Duaisean na Gàidhlig 2023

Tha sinn air ar dòigh innse dhuibh gum bi Duaisean na Gàidhlig gan cumail tro Sheachdain na Gàidhlig air Dimàirt 21 Gearran 2023 ann an Taigh-òsta Marriott Ghlaschu! Bidh na Duaisean gan ruith le Bòrd na Gàidhlig agus an Daily Record, agus ag aithneachadh na h-oidhirpean a bhios daoine agus buidhnean a’ dèanamh gus a’ Ghàidhlig a thogail agus a leasachadh air feadh na dùthcha agus thall thairis. ’S e seo an deicheamh bliadhna de na duaisean agus tha iad a-nis a’ sireadh mholaidhean airson buannaichean ann an iomadach diofar roinn. Bheireabh sùil air an làrach-lìn https://scottishgaelicawards.co.uk/2023/en/page/home agus cuiribh a-steach na molaidhean agaibh ro 8 Faoilleach 2023. ’S e oidhche air leth a bhios ann!

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here