Cruinn Còmhla

Meadowburn Primary School Lendale Lane, Bishopbriggs, Glasgow, United Kingdom

Latha spòrsail Ghàidhlig airson clann a’ sgìre agus an teaghlaichean. Bidh cothrom aig an fheadhainn bheaga air stòiridhean, òrain Ghàidhlig is dannsa le Bookbug agus Step Wee Cèilidh; fhad’s a dh’fheuchas an fheadhainn as sine air camanachd is ball-coise. Faodaidh a h-uile duine cruinneachadh còmhla anns a Chafaidh Ghàidhlig airson biadh blasta is cabadaich. A […]

£5.00

Lorg Glaschu @ Abhainn Cheilbhinn – «sealg scavenger» àrc-eòlach / archaeology scavenger hunt

Glasgow Botanic Gardens 730 Great Western Rd, Glasgow

A bheil ùidh agad ann an àrc-eòlas agus eachdraidh Ghlaschu? Bidh an geama "Lorg - Glaschu" gad thoirt air cuairt tro mheadhan na Gàidhlig gus barrachd ionnsachadh ann an dòigh spòrsail. Thugainn agus cluich còmhla rinn! Bidh sinn a’ coinneachadh faisg air prìomh gheata na Botanics agus a’ cluich “sealg scavenger” le dealbhan ri taobh […]

Free

Fuaran – Buth-obrach fàilteachaidh

Zoom

Tha Fèisean nan Gàidheal a' sìreadh an ath bhuidheann de sheinneadairean Gàidhlig eadar 16-25 son am pròiseact dualchais, Fuaran. Chaidh Fuaran a steidheachadh airson òigridh a bhrosnachadh a bhith a’ cruinneachadh agus a’ rannsachadh òrain Ghàidhlig as na sgìrean aca fhèin, no sgìrean a tha sònraichte dhaibh a bharrachd air na tasglainn prìseil a th’ […]

Introduction to Gaelic Choral Singing with Joy Dunlop

The Quaker Meeting House 7 Victoria Terrace, Edinburgh

This is an all day workshop to be held on February 25th from 10am to 5pm in the Quaker Meeting House, 7 Victoria Terrace, Edinburgh, EH1 2JL

£15

Fèis Farr 2023

Balla Coimhearsnachd Farr // Farr Community Hall Inverarnie Park, Inverness

A weekend full of traditional Scottish Music, Dance and Gaelic for young people in Primary School and S1/2. Bogsa-Ciùil agus Obair-bhuidhne | Accordion and Group Work with Ruaraidh Gollan Dannsa-Ceum agus Fìdeag | Step Dance and Whistle with Sophie Stephenson Fìdheall agus Obair-bhuidhne | Fiddle and Group Work with Lauren MacColl Giotàr agus Mandoilin | […]

£20

Madainn Cofaidh // Coffee Morning

The Boathouse Dunoon

No matter your level of Gaelic pop down to the boat house to celebrate World Gaelic Week. Whether you want to practice your conversational skills, learn some new phrases or understand more about the language.

Free

Am Puffin Bochd – the poorly puffin – saidheans foireansach tro mheadhan na Gàidhlig

An Taigh Cèilidh Church Street, Stornoway

Disathairne 25 Gearrann 10:30 - 12:30 - teaghlach / 13:30 - 15:30 luchd-teagaisg / obraichean-òigridh Tha sgudal plastaig na chunnart mòr dha na h-eòin-mhara againn a bhith beò. Tha dumpadh air na tràighean againn, ris an canar cuideachd dumpadh mì-laghail, ag adhbhrachadh gun tuit plastaigean dhan mhuir. Dèan sgrùdadh air an fhianais agus comharraich an […]

Free

Capital Gaelic – A’ tighinn còmhla! /coming together! Ceòl Traidiseanta do Dhaoine Beagan

