Sùil air: Sgoil na Coille Nuaidh // Case Study: Sgoil na Coille Nuaidh

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag, bha seiseanan seinn aig Sgoil na Coille Nuaidh agus cothroman còmhraidh do sgoilearan is luchd-tadhail. Bha cothrom air leth aig na sgoilearan òran ùr ionnsachadh le oide seinn – bha an cothrom seo thairis air an sgoil-àraich agus cuideachd Clasaichean 1 gu 7.

Ann an dà latha dh’ ionnsaich iad òrain snog, cànan is briathrachais ùr agus cuideachd gluasadan airson na diofar òran. Chòrd e riutha a’ taisbeanadh seo gu inbhich bhon coimhearsnachd a tha ag ionnsachadh Gàidhlig agus chòrd e cuideachd ri na h-inbhich a bhith ag èisteachd.

Bha cothrom an uairsin aig sgoilearan nas sine a bhith bruidhinn is cabadaich le na daoine a bha a’ tadhal air an sgoil agus bha a’ chlann agus na h-inbhich cho misneachail!

Bu toigh leotha tachartasan mar seo a’ dèanamh a-rithist.

//

On Seachdain na Gàidhlig, with support from the Small Grants Fund, Sgoil na Coille Nuaidh hosted song sessions for their pupils and conversation circles which invited folk from the community to speak to the schoolchildren. The children, aged from Sgoil-àraich right up to Primary 7, had a great opportunity to learn a songs with a singing tutor.

In two days they learned new songs, language and terminology and they learned actions for the different songs. They enjoyed singing them forpeople from the community who are learning Gaelic, who thoroughly enjoyed their performance.

The older pupils then had a chance to have a chat with the visitors and both old and young were very encouraged by the interactions.

The school would like to run more activities like this in future.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here