Maoin nan Tabhartas Beag Dùinte

Bu chaomh leinn ceud mile taing a thoirt dhan a h-uile duine agus buidheann a chuir iarrtas thugainn airson taic-airgid. Tha sinn air sùil a thoirt air na pròiseactan agus air na tachartasan sgoinneil a tha fainear dhuibh tro Sheachdain na Gàidhlig agus abair gu bheil fadachd oirnn a-nis! Bidh panail a’ coinneachadh gus co-dhùnadh a ruighinn còmhla air gach tabhartas agus cuiridh sinn fios chun a h-uile duine a chuir iarrtas thugainn ro Dhiluain 19 Dùbhlachd. Tha sinn fada, fada an comain Bhòrd na Gàidhlig a thug taic dhuinn leis a’ mhaoin.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here