Maoin nan Tabhartas Beag – Fosgailte gu 26.11 // Small Grants Fund – open until 26.11

Tha beagan làithean agaibh fhathast tagradh a chur a-steach do Mhaoin nan Tabhartas Beag, a dhùineas aig meadhan-oidhche air Latha na Sàbaid 26 Samhain, airson tachartas a ruith air Seachdain na Gàidhlig – gheibh sibh am foirm-iarrtais an seo.

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ toirt taic do Mhaoin nan Tabhartas Beag agus gheibh daoine fa-leth, buidhnean coimhearsnachd agus buidhnean eile air cuir a-steach airson suas ri £500. Chaidh a’ Mhaoin a stèidheachadh airson taic a thoirt do ghnìomhachd tro Sheachdain na Gàidhlig 2024 (19-25 Gearran) agus airson tachartasan coimhearsnachd a bhios a’ dèanamh fèill air a’ Ghàidhlig a leasachadh agus a lìbhrigeadh. ’S e ‘Do Chànan. Do Chothrom’ an cuspair a th’ againn airson 2024 agus tha sinn a’ sireadh phrògraman/thachartasan far a bheil seo aig cridhe na cùise

Bu chòir do thagraichean sealltainn mar a bhrosnaicheas na tha fainear dhaibh cleachdadh na Ghàidhlig sa choimhearsnachd aca, agus mholadh sinn teachd a-steach a bharrachd agus taic saor-thoileach fhaighinn far a bheil seo comasach dhaibh Biodh tagraichean mothachail nach eil airgead gu leòr sa Mhaoin airson taic a thoirt dhan a h-uile iarrtas.

Bheir sinn sùil air iarrtasan de gach seòrsa agus tha sinn an dòchas gum faigh sinn air a’ Mhaoin a thoirt seachad do dh’àiteachan fad’ is farsaing. Eisimpleirean de thachartasan is ghnìomhachd a ghabhadh maoineachadh: pop-up Gàidhealtachd, cafaidhean, geamaireachd air-loidhne, pròiseactan sgoile, cèilidhean is cuirmean, agus buidhnean ealain.

Gheibhear na duilleagan stiùiridh an seo.

Gheibhear eisimpleir de bhuidsead an seo.

//

Applications for the Small Grants Fund are being accepted until midnight on Sunday 26th November for support towards events which will be run during Seachdain na Gàidhlig 2024 (19th – 25th February). Apply now here.

The Seachdain na Gàidhlig ‘Small Grants Fund’ is supported by Bòrd na Gàidhlig and offers grants of up to £500 for individuals, community groups and organisations. The fund aims to support activity during Seachdain na Gàidhlig 2024 (February 19th-25th) and assist in the development and delivery of community events that celebrate the Gaelic language. Our theme for 2024 is ‘Do Chànan. Do Chothrom / Your Language. Your Opportunity’ and we are looking for projects / events that have this theme embedded at their core.

Applicants should demonstrate how their proposed activity will promote use and development of Gaelic within their local community and are encouraged to seek income from other sources and support in-kind where possible. Applicants should bear in mind that funding is limited, and the Fund may not be able to support all eligible applications. 

We will consider applications of any kind and are keen to ensure a wide geographical spread of the funds available. Examples of events and activity that could be considered are: pop-up Gàidhealtachd, languages cafes, online gaming, school projects, cèilidhs and concerts, craft groups.

Full guidance information can be found here.

You can download a sample budget document here.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here