Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Cèilidh Teaghlaich / Family Cèilidh

25 An Gearran, 2023 @ 2:00 f - 4:00 f

Mod

Cèilidh teaghlaich – Fosgailte do choimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn Èideann air fad. Is e tachartas do gach aois a tha seo le uair freagarrach airson teaghlaichean le clann nas òige. Thigibh ann airson dannsa agus a dh’ionnsachadh òrain Ghàidhlig ainmeil. Tha sinn air leth toilichte gum bi an còmhlan dùthchail Bùrach còmhla rinn le beagan phuirt; còmhlan le luchd-ciùil a chaidh tro FMG.

Bidh sinn cuideachd a’ toirt seachad tòrr fiosrachaidh agus cuideachadh le iarrtasan airson farpaisean Mòd Ionadail Dhùn Èideann.

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig.

Our family cèilidh is open to all members of the Gaelic community in Edinburgh. It is an all-age event timed to be suitable for families with younger children.

Come along for dancing and to learn some well-known Gaelic songs. We will also be giving out lots of information and help with applications for the Edinburgh Local Mòd competitions. The cèilidh will feature music from Bùrach, a fantastic folk band made up of former GME pupils from Edinburgh.

With support from Bòrd na Gàidhlig.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here