òrain gu math soirbheachail aca le mu 30 an làthair, far am faca iad dà fhilm, bha cothrom còmhraidh aca leis an stiùiriche Déirdre Ní Mhathúna agus chuala iad òrain bho Chairistiona Cheanadach.

//

On Seachdain na Gàidhlig, with support from the Small Grants Fund (Bòrd na Gàidhlig), the Bragar and Arnol Community Trust held a series of Gaelic events for people of all ages.

Storytellers visited Sgoil an Taobh Siar where the children from all classes were able to hear stories from the area.

An exhibition was showing with art and film and they showed FilmG entries from Sgoil an Taobh Siar, Shawbost School and the Grinneabhat Drama Club, with support from Comunn na Gàidhlig. They also held a very successful Film and Song night with a screening of two films, a Q&A with the director, Déirdre Ní Mhathúna, and a song or two from singer Kristine Kennedy.

 

Sùil air: Freya NicLeòid & Colaiste MhicAmhlaigh CIC // Case Study: Freya MacLeod & Macaulay College CIC

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (Bòrd na Gàidhlig), lìbhrig Freya NicLeòid bùithtean-obrach mothachail ann an co-bhann le Colaiste MhicAmhlaigh (CIC) ann an Eilean Leòdhais.

Thug iad sùil air a’ cheangal eadar fuaim, buadhan agus obair ealain ann an cànan dùthchasach nan Eilean. Mar thoradh air a seo, chaidh mapa fhaclan a dhèanamh le faclan Gàidhlig a bha a’ freagairt air na fuaimean a bha na h-oileanaich a’ cluinntinn an àrainneachd an tuathanais.

Thairis air na trì làithean, fhuair na com-pàirtichean eòlas air na leanas:

A’ bruidhinn mun deidhinn fhèin sa Ghàidhlig (Is mise…)

Faclan Gàidhlig le fuaimean an tuathanais (splais, gag-gòg, mè mè, strùpag)

Dealbhachadh phostairean fiodha

Ag obair le diofar sheòrsan aodaich agus fiodh

A’ clàradh fuaim le microfòn is fònaichean-chluais

Ag aithneachadh àiteachan leis na fuaimean air gach làrach

Bha am pròiseact air leth soirbheachail le com-pàirteachadh uabhasach math bho na h-oileanaich agus luchd-obrach an tuathanais. B’ e amas a’ phròiseict gum deidheadh rudeigin a chruthachadh a sheasadh gu bràth ann am fiodh agus concrait le Gàidhlig aig a chridhe, agus chaidh seo a choileanadh. Leis gun robh diofar stèiseanan ann dha na h-oileanaich, cha robh uallach orra fuireach anns an aon àite. Bha e uabhasach sùbailte oir bha cuid a bha nas cofhurtail leis a’ chlàradh agus cuid eile a bha nas fheàrr air an obair ealain. Airson trì làithean, bha an t-seada beò le obraichean ealain agus còmhradh sa Ghàidhlig, agus bha feadhainn ann nach robh cleachdte ri bhith a’ bruidhinn sa Ghàidhlig. Bha e neo-fhoirmeil agus fhuair iad cothrom feuchainn air na h-innealan a bha aca.

Bha na nithean càilear agus furasta an làimhseachadh, a thug air falbh duilgheadasan sam bith aig com-pàirtichean fa-leth a thaobh tàlant, sgrìobhadh agus còmhradh. Bha iad brèagha agus tarraingeach, a bha feumail do dhaoine aig a bheil feumalachdan a bharrachd, a’ toirt cothrom dhaibh a bhith a’ faighinn eòlais air cuspair air nach robh iad buileach eòlach. Bha e cudromach gun robh teatha, cofaidh is briosgaidean ann ’s gum biodh iad uile cofhurtail. Bha e math gun robh obair ann a thaobh teicneòlais fuaim cuideachd, a’ toirt cothrom do dhaoine rudeigin eadar-dhealaichte fheuchainn. Feumaidh cùisean a bhith gu math furasta do na com-pàirtichean. Bha a h-uile càil air leth soirbheachail agus chòrd e ris a h-uile duine a bha an sàs.

