Cuir a-steach do thachartas

Ma tha sibh airson ur tachartas a chur dhan phrògram aig Seachdain na Gàidhlig, cuiribh a-steach am fiosrachadh gu h-ìseal. Nochdaidh e air a’ chlàr nuair thèid ùghdarrachadh. Cho fad ‘s as urrainn dhuibh, dèanaibh cinnteach gum bi am fiosrachadh sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

    This is an all day event