Mu Dheidhinn

Ionnsaich tuilleadh mun iomairt agus an sgioba aig an stiùir…

Is i Seachdain na Gàidhlig a’ chiad seachdain oifigeil gus cànan is cultar a chomharrachadh air feadh na h-Alba.

Tha Seachdain na Gàidhlig ag amas air ìomhaigh na Gàidhlig a thogail tro iomairtean coimhearsnachd, pròiseactan agus tachartasan. Bheir i an cothrom do luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig (agus daoine aig nach eil facal!) pàirt a ghabhail ann an dòigh a fhreagras orra fhèin; ann an Alba agus nas fhaide air falbh.

Do Chànan. Do Chothrom.

‘S e cuspair na bliadhna saDo Chànan. Do Chothrom.’. Bidh seo gar brosnachadh gus fèill a dhèanamh air na dòighean anns am bi sinn a’ comharrachadh cànan is cultar na Gàidhlig nar beathan làitheil – mar luchd-ealain no co-obraichean, caraidean no nàbaidhean – togaidh sinn fianais air a’ cheangal a bhios ar cànan sònraichte a’ dèanamh eatarainn.

Tha sinn a’ sireadh phròiseactan / thachartasan aig a bheil seo aig cridhe na cùise. ’S urrainn do dhuine sam bith pàirt a ghabhail agus / no tachartas a ruith – brùth air a’ phutan gu h-ìseal gus tachartas a chur dhan mhìosachan no cuir fios thugainn ma tha beachd agaibh.

Coinnich Ris an Sgioba

Joy Dunlop

Stiùiriche

‘S e neach-craolaidh mòr-chòrdte air telebhisean is rèidio a th’ ann an Joy Dunlop; ag aithris na sìde air BBC Scotland & BBC Alba, a bharrachd air a bhith a’ lìbhrigeadh SpeakGaelic, an goireas as ioma-chùiseach ann an ginealach gus Gàidhlig ionnsachadh. Tha Joy misneachail, fiosrachail agus càirdeil, agus mar sin bidh i nochdadh tric air telebhisean is rèidio, a’ lìbhrigeadh farpais Neach-ciùil Òg na Bliadhna air BBC Radio Scotland agus agus a’ nochdadh air panailean phrògraman ciùil, prògraman aithriseach is eile.

Tha i fileanta sa Ghàidhlig le BA le Urram ann an cànan agus cultar, agus tha iomadach duais aice mar sheinneadair Gàidhlig, nam measg Bonn Òr a’ Chomuinn agus Bonn Òr Tìm an Òbain. Tha i air grunn chlàran-ciùil cliùiteach fhoillseachadh cuideachd. Tha i air a bhith a’ seinn air feadh an t-saoghail; bho fhèisean Cheilteach, gu cuairt san Rìoghachd Aonaichte, an Roinn Eòrpa, Canada, na Stàitean Aonaichte, Iapan agus Sealainn Nuadh. Bidh i cuideachd a’ stiùireadh Còisir Alba, a ghabh pàirt ann am farpais Chòisir na Bliadhna aig Eurovision 2019 san t-Suain.

Grant MacPhàrlain

Manaidsear, Maoin nan Tabhartas Beag

‘S ann à Pàislig a tha Grant MacPhàrlain, neach-ionnsachaidh na Gàidhlig a bhios a’ cluich a’ bhogsa agus ag obair anns na h-ealain. Chaidh e gu Acadamh-chiùil Rìoghail na h-Alba agus bidh e a’ cluich agus a’ teagasg air feadh na h-Alba agus nas fhaide air falbh. Tha e air a bhith a’ cluich ann an iomadach còmhlan agus ann an dùthchannan air feadh an t-saoghail leithid Astràilia, na h-Innseachan agus Barbados. Ann an 2015, chuir Grant Fèis Phàislig air bhonn, a tha a-nis uabhasach soirbheachail ann a bhith a’ tabhann chothroman ann an ceòl traidiseanta agus Gàidhlig fad na bliadhna do dhaoine òg ann an Siorrachd Rinn Friù. Tha Grant air a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig fad 3 bliadhna a-nis agus tha ùidh mhòr aige ann a bhith a’ cruthachadh chothroman conaltraidh do dhaoine aig gach ìre fileantais.

