Farpais nan Gàidheal

Bishopbriggs Academy Wester Cleddens Rd, Bishopbriggs

Bu math le Comann Camanachd Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig cuireadh a thoirt dhuibh gu  Farpais nan Gàidheal 2024 a thèid a chumail aig Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig air Diciadain 21mh […]

Bùth-obrach Seinn Co-Sheirmean

Eden Court

Tha Eden Court toilichte bùth-obrach seinn co-sheirmean a thabhainn do choisir òg Inbhir Nis

Free

Consairt sa Choimhearsnachd

Talla Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu Glasgow

Tha Bun-Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a’ cuir air dòigh consairt airson duine sam bidh sa choimhearsnachd Gàidhlig ann an Glaschu. Bidh tì/cofaidh s cèic ann cuideachd s Clas 7 a’ cruinneachadh […]

Lusan agus Seanchas/Plants and Tales.

Inverness Botanic Garden -GROW Project and glasshouse Inverness

Local Gaelic naturalist, broadcaster and storyteller, Ruairidh Maclean, will introduce us to Gaelic names and lore connected with some of the plants in the GROW garden, followed by a chat […]

Gaelic Bookbug

An Lòchran, 22 Mansfield Street, Partick, Glasgow

Introduction to Gaelic Bookbug for families in a warm safe friendly environment. Cost: Free

‘Do chànan, do chothrom’ ann an Ìle

Àrd-sgoil Ìle Bogh Mòr, Isle of Islay

Bu toil le Àrd-sgoil Ìle tachartas mòr sgoile a dhèanamh a chuireas fàilte air ar coimhearsnachd. Bidh còmhradh Gàidhlig a bhrosnachadh fhad ’s a tha còmhlan-ciùil traidiseanta na sgoile a' […]

Free

Seonag Barbour on “The Lost Ways and Words of Crofting”

Atholl Centre Pitlochry

Seonag Barbour  who will be talking about  “The Lost Ways and Words of Crofting”. This talk will be a  personal acknowledgment  from Seonag of a unique lifestyle and precious heritage […]

Family Gaelic Session – Charleston

Charleston Community Centre 66 Craigowan Road, Dundee

Free Gaelic taster session for families in Charleston Community Centre for complete beginners and all ages. After school session so snacks will be provided. All are welcome but to confirm […]

Free

Cabag is Criadh

The Craft Pottery 48-54 Washington Street, Glasgow

Haidh cabagan! Seo do chuireadh tighinn dhan "Craft Pottery" comhla rinn air an 21mh den Ghearran. Bidh sinn a' cabag, a' cabadaich agus a' peantadh sa Ghàidhlig. Tha tiocaidean a' […]

Hidden Gaelic of Leslie

Leslie Baptist Church Leslie, Fife

A relaxed, informal talk on the Gaelic heritage of Leslie and the clues left 'hidden' in the landscape and placenames. This event is in partnership with Leslie Heritage Group and […]

The A-Z of Whisky

Online

Dr. Jake King of Ainmean-Àite na h-Alba will be talking about his latest book The A to Z of Whisky Place-Names: Landscape, Language & Invention. An robh ceist oirbh riamh […]

Free

Introduction to Gaelic Session – Douglas

Douglas Community Centre Balmoral Avenue, Dundee

Free Introduction to Gaelic session in Douglas Community Centre for complete beginners or people who want to brush up on any Gaelic they have. All are welcome but to confirm […]

Free

Introduction to Gaelic Session – Hilltown

Hilltown Community Centre Alexander Street, Dundee

Free Introduction to Gaelic session in Hilltown Community Centre for complete beginners or people who want to brush up on any Gaelic they have. All are welcome but to confirm […]

Free

Gaelic Song Workshop – Brora

Fisherman's Mission Hall Brora, Sutherland

Bùth-obrach sèinn Ghàidhlig spòrsail agus fiosrachail ann an òrain Ghàidhlig agus an sgeulachdan.Togaibh ur guthan ri chèile gus eòlas a chur air saoghal nan òran Gàidhlig agus òran Gàidhlig Chataibh. […]

Seinn Airson Spòrs

The Quaker Meeting House 7 Victoria Terrace, Edinburgh

Come and sing some well known (and less well known) Gaelic songs with Còisir Dhùn Èideann (Edinburgh Gaelic Choir) and Bria Mason We welcome anyone with an interest in Gaelic […]

Free

Seinn Airson Spòrs

The Quaker Meeting House 7 Victoria Terrace, Edinburgh

Come and sing some well known (and less well known) Gaelic songs with Còisir Dhùn Èideann (Edinburgh Gaelic Choir) and Bria Mason We welcome anyone with an interest in Gaelic […]

A’ Chèilidh Bheag

Frews Lounge Bar 113 Strathmartine Road, Dundee

'S e cothrom a th' ann a thachair ri duine eile le ùidh anns a' Ghàidhlig agus a' gabhail beagan spòrs. Bidh sinn a' bruidhinn sa' Ghàidhlig agus ag innse […]

Free

MOTHER TONGUE: MITHER MÀTHAIR МАТИ ANA

Scottish Storytelling Centre 43-45 High Street, Edinburgh

Mother. Often the first word we learn in the languages of our elders. But what shapes the words we use to tell our stories and sing our songs as we […]

£10

Leugh is Seinn le eSgoil

Online via TEAMS , United Kingdom

Thig còmhla ri preasantair telebhisean chloinne Linda NicLeòid airson Leugh is Seinn le Linda – seiseanan-leughaidh Gàidhlig loma-làn sgeulachdan 's rannan. Join children's TV presenter Linda Macleod for Read and […]