National Museum of Scotland Chambers Street, Edinburgh, United Kingdom

Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba, Sràid Chambers Ceòl Traidiseanta do Dhaoine Beagan Disathairne 25 Gearran 2023 11:00-11:30 Gailearaidh Kingdom of the Scots, level 1 An-asgaidh, feumar ticead Òrain is sgeulachdan traidiseanta Gàidhlig ann an taisbeanadh spòrsail, eadar-obrachail a chaidh a chur ri chèile a dh’aona-ghnothach airson clann bheag agus an inbhich. 'S e duo dùthchasach a […]

Free

Gaelic in the City – A Walking Tour | Gàidhlig sa Bhaile Mhòr – Turas Coiseachd

Lean ar treòraiche, Angus, mun cuairt Dhùn Èideann, ag ionnsachadh mun Ghàidhlig agus na tha air fhàgail dhi sa bhaile mhòr. Gabhaidh seo a-steach ainmean cuid de shràidean is clachan-cuimhne agus cuideachd sgeulachdan mu mar a tha an cànan air atharrachadh tro na linntean. Follow our guide Angus through a tour of Edinburgh that will […]

£12

Guided Conversation Group for Post-beginners

Conference Room, Central Library, Wellgate, Dundee

A bheil sibh ag ionnsachadh a’ Ghàidhlig ann an clàs aghaidh ri aghaidh, air-loidhne no a’ cleachdadh Duolingo? A bheil sibh airson cothroman a bhith a’ bruidhinn ri luchd- ionnsachaidh eile? Carson nach tig sibh don seisean againn, a tha saor an-asgaidh, far as urrainn dhuibh ur cuid Gàidhlig a leasachadh agus misneachd a thogail […]

Free

Gaelic Fun Day

Mercat Centre, Milton

Comann Nam Pàrant Baile Dhubhthaich are really excited to be hosting an event for World Gaelic Week at the Mercat Centre, Milton.  Come and have a blether, in Gaelic or English, meet other Gaelic speakers and learners, and find out what's happening across Easter Ross.  We'll be making our own Gaelic T-shirts, there will be […]

Gaelic in the City- A walking tour with Invisible (Edinburgh)

Castle Hill Edinburgh

Join these unique walking tours with award-winning guide Angus, who has experienced homelessness and is a guide at Invisible (Edinburgh). The tours will go through the Royal Mile in Edinburgh and cover some of the history of Gaelic and its evolution through ages. The tours will be in English with a simple introduction to basic […]

£12

Cur-air-bhog Leabhair / Book Launch

Taigh-òsta Bheaufort / Beaufort Hotel 11 Culduthel Road, Inverness

Cur-air-bhog na nobhail ùir ‘Tàcharan Mhealbhaigh’ le Ruairidh MacIlleathain Bidh agallamh ann eadar an t-ùghdar agus an craoladair Mark Wringe Bidh an tachartas dà-chànanach agus gheibhear srùbag ann. FÀILTE RON A H-UILE DUINE Public launch of Ruairidh Maclean’s new novel ‘Tàcharan Mhealbhaigh’ Ruairidh will be interviewed by broadcaster Mark Wringe. The event will be held […]

Free

Capital Gaelic – A’ tighinn còmhla! /coming together! Josie Duncan agus Owen Sinclair 

National Museum of Scotland Chambers Street, Edinburgh, United Kingdom

Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba Josie Duncan agus Owen Sinclair  Disathairne 25 Gearran 2023 13:00 - 13:30 agus 14:00 - 14:30 (an aon thachartas, da thuras) Grand Gallery, Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba, Sràid Chambers An asgaidh Thig còmhla ris an luchd-ciùil dùthchail Josie Duncan agus Owen Sinclair airson cuirm-chiùil  dha theaghlaichean de dh’òrain thraidiseanta Ghàidhlig le […]

Free

Seisean Siorcas Gàidhlig / Gaelic Circus Session

Paisley Community Circus 85 Blackstoun Road,, Paisley, Renfrewshire, United Kingdom

