News

Seachdain ri Dhol! // One Week to Go!

Chan eil ach seachdain ri dhol mus tòisich Seachdain na Gàidhlig…

Là Abairt na Gàidhlig 2024 // Say a Gaelic Phrase Day 2024

'S e Diardaoin 22 Gearran an treas Là Abairt na Gàidhlig. Tha…

Farpais Lèine-T 2025 // T-shirt Competition 2025

Ciamar a chòrdadh e riut rud a dhealbhaich thu fhèin fhaicinn…

Seo agaibh na Tosgairean: Linda NicLeòid // Meet the Ambassadors: Linda Macleod

Cò thu agus cò às a tha thu? Is mise Linda NicLeòid…

Seo agaibh na Tosgairean: Raonaid Kellow // Meet the Ambassadors: Rachel Kellow

Cò thu agus cò às a tha thu? Is mise Raonaid Kellow,…

Maoin nan Tabhartas Beag – Fosgailte gu 26.11 // Small Grants Fund – open until 26.11

Tha beagan làithean agaibh fhathast tagradh a chur a-steach…

Seachdain na Gàidhlig 2024 // World Gaelic Week 2024

Thèid Seachdain na Gàidhlig a chumail an treas turas agus luchd…
Profile Image 1

JOB OPPORTUNITY – ADMINISTRATIVE PRODUCER

Come and work with the Seachdain na Gàidhlig team! An opportunity…

Sùil air: OGE Peairt // Case Study: UHI Perth

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas…

Sùil air: Farpais nan Gàidheal // Case Study: Farpais nan Gàidheal

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas…

Sùil air: Urras Coimhearsnachd Bhràdhagair agus Àrnoil // Case Study: Bragar and Arnol Community Trust

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas…

Sùil air: Freya NicLeòid & Colaiste MhicAmhlaigh CIC // Case Study: Freya MacLeod & Macaulay College CIC

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas…

Sùil air: Comhairle Siorrachd Dhùn Breatann an Iar // Case Study: West Dunbartonshire Council

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas…

Sùil air: Fèis Phàislig // Case Study: Fèis Phàislig

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas…
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here