//

On Seachdain na Gàidhlig, with support from the Small Grants Fund (Bòrd na Gàidhlig), ‘Feuch Seo / Try this, Feel this’ was a Gaelic sensory workshop as part of an ongoing project by Freya Macleod in collaboration with Macaulay College (CIC) on the Isle of Lewis.

They explored the connection between sound, print-making and the senses through the indigenous language of the islands. This process resulted in a woodblock printed word-map made up of Gaelic onomatopoeia that students had recorded in the farm’s landscape.

Through the 3-day programme of activities, the students were offered the following experiences:

Gaelic language introduction (learned how to say “I am…/ is mise…”)

Gaelic language words relating to the sounds of the farm (eg splais, gag-gòg, mè mè, strùpag)

Graphic Wood-block poster design & layout (is mise posters)

Collaborative Fabric creation using same wood-block technique (Final piece)

Sound recording using microphone and headphones

Geographical map identification by mapping the sounds related to each location

The project went incredibly well, with extraordinarily high levels of engagement from the students and staff members at the farm. The desired outcomes were originally Gaelic and design orientated, to co-create a word-pattern that would be installed as physical, permanent sculpture later down the line of this project (concrete and wood). With the multi-station format, a participant didn’t have to stay on one activity for long, if they weren’t enjoying a particular element. Some preferred going for a walk with the microphones, while others were very in to the printing. It was flexible. For 3 days, they created a creative, vibrant shed space as an open, friendly environment where neither the art nor the Gaelic came across as intimidating. Rather, it was a social opportunity for people to just hanging out, speak a bit of Gaelic (many had never spoken a word in their lives) and having fun with the tools that were in the room.

Tactile objects are a great method to level the playing field in a creative language workshop – so that a level of required dexterity / skill in drawing / writing / talking / painting are removed. They were visually stimulating, and almost acted like ‘play objects’ at times, which works really well for those with additional educational or social requirements to engage with an unfamiliar topic. Creating a ‘buzzy’ atmosphere with music and tea, coffee and snacks is important to make people feel at home in a workshop. Having a sound-technology element was great for people with a technical mind, allowing them to flourish creatively but in a different way. Making things VERY simple from the participants’ point of view is essential. The workshops were very much enjoyed by all who took part.

Sùil air: Comhairle Siorrachd Dhùn Breatann an Iar // Case Study: West Dunbartonshire Council

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (Bòrd na Gàidhlig), thug roinn Gàidhlig Chomhairle Siorrachd Dhùn Breatann an Iar cuireadh do gach sgoil is sgoil-àraich san sgìre aig a bheil foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, a bharrachd air aon Àrd-sgoil, tighinn còmhla gus fèill a dhèanamh air a’ Ghàidhlig tro sreath de chèilidhean.

Bha dà ionad ann nach b’ urrainn pàirt a ghabhail leis gun robh sgrùdadh ga dhèanamh orra aig an àm ach tro @WDCGaelic air Twitter, chuir bun-sgoil eile fios thuca a dh’iarraidh taic le bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig.

On a bha Seachdain nan Cànanan ann san Fhaoilleach, tha Bun-sgoil agus Sgoil-àraich Naomh Eunan air tòiseachadh air Gàidhlg ionnsachadh cuideachd. Bha iad uabhasach misneachail mu dheidhinn agus bha iad cho deònach pàirt a ghabhail ann an Seachdain na Gàidhlig. Bidh iad a-nis a’ faighinn taic seachdaineil bho Sandra Steele, a bhios ag obair aig Comhairle Siorrachd Dhùn Breatann an Iar. Nuair a thòisich a’ Chomhairle air a’ phròiseact seo bha ceithir sgoiltean an sàs ann agus a-nis tha còig ann.

Thug iad Eriskay Lilt air bòrd airson a’ chèilidh mhòr aca – chuir a’ chomhairle taic ris a’ chosgais seo chuideachd. Sheinn an còmhlan sa Ghàidhlig agus bhruidhinn iad sa Ghàidhlig gus daoine a bhrosnachadh gu bhith ga cleachdadh.

