Seachdain na Gàidhlig

Seachdain na Gàidhlig

A’ comharrachadh na Gàidhlig air feadh an t-saoghail
19mh – 25mh An Gearran 2024

Seachdain na Gàidhlig

Seachdain na Gàidhlig

A’ comharrachadh na Gàidhlig air feadh an t-saoghail
19mh – 25mh An Gearran 2024

Is i Seachdain na Gàidhlig a’ chiad seachdain oifigeil gus cànan is cultar a chomharrachadh air feadh na h-Alba.

Tha Seachdain na Gàidhlig ag amas air ìomhaigh na Gàidhlig a thogail tro iomairtean coimhearsnachd, pròiseactan agus tachartasan. Bheir i an cothrom do luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig (agus daoine aig nach eil facal!) pàirt a ghabhail ann an dòigh a fhreagras orra fhèin; ann an Alba agus nas fhaide air falbh. ’S e ‘A’ Tighinn Còmhla’ an cuspair a th’ againn airson 2023 agus bha sinn a’ sireadh phrògraman/thachartasan far a bheil seo aig cridhe na cùise. ’S urrainn do dhuine sam bith pàirt a ghabhail agus / no tachartas a ruith – brùth air a’ phutan gu h-ìseal gus tachartas a chur dhan mhìosachan no cuir fios thugainn ma tha beachd agaibh.

Naidheachdan

Cuir Taic Rinn

Airson tuilleadh fiosrachaidh no airson bruidhinn rinn mu thaic a thoirt do Sheachdain na Gàidhlig, cuiribh fios don Mhanaidsear Leasachaidh againn, Persephone Nichol-Bose, on persephone@handsupfortrad.co.uk. Cuiridh sinn fàilte air iarrtasan bho bhuidhnean, ghnìomhachasan no daoine fa leth.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here