Welcome to our Gaelic Circus Open Day, a two hour open session on Saturday 25th of February from 1-3pm at Paisley Community Circus, free to anybody, offering circus skills of all kinds to families, adults and children. A great opportunity for people young and old to try something new through the medium of Gaelic! We […]

Free

Capital Gaelic – A’ tighinn còmhla! /coming together! Josie Duncan agus Owen Sinclair 

National Museum of Scotland Chambers Street, Edinburgh, United Kingdom

Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba Josie Duncan agus Owen Sinclair  Disathairne 25 Gearran 2023 13:00 - 13:30 agus 14:00 - 14:30 (an aon thachartas, da thuras) Grand Gallery, Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba, Sràid Chambers An asgaidh Thig còmhla ris an luchd-ciùil dùthchail Josie Duncan agus Owen Sinclair airson cuirm-chiùil  dha theaghlaichean de dh’òrain thraidiseanta Ghàidhlig le […]

Free

Còisir Ghàidhlig Thaigh an Uillt/ Taynuilt Gaelic Choir @25 Years

Taynuilt Village Hall Taynuilt, Argyll and Bute, United Kingdom

Còisir Ghàidhlig Thaigh an Uillt invite you to join us for a day of celebrations to mark their 25 years. Come together and join us for a workshop in the afternoon of 25th February 2023 between 2pm and 4pm  in the company of Sileas Sinclair who will be teaching us all an easy Gaelic song.  […]

Free

Còisir Ghàidhlig Thaigh an Uillt/ Taynuilt Gaelic Choir @25 Years

Còisir Ghàidhlig Thaigh an Uillt invite you to join us for a day of celebrations to mark their 25 years. Come together and join us for a FREE workshop in the afternoon of 25th February 2023 between 2pm and 4pm in the company of Sileas Sinclair who will be teaching us all an easy Gaelic […]

Free

Cèilidh Teaghlaich / Family Cèilidh

Morningside United Church 15 Chamberlain Road, Edinburgh

Cèilidh teaghlaich – Fosgailte do choimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn Èideann air fad. Is e tachartas do gach aois a tha seo le uair freagarrach airson teaghlaichean le clann nas òige. Thigibh ann airson dannsa agus a dh’ionnsachadh òrain Ghàidhlig ainmeil. Tha sinn air leth toilichte gum bi an còmhlan dùthchail Bùrach còmhla rinn le beagan phuirt; […]

Free

Còisirean Cruinn // Choirs Together

Doune Braes Hotel Carloway, Isle of Lewis

Bidh Màiri NicLeòid a’ ruith bhùth-obrach do chòisirean an eilein còmhla gus puirt na bliadhna-sa ionnsachadh. Gheibh na com-pàirtichean biadh às a dhèidh is thig cèilidh na chois air an oidhche! -- Màiri MacLeod, conductor of Carloway Gaeli Choir, will lead a workshop for all the island choirs to learn this year’s puirt for Mòd […]

Free

Seinn Gàidhlig ann an Lodainn an Iar // Singing in West Lothian

Howden Park Centre, Livingston

Seinn Gàidhlig ann an Lodainn an Iar! Bidh sinn a’ ruith 2 bhùth-obrach gus daoine a thoirt cruinncòmhla airson òrain Ghàidhlig ionnsachadh ann an suidheachadh taiceil agus neo-fhoirmeil. Sa chiad bhùth-obrach bidh cothrom agaibh tàlaidhean ionnsachadh airsonleanabh (no thu-fhèin!) a sheatlaigeadh agus san dàrna bhùth-obrach seinnidh sinn òrain luaidh le chèile. An dòchas ur faicinn […]

Free

GLASCHU: Coinneamh mhòr sa Ghearran! (GLASGOW: Big February Meetup!)

