What’s On

Use the calendar below to discover events taking place during Seachdain na Gàidhlig (19-25 February 2024). There are lots of ways to get involved and celebrate our theme of ‘Your Language. Your Opportunity’.

Why not run your own event as part of Seachdain na Gàidhlig? We have resources available for individuals and organisations to deliver events in their own communities. Get in touch now on admin@seachdainnagaidhlig.scot to discuss your idea, or add your event to the calendar below.

Add your event

If you’d like to add your event to the Seachdain na Gàidhlig programme, click the link below and fill in your information.
Once approved by moderators, it will appear in our listings. As much as possible, please ensure all information is submitted in both Gaelic and English.

Tachartasan aig Ceann na h-Àirigh

Ceann na h-Àirigh, Griomsaigh Uibhist

Diluain, 19mh den Ghearran aig 7f. Monday, 19th February at 7 p.m. SGRÎOBHADH: Cothrom tighinn cruinn còmhla ann an Ceann na h-Àirigh gus sùil a thoirt air bàrdachd, sgeulachdan agus […]

Free

Car a’ Mhuiltein | Somersaults

Online

Car a’ Mhuiltein | Somersaults, a new Gaelic short film by Gaelic playwright Iain Finlay Macleod Shot on the Isle of Lewis and featuring archive footage from his family’s traditional weaving […]

Free

Gaelic in Strathnairn / Gàidhlig ann an Srath Naruinn

Balla Coimhearsnachd Farr // Farr Community Hall Inverarnie Park, Inverness

Monday: Gaelic theme to Strathnairn Community Arts Group 10:30-12:00 Monday: Gaelic heritage of Strathnairn. Presentation by Willie Forbes, Strathnairn Heritage Association 19:30-21:00 Wednesday: Gaelic Conversation Café / Cafaidh Còmhraidh - […]

Free

Céilidh Dhail Riada

Lunga Boat House Craignish

Céilidh Dhail Riada - ceòl, òrain agus còmhradh Gàidhlig airson a h-uile duine! Céilidh Dhail Riada - Gaelic music, songs and conversation for everyone! Còmhla ri Àdhamh Ó Broin, Oifigear […]

Free

Latha Coimhearsnachd Ghàidhlig Shruighlea

Bridge of Allan Church Hall Bridge of Allan

Latha Coimhearsnachd Ghàidhlig Shruighlea 1.30f-6.30f Didòmhnaich 25 Gearran Talla Eaglais Drochaid Ailein Thigibh còmhla rinn airson latha de cheòl, seinn, sgeulachdan, bùthan-obrach, geamaichean agus Cèilidh Teaghlaich aig 4.30f Tha an […]

Free

Puirt in Perthshire

West Carse Public Hall Glencarse

Bidh Dannsairean Ceum Kinfauns a’ cumail bùth-obrach gus an ceangal a sgrùdadh eadar ceòl-beul Gàidhlig (puirt-a-beul) agus dannsa-ceum. Stiùiridh Maighread Challan, a fhuair Bonn Òr a’ Mhòid, puirt à beul […]

Free

A’ dol dhachaidh – Ceòl às a’ Ghàidhealtachd

Online

Èistibh ri 'A' dol dhachaidh' air an latha mu dheireadh de Sheachdain na Gaidhlig - bidh prògram sonraichte Gàidhlig againn.  Cluichidh sinn ceòl às a' Ghàidhealtachd, cluichidh sinn òrain Gàidhlig […]

Còisir Alba Workshop & Sharing

Renfield Centre 260 Bath Street, Glasgow, United Kingdom

Còisir Alba was created to represent Scotland at the Eurovision Choir competition in Gothenburg but it proved such a positive experience, that we have continued to explore further opportunities to […]

Free

SPÒRS CÒMHLA! FUN TOGETHER!

Forfar Guide Centre, Myre Car Park Forfar, Angus

Bidh Comann nam Pàrant Aonghais a’ lìbhrigadh tachartas làn spòrs airson clann ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (P1-7)! Thig sinn còmhla airson ealain, geamannan ‘s CLUICHE-BHOG air Là […]

Free

Cèilidh Teaghlaich/Family Ceilidh

The Rockfield Centre Oban, Argyll

Cèilidh coimhearsnachd air Didòmhnaich 25mh An Gearran bho 1f gu 3f aig Ionad Achadh na Creige san Òban. Cothrom airson cruinneachadh neo-fhoirmeil Coimhearsnachd na Gàidhlig a thoirt còmhla agus craic […]

Gaelic Short Film Premiere and Beetledrive

Dunoon Burgh Hall 195 Argyll St, Dunoon, United Kingdom

Come and see a local town premiere of Dunoon Grammar School's and Sandbank Primary's Gaelic short films which were entered into this year's FilmG. Followed by a beetle drive with […]

Coiseachd Gàidhlig Nàdair – Gaelic Nature Walk

Drumpelier Country Park Coatbridge

Thig còmhla ri tisdear Gàidhlig agus seinneadair Bria Mason airson coiseachd nàdair ann an Drumpellier Country Park. Ionnsaichibh mu nàdair ann an cultar na Gàidhlig, ainmean nam beathaichean agus lùsan […]

Free

Dùthchas Ìle

Ionad Nàdar Ìle/Islay Nature Centre Port Charlotte, Isle of Islay

Seanchas, òrain is craic - join us for an afternoon of stories, songs and Gaelic in the Islay Nature Centre, celebrating Islay’s fascinating cultural heritage. Drawing on ‘lost’ tales and […]

Gàidhlig sna Glinn priob-chafaidh Gaelic in the Glens Pop-up Café

Kingoldrum Village Hall /Talla Cheann Coilldruim Kingoldrum,, Kirriemuir

Bidh priob-chafaidh Gàidhlig ann an Talla Cheann Coilldruim mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig 2024!  Nach tig thu ann agus gabh pìos cèic bhlasta is cupa cofaidh no tì (bidh […]

Dannsa Airson Na Gàidhlig // Dance With Gaelic

Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis / Inverness Gaelic School Sir Walter Scott Drive, Inverness

Clas ciùil is gluasad spòrsail dha pàistean is am pàrantan, gus slàinte inntinn is sunnd a leasachadh tro a bhith a’ gluasad agus sòisealeachadh, agus iad uile a’ brosnachadh na […]

£6.50

Dannsa Airson Na Gàidhlig // Dance With Gaelic

Hilton Church Tomatin Rd, Inverness

Clas ciùil is gluasad spòrsail dha pàistean is am pàrantan, gus slàinte inntinn is sunnd a leasachadh tro a bhith a’ gluasad agus sòisealeachadh, agus iad uile a’ brosnachadh na […]

£6.50
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here