Lìbhrig sgoilear a bha a’ gabhail pàirt ann an duaisean Saltire an oidhche air fad tro mheadhan na Gàidhlig. An ath latha bha agallamh aice airson ceum teagaisg a dhèanamh sa Ghàidhlig ann an Dùn Èideann fad còig bliadhna.

Bha Seachdain na Gàidhlig air leth soirbheachail ann an Siorrachd Dhùn Breatann an Iar agus chòrd e ris a h-uile duine gu mòr.

//

On Seachdain na Gàidhlig, with support from the Small Grants Fund (Bòrd na Gàidhlig), the Gaelic department of West Dunbartonshire Council invited all West Dunbartonshire Gaelic Learning Primary Schools and Early Learning Childcare Centres, as well as one Gaelic Learning Secondary, to ‘come together’ to celebrate their Gaelic learning through a series of cèilidhean.

Two GLPS Primaries/ELCCs were unable to undertake Seachdain na Gàidhlig as inspections took priority. However, through @WDCGaelic and regular tweets, one further Primary reached out to enquire about learning Gaelic.

Since January’s Languages Week Scotland, St. Eunan’s Primary School and Early Learning Childcare Centre have begun to learn Gaelic too. This was done with such enthusiasm and they were more than willing to participate in Seachdain na Gàidhlig and continue to now receive weekly input from WDC’s Gaelic sessional worker Sandra Steele. When they started this process they had four Gaelic Learning Primary Schools and now have five.

They added to the Cèilidh Mhòr experience by hiring ERISKAY LILT – West Dunbartonshire Council contributed further for this experience too. The band used Gaelic in their songs and introductions to facilitate the Gaelic language and cultural learning and teaching.

One Saltire Pupil introduced the night all through the medium of Gaelic. The following day she had an interview for the 5 year Edinburgh University Gaelic and Teaching Degree.

Seachdain na Gàidhlig in West Dunbartonshire as a whole from start to finish was celebrated with great success.

Sùil air: Fèis Phàislig // Case Study: Fèis Phàislig

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (Bòrd na Gàidhlig), chaidh làrach-lìn Fhèis Phàislig ùrachadh le goireas air a bheil an t-uabhas fiosrachaidh mun bhàrd Dòmhnall ‘Ruadh’ Mac an t-Saoir agus cuid de na sgrìobhaidhean aige. Chaidh seo ullachadh le Gillebrìde MacIlleMhaoil. Bha cèilidh teaghlaich aca cuideachd, a bha air leth soirbheachail, leis na tiocaidean uile gan reic fada mus robh an tachartas ann.

Sheinn Còisir Ghàidhlig Fhèis Phàislig dà òran a chaidh a sgrìobhadh le Dòmhnall, a chòrd gu mòr ris na bha a-staigh, agus chaidh daoine am brosnachadh gu bhith a’ cleachdadh abairtean sa Ghàidhlig. Bha nithean spòrsail mun cuairt leithid bùird mòr le faclan Gàidhlig airson rudan a chur air na meadhanan sòisealta, faclan Gàidhlig air na bùird, agus chaidh an rafail a dhèanamh sa Ghàidhlig agus fiosrachadh ga thoirt seachad gu dà-chànanach.

Tha an goireas air-loidhne ri fhaotainn gu furasta bho làrach-lìn na Fèise agus tha e uabhasach soilleir agus fiosrachail mu obair Dhòmhnaill Ruaidh. Thèid aig sgoiltean is buidhnean ionadail air an goireas a chleachdadh agus gheibh iad taic bho Fhèis Phàislig le bhith a’ togail fòn no a’ gabhail brath air na bhios iad a’ dèanamh sa choimhearsnachd. Thèid com-pàirtichean na Fèise a bhrosnachadh gu bhith a’ coimhead air na sgrìobhaidhean anns na leasanan aca, a’ cur ris an fhiosrachadh a th’ aca mu dhualchas na Gàidhlig agus nan ealan sa choimhearsnachd aca.

