Foghlam

Goireasan Twinkl

Airson taic a thoirt do luchd-teagaisg agus do dhaoine òga pàirt a ghabhail ann an Seachdain na Gàidhlig, tha sinn air ultach de ghoireasan a tharraing còmhla ann an com-pàirteachas le foillsichean foghlaim, Twinkl Alba. Am measg nan cleasan is ghoireasan tha planairean airson luchd-teagaisg, susbaint agus cleasan airson clann sa bhun-sgoil agus san àrd-sgoil aig ire fileantais is ionnsachaidh – a’ dèanamh cinnteach gum faigh clann agus luchd-teagaisg a bhith an sàs ged a bhiodh iad fhein fileanta no a’ tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh.

Ruithidh sinn bùthan-obrach air loidhne làitheil an-asgaidh do chlann-sgoile aig aois sam bith, an dà chuid do sgoiltean a theagaisgeas tro mheadhan na Gàidhlig (FTMG) agus na Beurla (FTMB) rè Seachdain na Gàidhlig eadar 19mh is 25mh dhen Ghearran 2024.

Mairidh gach seisean làitheil mu thuaiream leth-uair a thìde agus ’s e luchd-labhairt Gàidhlig fileanta agus an seinneadair is preasantair Joy Dunlop a ruitheas iad agus gabhaidh iad a-staigh na leanas:

 • Measgachadh de gheamannan is òrain
 • Sgeulachd ghoirid le Tosgaire Gàidhlig na Gàidhlig am bliadhna, Linda NicLeòid
 • Nochdaidh luchd-labhairt Gàidhlig ainmeil cuideachd a chleachdas Gàidhlig gach latha, stèidhichte air cuspair na bliadhna “Do chànan, do chothrom”.
 • Ceisteachain is gnìomhachdan a chuireas sgilean èisteachd ghnìomhachd nan oileanach fo dheuchainn

Mholamaid do sgoiltean pàirt a ghabhail ann an uiread a sheiseanan ’s urrainn dhaibh tron t-seachdain ach cha leigear a leas pàirt a ghabhail anns gach seisean airson seachdain thlachdmhor.

Cumaidh sinn bùthan-obrach air loidhne air na làithean ’s na h-amannan a leanas:

Diluain 19mh gu Diardaoin 22mh dhen Ghearran

11.30m – 12.00f

Seisean do sgoiltean tro mheadhan na Beurla
(Cuir a-steach ceangal Microsoft Teams)

Diluain 19mh gu Diardaoin 22mh dhen Ghearran

2.00f – 2.30f

Seisean do sgoiltean tro mheadhan na Gàidhlig

Dihaoine 23mh dhen Ghearran

11.30m – 12.00f

Co-thional Dà-chànanach Nàiseanta na Gàidhlig
– fosgailte do sgoiltean FTMG agus FTMB

Cò ghabhas pàirt?

 • Tha na seiseanan seo ag amas air sgoilearan nam bun-sgoiltean P1-7.
 • Chan eil feum air eòlas Gàidhlig sam bith sna seiseanan FTMB – bidh seiseanan againn a tha iomchaidh do gach ìre de Ghàidhlig.
 • ’S ann sa Ghàidhlig a bhios na seiseanan do sgoiltean FTMG.
 • Thèid Co-thional Nàiseanta na Gàidhlig a thoirt seachad san dà chànan.
 • Bidh fo-thiotalan ann an Gàidhlig is Beurla aig an t-susbaint air fad agus aig gach video, a rèir dè an cànan a tha ga bruidhinn ann.
 • Cuiridh sinn ri làimh goireasan stèidhichte air cuspairean as urrainnear cleachdadh ann an clasaichean aig aois sam bith agus teamplaidean airson na daoine a ghabhas pàirt sna bùthan-obrach.

Dè na buannachdan a thig an cois com-pàirteachais?

 • Seo cothrom sònraichte ’s togarrach do chlann air feadh na h-Alba a thighinn còmhla agus a chomharradh na Gàidhlig mar phàirt chudromach de dhearbh-aithne is beatha chultarach na h-Alba air dòigh spòrsail thlachdmhor!
 • Bheir na bùthan-obrach gu ìre na sgilean èisteachd is cànain aig a’ chlann agus cuiridh iad earbsa litreachais am meud agus brosnaichidh sinn iad gu bhith a’ smaoineachadh mun dearbh-aithne is choimhearsnachd aca.
 • Gheibh gach sgoilear a ghabhas pàirt teisteanas Seachdain na Gàidhlig 2024 as urrainn dhaibh luchdadh a-nuas agus clò-bhualadh oTwinkl.

Go! Gaelic

Prògram a tha a’ tabhann thrèanadh, taic agus goireasan gus na sgilean cànain agus dòighean teagaisg a thoirt do luchd-teagaisg airson Gàidhlig a lìbhrigeadh mar L no L3 bhon chiad chun dàrna ire sa bhun-sgoil.

Tadhal air an Làrach-lìn

Fèisean nan Gàidheal

Chaidh Fèisean nan Gàidheal a stèidheachadh ann an 1991 mar an comann iomlan neo-eisimeileach airson Iomairt nam Fèisean. Le Oide agus Fèisgoil.

Tadhal air an Làrach-lìn

Gaelic4Parents

Làrach-lìn le Stòrlann, do pharantan agus chloinn a tha an sàs ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Tha an làrach-lìn seo a’ sgoltadh le geamannan, sgeulachdan, criomagan fuaim agus tòrr a bharrachd, gus am bi spòrs agad ‘s tu ag ionnsachadh Gàidhlig, ge bith dè an aois a tha thu no dè an ìre aig a bheil thu!

Tadhal air an Làrach-lìn

Goireas Gàidhlig Shiorrachd Rinn Friù

Òrain, ceòl-taic, faclan agus tòrr a bharrachd gus taic a thoirt do luchd-ionnsachaidh, luchd-teagaisg agus duine sam bith a tha airson Gàidhlig ionnsachadh. Tha an goireas seo ag amas air luchd-ionnsachaidh a tha a’ tòiseachadh, agus air Gàidhlig a lìbhrigeadh ann an sgoiltean.

Tadhal air an Làrach-lìn

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here