Shona Nic a’ Mhaoilein

Neach-taice Rianachd agus nam Meadhan Sòisealta

‘S ann à Dùn Chàrlabhaigh ann an Leòdhas a tha Shona Nic a’ Mhaoilein agus tha i a-nis a’ fuireach san Eilean Sgitheanach le a dithis chloinn òig. Cheumnaich i le BA ann an Gàidhlig agus na Meadhanan bho Shabhal Mòr Ostaig agus tha i air a bhith an sàs ann an obair leasachaidh na Gàidhlig fad bhliadhnaichean. Bidh i a’ seinn còmhla ri còisirean Chàrlabhaigh is Phort Rìgh. Thòisich i le sgioba Sheachdain na Gàidhlig san t-Samhain 2022 agus tha e air còrdadh rithe gu mòr a bhith a’ conaltradh le daoine aig a bheil ùidh mhòr sa Ghàidhlig agus ann an cultar mar a th’ aicese!

Suzi Maciver

Suzi NicÌomhair

Riochdaire Rianachd

Tha ceum le urram aig Suzi NicÌomhair ann an Litreachas Beurla agus Eòlas Tèatar agus tha i air obair mhòr a dhèanamh ann an leasachadh chultarail agus mar riochdaire cruthachail do ghrunn bhuidhnean thar raointean ealain, an treas roinn agus ùghdarrasan ionadail. Cheana, riochdaich Suzi am prògram iomallach don Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann am Pàislig ann an 2023, a dhùisg ùidh sa chànan agus ann an leasachadh cultarach innte.

Tha Suzi air a bhith ag obair airson Comhairle Siorrachd Rinn Friù mar Riochdaire Thachartasan Cruthachail o chionn 2017, a’ leasachadh agus ag ullachadh prògram thachartasan na sgìre, nam measg Fèis Shamhna Phàislig, Là Sma’ Shot, fèisean Spree agus tachartasan Nollaige. Chuir iad cuideachd taic ri tachartasan mòr do luchd-tadhail leithid ciad-sealladh san Rìoghachd Aonaichte den fhiolm About Us mar phàirt de Unboxed 2022, agus an iomairt a bh’ aig Pàislig airson Baile Chultar an Rìoghachd Aonaichte 2021. Tha Suzi air a bhith os cionn leasachaidh ealain is cultair airson Comhairle Fògarraich na h-Alba agus tha i air a bhith na riochdaire do bhuidhnean ealain leithid Ankur Arts Productions, The Arches agus am MAC ann am Beul Feirste.

Hands Up for Trad

Chaidh Hands Up For Trad a stèidheachadh ann an 2002 agus bidh e a’ cur air adhart ceòl traidiseanta is cultar na h-Alba tro phrògram fad-bhliadhna de thachartasan is iomairtean. Maoinichte le Alba Chruthachail, ‘s e buidheann a th’ ann a bhios ag obair cruaidh gus taic a thoirt do luchd-ciùil is chom-pàirtichean airson luchd-èisteachd eadar-nàiseanta, a’ brosnachadh chultar na h-Alba tro fhoghlam, fhiosrachadh is thagrachd.

Chaidh Seachdain na Gàidhlig a stèidheachadh an-dèidh shoirbheas #LàAbairtNaGàidhlig ann an 2022. Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, bidh Seachdain na Gàidhlig a’ toirt dhaoine còmhla fo sgàilean Ghàidhig, a’ sealltainn na pròiseactan agus gnìomhan a bhios a’ comharrachadh a’ chànain gach bliadhna. Còmhla, mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig, ’s urrainn dhuinn uile comharrachadh cho cudromach ’s a tha cleachdadh is brosnachadh na Gàidhlig mar phàirt de bheatha eaconamach san latha an-diugh ann an Alba is nas fhaide air falbh.

Gus tuilleadh a leughadh my Hands Up For Trad agus na bhios sinn a’ dèanamh, tadhail air www.handsupfortrad.scot.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here