Maoin nan Tabhartas Beaga – Ceann-latha a dh’aithghearr

Chan eil agaibh ach beagan làithean gus iarrtas a chur thugainn airson Maoin nan Tabhartas Beaga leis a’ cheann-latha (Diciadain 30 Samhain) a’ teannadh dlùth.

Faodar tachartas a chur air doigh bhon 20-26mh den Ghearran 2023 no taic a chur ri iomairt leantainneach a bhios na pàirt den t-seachdain, an seo ann an Alba no ann an àite sam bith air feadh an t-saoghail. Gheibhear suas gu ruige £500 ach feuch nach cur sibh a-steach ach airson na tha dha-rìreabh a dhìth oirbh.

Gheibh sibh na duilleagan-stiùiridh agus am foirm-iarrtais air a’ phriomh dhuilleig air ar làrach-lìn seachdainnagaidhlig.scot, far am faic sibh ‘Maoin nan Tabhartas Beaga’ ann am buidhe.

Na caillibh an cothrom!

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here