Cuir Taic Rinn

A’ togail airgid

Ge bith an ann air ur son fhèin, do bhuidhnean no do ghnothachas a tha sibh a’ faighneachd, bu chaomh leinn cluinntinn bhuaibh. Ma tha ùidh agaibh ann an taic a chumail ri Seachdain na Gàidhlig no ma tha tuilleadh fiosrachaidh a dhìth oirbh, cuiribh fios gu Suzi NicÌomhair air suzi@seachdainnagaidhlig.scot.

Tha iomadach dòigh san urrainn dhuibh taic a chumail ri ar n-obair:

  • Dèan pàigheadh aon thuras no cuir air dòigh direct debit

  • Cuir tachartas air dòigh airson airgead a thogail – cèilidh no ceisteachan!

  • Cuir dùbhlan romhaibh fhèin leithid 10k, marathon no Kiltwalk

  • Ceannaich cuid den bhathar againn

  • Bheir an coimhearsnachd an sàs ann le bhith a’ togail airgid le sgoil, oilthigh, àite-obrach no buidheann sòisealta

  • Cuir targaid romhaibh fhèin le duilleag Just Giving

  • Cothroman goistidheachd ghnothachasan

Tha am pailteas chothroman goistidheachd aig Seachdain na Gàidhlig ann agus bhiodh sinn air ar dòigh bruidhinn ribh mu na cothroman a bhiodh ann airson ur gnothachas – cuiribh fios gu Suzi air suzi@seachdainnagaidhlig.scot.

Cha deidheadh againn air ar n-obair a dhèanamh às aonais ur tabhartasan. Tha sinn moiteil cànan is cultar na Gàidhlig a bhrosnachadh agus a chomharrachadh air feadh na h-Alba agus air feadh an t-saoghail. Ge bith dè cho beag no mòr ‘s a tha ur tabhartas, bheir e cothrom dhuinn taic a thoirt do choimhearsnachdan, sgoiltean, luchd-ealain agus daoine ionadail gus pàirt a ghabhail ann an Seachdain na Gàidhlig. Ceud mìle taing – tha sinn fada nur comain.

SUPPORT
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here