Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

An Comunn Gàidhealach Family Ceilidh

24 February @ 2:00 pm - 4:00 pm

- £3

Cèilidh Teaghlaich a’ Chomuinn Ghàidhealaich 2-4f, Disathairne 24 Gearran 2024 Eaglais Aonaichte Morningside, 15 Rathad Chamberlain, Dùn Èideann, EH10 4DH

Tha Cèilidh Teaghlaich a’ Chomuinn Ghàidhealaich dha gach aois agus tha e aig àm freagarrach ’son teaghlaichean le clann nas òige. Bidh daoine òga le Gàidhlig a’ cluich ’sa chòmhlan-chèilidh, agus bidh sinn cuideachd toirt cothrom dhuibh fhèin pàirt a ghabhail!

Mar phàirt den chèilidh againn bidh sinn a’ teagasg òran Ghàidhlig no dhà, agus a’ brosnachadh com-pàirt ann am Mòd Ionadail Dhùn Èideann (a thathar an dùil a chumail sa Chèitean 2024).

//

The An Comunn Gàidhealach SnaG Family Cèilidh is open to all members of the Gaelic community in Edinburgh, and is timed to be suitable for families with younger children.  Gaelic speaking young people will be involved in the cèilidh band, and we will also encourage performances from attendees!

As part of our cèilidh we will teach a couple of well-known Gaelic songs, and promote participation in the Edinburgh Local Mòd (planned to take place in May 2024).

Cost is £3 per adult (children free).

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here