Cuir a-steach do thachartas

Ma tha sibh airson ur tachartas a chur dhan phrògram aig Seachdain na Gàidhlig, cuiribh a-steach am fiosrachadh gu h-ìseal. Nochdaidh e air a’ chlàr nuair thèid ùghdarrachadh. Cho fad ‘s as urrainn dhuibh, dèanaibh cinnteach gum bi am fiosrachadh sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

    This is an all day event

    Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here