Free

SCOTS GAELIC RESOURCES PROMOTION

Gaeláras Mhic Árdghail 6B Sráid an tSéipéil Uacht, Newry, County Down

Community Library access Monday-Thursday to resources for learners, dictionaries, magazines, recordings - tha beagan Gàidhlig againn. Cost: Free

Coiseachd le Gàidhlig/ Gaelic nature walk

Lochore Country Park Lochore

Join Gaelic Development Worker, Kirsty Strachan, on a free leisurely stroll through Lochore to explore our Gaelic and Scots connections to the natural environment through language and folklore. This walk […]

Cofaidh ’s Còmhradh aig Sgoil a’ Phluic

Plockton High School Plockton

Bidh Sgoil a’ Phluic 3-18 a’ dèanamh Cofaidh ’s Còmhradh air Diardaoin 22 dhen Ghearran 14f - 1515f. Faodaidh duine ionadail ’s an cairdean a’ tighinn gus Gàidhlig a bruidhinn. […]

Free

Seinn Gàidhlig ann an Gleann Iucha! Sing Gaelic in Linlithgow!

Linlithgow Burgh Hall Linlithgow

Gabh an cothrom òrain ionnsachadh ann an suidheachadh taiceil agus neo-fhoirmeil.   Seinnidh sinn measgachadh de dh’òrain a’ gabhail a-steach òrain obrach ruitheamach, òrain chèilidh shunndach, puirt-a-beul beothail agus tàlaidhean socair. […]

Free

Ceilidh Club Live

Online

Tha Màrtainn agus Màiri air a bhith ag obair gu dlùth còmhla, fad dà bhliadhna, air pròiseact òran, ciùil is sgeulachd mu na Fianna a thèid fhaicinn aig Celtic Connections […]

Gaelic Bookbug

Craignish Village Hall Ardfern, Lochgilphead

"Gaelic Bookbug" le Donnchadh MacNèill. Gaelic Bookbug with Duncan MacNeil - for children aged 3-5 years.

Free

Seinn Spioradail // Spiritual Singing

University of Aberdeen King’s College, Aberdeen, United Kingdom

Come and listen to a talk by Dr Frances Wilkins about Gaelic Spiritual singing at the University of Aberdeen in room MR126.

Leughadh Còmhla

Sabhal Mòr Ostaig, ACC, An Leabharlann Teangue

LEUGHADH CÒMHLA Tha Leabharlann an t-Sabhail Mhòir toilichte fàilte a chur ort aig a' bhuidheann-leughaidh. Bidh am buidheann seo ag amas air luchd-leughaidh aig ìre eadar-mheadhanach àrd is air adhart, […]

Cèilidh Coimhearsachd

Tollbrae Primary Airdrie

A community cèilidh that aims to bring together our families past and present who have attended Sgoil- Àraich Tollbrae. There will be entertainment from Greenfaulds' Trad band and 'Step Wee […]

Free

Gàidhlig ann am Fìobha/ Gaelic in Fife

Cupar Library Cupar, Fife

A brief look at the history and heritage of Fife from a Gaelic perspective. Booking is via Cupar Library, 01334 659367 Cost: Free

Gaelic Drop In Session

An Lòchran, 22 Mansfield Street, Partick, Glasgow

An introduction to the Gaelic Language in a warm, safe friendly environment. Cost: Free

Gaelic Song night

Tolbooth Lanark

Seachdain na Gaidhlig comes to Lanark. Seachdain na Gaidhlig , or World Gaelic week runs from February 19th to 25th , with BBC’s Joy Dunlop at the helm. Clydesdale Gaelic’s […]

Na h-òrain as fheàrr leinn – Cèilidh

Talla Dhun Bheagain Dunvegan, Isle of Skye

Thig còmhla ri sgoilearan Bun Sgoil Dhùn Bheagain airson cèilidh far am bidh sinn a’ seinn na h-òrain as fheàrr leinn.  Bidh Darren MacIlleathain, Kirsteen Graham agus Iona NicDhòmhnaill còmhla […]

Free

A Showcase of Gaelic & Scots Song

Royal Conservatoire of Scotland Glasgow

The Royal Conservatoire of Scotland welcomes special guest Mary Ann Kennedy and friends to headline a showcase of Gaelic and Scots songs, featuring students on the Conservatoire's renowned BMus Traditional […]

A Showcase of Gaelic & Scots Song

Royal Conservatoire of Scotland Glasgow

The Royal Conservatoire of Scotland welcomes special guest Mary Ann Kennedy and friends for a showcase of Gaelic and Scots song, featuring students on the Conservatoire's renowned BMus Traditional Music […]

Calum Macleod’s Nodha

The Voodoo Rooms 19a West Register Street, Edinburgh

Join Nodha for another night of musical variety! The brainchild of multi-instrumentalist Calum Macleod, Nodha is a project linking Traditional Gaelic tunes and songs with jazz and electronics (amongst other […]

£6

Rude and Rebellious Gaelic Poetry

Small Rehearsal Room, Student Union St Andrews, Fife

Join us for an exciting evening of "Rude and Rebellious Gaelic Poetry" with Dr. Peter Mackay from the University of St Andrews. As part of Seachdain na Gàidhlig 2024, Dr. […]

Oidhche le Major is Òrain Nis

Taigh Dhonnchaidh 44 Habost, Ness, United Kingdom

Thigibh còmhla rinn fhad’s a bhios sinn a’ cuimhneachadh air Donnchadh ‘Major’ Moireasdan, an sàr-oide ciùil a dh’fhàg a dhìleab gus an cumadh òigridh Nis a’ dol e. Cluinnidh sinn […]

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here