Seachdain na Gàidhlig

A’ comharrachadh na Gàidhlig air feadh an t-saoghail
19mh – 25mh An Gearran 2024

Do Chànan. Do Chothrom.

Seachdain na Gàidhlig

A’ comharrachadh na Gàidhlig air feadh an t-saoghail
19mh – 25mh An Gearran 2024

Do Chànan. Do chothrom.

Is i Seachdain na Gàidhlig a’ chiad seachdain oifigeil gus cànan is cultar a chomharrachadh air feadh na h-Alba.

Tha Seachdain na Gàidhlig ag amas air ìomhaigh na Gàidhlig a thogail tro iomairtean coimhearsnachd, pròiseactan agus tachartasan. Bheir i an cothrom do luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig (agus daoine aig nach eil facal!) pàirt a ghabhail ann an dòigh a fhreagras orra fhèin; ann an Alba agus nas fhaide air falbh. ’S e ‘Do Chànan. Do Chothrom’ an cuspair a th’ againn airson 2024 agus tha sinn a’ sireadh phrògraman/thachartasan far a bheil seo aig cridhe na cùise. ’S urrainn do dhuine sam bith pàirt a ghabhail agus / no tachartas a ruith – brùth air a’ phutan gu h-ìseal gus tachartas a chur dhan mhìosachan no cuir fios thugainn ma tha beachd agaibh.

Maoin nan Tabhartas Beag 2024

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ toirt taic do Mhaoin nan Tabhartas Beag agus gheibh daoine fa-leth, buidhnean coimhearsnachd agus buidhnean eile air cuir a-steach airson suas ri £500. Chaidh a’ Mhaoin a stèidheachadh airson taic a thoirt do ghnìomhachd tro Sheachdain na Gàidhlig 2024 (19-25 Gearran) agus airson tachartasan coimhearsnachd a bhios a’ dèanamh fèill air a’ Ghàidhlig a leasachadh agus a lìbhrigeadh.

Naidheachdan

Cuir Taic Rinn

Airson tuilleadh fiosrachaidh no airson bruidhinn rinn mu thaic a thoirt do Sheachdain na Gàidhlig, cuiribh fios don Mhanaidsear Leasachaidh againn, Persephone Nichol-Bose, on persephone@handsupfortrad.co.uk. Cuiridh sinn fàilte air iarrtasan bho bhuidhnean, ghnìomhachasan no daoine fa leth.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here