Bidh am Mòd Nàiseanta Rìoghail ann am Pàislig am-bliadhna agus bheir e cothrom dhaibh barrachd dhaoine a ruigsinn le obair Dhòmhnaill Ruaidh. Gabhaidh goireasan a bharrachd, leithid stuth a thèid a luchdadh a-nuas, a chur ris an làrach-lìn cuideachd.

//

On Seachdain na Gàidhlig, with support from the Small Grants Fund (Bòrd na Gàidhlig), the Fèis Phàislig website was updated with a new resource page, curated by Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil, which now has biographical information, images and links to the works of poet Dòmhnall ‘Ruadh” Mac an t-Saoir, and they also held a family cèilidh.

The cèilidh was very successful, being sold out well in advance of the event. The Fèis Phàislig Gaelic Choir performed two of Dòmhnall Ruadh’s songs, to an enthusiastic reception. The use of Gaelic words and phrases was encouraged throughout the event: fun items were used such as large boards with Gaelic words for social media posts and cards with common phrases on each of the tables, the raffle was called in Gaelic and spoken introductions were in both Gaelic and English.

The online resource is easily accessible from the Fèis Phàislig main website, and is a clear, concise introduction to the work of Dòmhall Ruadh. Local schools and organisations will be able to access the resource and also take advantage of support offered from Fèis Phàislig, either through informal contact with us, or via our outreach work within the community. Our own Fèis participants will be encouraged to explore the works in their own lessons, adding to their knowledge of Gaelic heritage and arts within their own community.

The upcoming Royal National Mòd in the town will allow them even greater scope to promote and encourage the use of Dòmhnall Ruadh’s works, whilst there is also the potential to add more resources, such as downloadable content, to the page itself.

Sùil air: An Comunn Gàidhealach (Meur Dhùn Èideann) // Case Study: An Comunn Gàidhealach (Edinburgh Branch)

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (Bòrd na Gàidhlig), chùm Meur Dhùn Èideann den Chomunn Ghàidhealach cèilidh teaghlaich ann an Dùn Èideann. Phàigh an t-airgead airson còmhlan cèilidh, agus thug e an cothrom do dh’òigridh a bha fileanta sa Ghàidhlig ceòl a chluich do chloinn a bha gu math nas òige. ‘S e còmhlan traidiseanta th’ ann am Bùrach, anns a bheil clann a chaidh tro mheadhan na Gàidhlig a tha uile a-nis san oilthigh. Fhuair iad eòlas air a bhith a’ cluich air beulaibh dhaoine agus theagasg iad na sèistean de dhà no thrì òrain Gàidhlig.

Bha teaghlaichean le clann gu math òg taingeil gun d’ fhuair iad cothrom pàirt a ghabhail ann an Seachdain na Gàidhlig agus chòrd e riutha gur ann aig 2f-4f a bha an cèilidh oir bha sin freagarrach dhaibh. Chòrd an ceòl riutha gu mòr agus bha a h-uile duine a’ dannsa fad an fheasgair, le 80 aig an tachartas uile-gu-lèir. Bha na com-pàirtichean uile air an dòigh leis a’ chòmhlan agus dh’fhairich iad fàilte bhlàth bhon chomataidh.

//

On Seachdain na Gàidhlig, with support from the Small Grants Fund (Bòrd na Gàidhlig), An Comunn Gàidhealach (Meur Dhùn Èideann) held a family cèilidh in Edinburgh. The funding paid for a ceilidh band, and gave the opportunity to fluent Gaidhlig speaking youngsters to perform for the much younger children. Bùrach are a folk band comprised of former GME pupils, all now studying at university. They were able to gain performance experience, and to teach some choruses of well known Gaelic songs.  

Families with very small children felt they had participated in Seachdain na Gàidhlig and were grateful for the family-friendly timing of 2pm-4pm. The music was very much enjoyed and the dancefloor was full during the cèilidh dances all afternoon, with 80 people at the event altogether. The attendees were impressed with the youth who performed and commended the lovely warm atmosphere of the event.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here