Entries by worldgaelmin

Deasbad Nàiseanta Loganair nan Àrd-sgoiltean Ghàidhlig

Air 8 Samhain choinnich 20 sgioba bho Àrd-sgoiltean air feadh na h-Alba gus farpais airson Deasbad Nàiseanta Loganair nan Àrd-sgoiltean Ghàidhlig. Chaidh a’ chiad dà latha de dheasbad a chumail […]

Bodach na Nollaig aig An Lòchran

12.30f no 1.45f, Disathairne 17 Dùbhlachd Ionad An Lòchran, 22 Sràid Achadh a’ Mhansa, Partaig, Glaschu, G11 5QP Bidh iad a’ sireadh tabhartas airgid air an latha airson an tachartais […]

Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig

Choinnich Buidheann Thar-phàrtaidh na Gàidhlig, far a bheil Alasdair Allan BPA na chathraiche agus Bòrd na Gàidhlig nam buidheann rùnachais, air Diciadain 30 Samhain 2022. Tha am buidheann ann airson […]

Maoin nan Tabhartas Beag Dùinte

Bu chaomh leinn ceud mile taing a thoirt dhan a h-uile duine agus buidheann a chuir iarrtas thugainn airson taic-airgid. Tha sinn air sùil a thoirt air na pròiseactan agus […]

Còisir Ghàidhlig Dhùn-Dè a’ Sireadh Bhuill!

A bheil sibh a’ fuireach ann an Dùn-Dè no faisg air làimh? A bheil ùidh agaibh ann a bhith a’ seinn ann an còisir? Tha Còisir Ghàidhlig Dhùn-dè gur n-iarraidh, […]

Seiseanan-fiosrachaidh

Bha dà sheisean-fiosrachaidh againn mu Sheachdain na Gàidhlig air 3 agus 22 Samhain air Zoom agus abair gun d’ fhuair sinn ultach de dhaoine a bha airson tuilleadh fhaighinn a-mach […]

Duaisean na Gàidhlig 2023

Tha sinn air ar dòigh innse dhuibh gum bi Duaisean na Gàidhlig gan cumail tro Sheachdain na Gàidhlig air Dimàirt 21 Gearran 2023 ann an Taigh-òsta Marriott Ghlaschu! Bidh na […]

Cumaibh na Cinn-latha!

Tha Seachdain na Gàidhlig, a bhios ga chumail air 20-26 Gearran 2023, ag amas air gàirdeachas a dhèanamh air a’ Ghàidhlig air feadh an t-saoghail. Bu chaomh leinn sgoiltean, coimhearsnachdan, […]

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here