Maoin nan Tabhartas Beag

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ toirt taic do Mhaoin nan Tabhartas Beag agus gheibh daoine fa-leth, buidhnean coimhearsnachd agus buidhnean eile air cuir a-steach airson suas ri £500. Tha a’ Mhaoin a-nis dùinte do thagraichean airson 2024.

Chithear an liosta slàn de bhuidhnean is dhaoine a fhuair maoineachadh gus tachartasan is pròiseactan a ruith tro Sheachdain na Gàidhlig an seo. Bheir sùil tromhpa – dh’fhaodadh gum bi rudeigin inntinneach a’ dol faisg ort fhèin!

Cuimhnichibh gum bi tachartasan gu leòr eile a’ dol fad na seachdain a bharrachd orra seo – bheiribh sùil air a’ mhìosachan an seo agus feuch gun cuir sibh fhèin ris ma tha càil fainear dhuibh air Seachain na Gàidhlig 2024!


Bheir sùil air tachartasan maoinichte ann an 2023:

Siorcas Coimhearsnachd Phàislig

LOOM – Sin Agad E!

Comhairle nan Leabhraichean & Clò a’ Bhradain

Cnoc Soilleir

Gheibh sibh fiosrachadh air tuilleadh thachartasan maoinichte an seo.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here