Sùil air: Invisible Cities – Gàidhlig sa Bhaile Mhòr // Case Study: Invisible Cities – Gaelic in the City

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (Bòrd na Gàidhlig), chuir Invisible Cities dà chuairt choiseachd leis an t-ainm ’Gàidhlig sa Bhaile Mhòr’ air dòigh ann an Dùn Èideann do luchd-turais is dhaoine ionadail.
Fhuair an sgioba trèanadh Gàidhlig bho Ann aig Comhairle Dhùn Èideann. Chuir iad fàilte air 25 neach thairis air dà latha. Air na cuairtean bhruidhinn iad air breith is fàs a’ chànain agus far am faicear i fhathast sa bhaile. Bha Invisible Cities gu math toilichte leis na thàinig leis gun robh e furasta dha na treòraichean, agus fhuair iad deagh mheasadh bho na bha an làthair. San àm ri teachd cuiridh iad dà dhiofar chuairt air dòigh: fear a’ coimhead air co-theacsa a’ chànain agus mar a bhios i a’ dol le cànanan eile an Alba, agus fear a bhios nas freagarraich do dhaoine a tha nas misneachail a’ bruidhinn sa Ghàidhlig.
Tha iad cuideachd air tachartasan Gàidhlig a chur air dòigh còmhla ri taigh-òsta: lorg-ulaidh far an robh e na amas faclan Gàidhlig a lorg ann an àiteachan poblach. Fhuair duine sam bith a lorg na faclan air fad siùcairean, teatha agus mapa de dh’Alba. Chuidich seo le bhith a’ togail aire mun Ghàidhlig agus mu chuairtean a bha ri thighinn.

Mu dheireadh chruthaich iad pasgain Gàidhlig do chloinn le leabhar, peansailean agus seata gheamaichean Bing. Tha iad air tòiseachadh gan sgaoileadh gu carthannasan agus buidhnean a bhios a’ toirt taic do chloinn.

Bidh a’ bhuaidh as motha aig a’ phròiseact air clann a gheibh na pasgain Gàidhlig (còrr is 100). Bhiodh na h-aoighean air gach cuairt nas mothachail air ceanglaichean na Gàidhlig ris a’ bhaile mhòr.

Chaidh seisean trèanaidh sa Ghàidhlig a chumail le Ann bho Chomhairle Dhùn Èideann do dhaoine a bha uair gun dachaigh (12 uile-gu-lèir) sa Mhàrt.

//

On Seachdain na Gàidhlig, with help from the Small Grants Fund made possible by Bòrd na Gàidhlig, Edinburgh-based group Invisible Cities delivered two walking tours called “Gaelic in the City” to tourists, locals and residents.

The team of guides received training in Gaelic by Ann at the City of Edinburgh Council. They welcomed a total of 25 guests over the two days. The tours covered the birth and evolution of the language and some of the remaining elements of it in the city of Edinburgh. Invisible Cities were very happy with the number of guests on the tours as they remained manageable for the guides and feedback has been very positive overall. In the future they will look at organising two separate tours: one looking at the context of the language and how it fits with other languages in Scotland and one for more confident speakers for exploring more of the language itself.

They have also organised Gaelic activities in one of the hotels they partner with: a treasure hunt where the aim was to find Gaelic words hidden in communal spaces. Anyone finding all words won goodies (sweets, tea and a hand drawn map of Scotland). This helped raise awareness of Gaelic week as well as tours coming up.

Finally they produced and distributed Gaelic activity kits for kids that include an activity book, pencils and a Bing game set. They have started distributing them to charities and organisations working with children who are having a hard time right now (children being supported or currently staying in temporary accommodation).

The biggest impact of the project will be with all children receiving the Gaelic kits who will be able to discover the language and have fun while exploring different words (100 kits).

Guests attending the tours will have also been made aware of the language and its connections to the city.

Another training session “Introduction to Gaelic” for a new group of people who have experienced homelessness (12 people in total) was delivered by Ann from the City of Edinburgh Council in March.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here