Sùil air: Urras Coimhearsnachd Bhràdhagair agus Àrnoil // Case Study: Bragar and Arnol Community Trust

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (Bòrd na Gàidhlig), bha sreath de thachartasan Gàidhlig aig Urras Coimhearsnachd Bhràdhagair agus Àrnoil.

Chaidh sgeulaichean a-steach gu Sgoil an Taobh Siar far an cuala a’ chlann (ann am FtMG agus sa Bheurla) mu sgeulachdan na sgìre.

Chaidh taisbeanadh a dhèanamh de dealbhan agus film agus cuideachd rinn iad sealladh air filmaichean FilmG15 a rinn Sgoil An Taobh Siar, Sgoil Shiaboist agus Buidheann Dràma Ghrinneabhat le taic bho Chomunn na Gàidhlig. Cuideachd bha Oidhche Film agus Òrain gu math soirbheachail aca le mu 30 an làthair, far am faca iad dà fhilm, bha cothrom còmhraidh aca leis an stiùiriche Déirdre Ní Mhathúna agus chuala iad òrain bho Chairistiona Cheanadach.

//

On Seachdain na Gàidhlig, with support from the Small Grants Fund (Bòrd na Gàidhlig), the Bragar and Arnol Community Trust held a series of Gaelic events for people of all ages.

Storytellers visited Sgoil an Taobh Siar where the children from all classes were able to hear stories from the area.

An exhibition was showing with art and film and they showed FilmG entries from Sgoil an Taobh Siar, Shawbost School and the Grinneabhat Drama Club, with support from Comunn na Gàidhlig. They also held a very successful Film and Song night with a screening of two films, a Q&A with the director, Déirdre Ní Mhathúna, and a song or two from singer Kristine Kennedy.

 

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here