Cuir Fios

Ag iarraidh ceist a chur oirnn?

Joy Dunlop (Stiùiriche)

Grannd MacPhàrlain (Manaidsear Phròiseactan)

Shona Nic a’ Mhaoilein (Neach-taice rianachd & nam Meadhanan Sòisealta)

Persephone Nicol-Bose (Hands Up for Trad)

Simon Thoumire (Hands Up for Trad)