Cumaibh na Cinn-latha!

Tha Seachdain na Gàidhlig, a bhios ga chumail air 20-26 Gearran 2023, ag amas air gàirdeachas a dhèanamh air a’ Ghàidhlig air feadh an t-saoghail. Bu chaomh leinn sgoiltean, coimhearsnachdan, daoine fa-leth, agus buidhnean fhaicinn a’ gabhail pàirt san t-seachdain, ge bith a bheil sibh fileanta, ag ionnsachadh no nach eil agaibh ach facal no dhà! Bidh rudeigin ann airson daoine aig gach ìre. We would love to see schools, communities, individuals and groups taking part in the week whether you are fluent, learning or only have one or two words!

Nach tòisich sibh ri smaoineachadh air ciamar a b’ urrainn dhuibh a bhith an sàs ann? ’S dòcha gum bi cèilidh agaibh, no madainn le cofaidh is cèic. Dh’fhaodadh gun gealladh sibh Gàidhlig a chleachdadh fad na seachdain air na meadhanan-sòisealta agaibh, no gun ionnsaich sibh faclan Gàidhlig dhur peataichean! Innis dhuinn na h-abairtean as fheàrr leibh, no faighnich do chuideigin eile mar a chanas iad rudeigin. Tha iomadach dòigh anns am b’ urrainn dhuibh tighinn còmhla rinn gus Seachdain na Gàidhlig a chomharrachadh!

Ma tha beachd agaibh airson tachartas no ma tha sibh a’ sireadh beagan thaic, nach cuir sibh fios thugainn air admin@seachdainnagaidhlig.scot. Bhiodh sinn ro thoilichte cluinntinn bhuaibh!

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here