Cuir Taic Rinn

Airson tuilleadh fiosrachaidh no airson bruidhinn rinn mu thaic a thoirt do Sheachdain na Gàidhlig, cuiribh fios don Mhanaidsear Leasachaidh againn, Persephone Nichol-Bose, aig persephone@handsupfortrad.co.uk. Cuiridh sinn fàilte air iarrtasan bho bhuidhnean, ghnìomhachasan no daoine fa leth.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here