Garnethill Multicultural Centre 21 Rose Street, Glasgow

Air Di-Sathairne, an 25mh dhen Ghearran, thig sinn còmhla - gu pearsanta - ann an Glaschu airson 3 uairean a thìde. Bruidhinnidh sinn sa Ghàidhlig agus feuchaidh sinn ris a' Bheurla a sheachnadh 😉 'S e 30 daoine as motha a bhios aig an tachartas seo. Feumaidh tu clàradh airson an tachartais tron ​​cheangal gu […]

Free

Cur air Bhog Leabhar Alistair Paul

Comhairle nan Leabhraichean 32 Mansfield Street, Glaschu G11 5QP, United Kingdom

Bidh Alistair Paul a' tighinn a-nall à Eilean Arainn gus bruidhinn mun leabhar ùr aige Fir an Diùraidh. Seo a’ chiad nobhail a sgrìobh e, ach chan e seo a’ chiad leabhar aige. Bhuannaich an cruinneachadh sgeulachdan goirid aige, Linne Dhomhain, duais airson na Làmh-sgrìobhainn as Fheàrr do dh’Inbhich ann an 2020. A bharrachd air […]

Cafaidh na Gàidhlig // Gaelic Cafe

Penicuik Storehouse 22 High Street, Edinburgh

Cothrom neo-fhoirmeil a bhith a' cruinneachadh agus a' cabadaich sa Ghàidhlig. Tha cofaidh,tì,cèic agus sgonaichean rin ceannach anns a' chafaidh. 'S e iomairt shoisealta a th' anns an Storehouse air a stiùireadh leis a' choimhearsneachd. Cuirear fàilte bhlàth air an dà chuid luchd-ionnsachaidh aig a h-uile ìre agus fileantaich. -- An informal opportunity to come […]

Free

COMING TOGETHER: A family Ceilidh

Perth Riverside Church Bute Drive, Perth, Perth and Kinross, United Kingdom

COMING TOGETHER: A FAMILY CEILIDH The Gaelic medium education families of the Goodlyburn primary school in Perth will be hosting a Family Ceilidh in Perth on Saturday, the 25/02/. The Ceilidh will start in the afternoon at 15:30-19:00. The Garry Alexander Ceilidh band will be playing for us. During the event, there will be various […]

£3 – £10

Cànan is Cèic

Thomas J Walls Forrest Road, Edinburgh

Bidh sinne aig Thomas J Walls, Forrest Road 3.30-4.30f gach Disathairne ge bith dè an t-sìde! Fàilte romhaibh uile! Gabh cofaidh agus faighnich dhan luchd-obrach càite a bheil sinn. We will be at Thomas J Walls, Forrest Road 3.30-4.30f every Saturday hail, rain or shine! All welcome! Order a coffee and ask the staff where […]

Free

Lochaber Beò! – Pop-Up Gàidhealtachd & Gaelic Showcase, Fort William

Highland Cinema, Cameron Square, Fort William Cameron Square, Fort William, Lochaber, United Kingdom

A pop-up Gàidhealtachd for Fort William at the beautiful Highland Cinema, culminating in a star-studded concert featuring four great Gaelic duos from the heart of Lochaber - Ewen Henderson & Gary Innes, Rachel Walker & Aaron Jones; Ingrid Henderson & Iain MacFarlane, and Mary Ann Kennedy & Finlay Wells - all performing in front of […]

£12 – £16

Gàidhlig is òrain san Language Hub / Gaelic language and songs in The Language Hub

Air feasgar Disathairne 25mh Gearran,  bidh Gillebrìde Mac 'IlleMhaoil a' lìbhrigeadh feasgar de chànan agus òrain Ghàidhlig anns an Language Hub & Cafe ann am Partaig, Glaschu.   On the afternoon and evening of 25th February Gillebrìde MacMillan will present a programme of Gaelic language and songs in The Language Hub Cafe in Partick, Glasgow.Tha […]

£5

Àm airson na Gàidhlig – Time for Gaelic

Greenfaulds High School Auchenkilns Rd, Cumbernauld

An afternoon of traditional Gaelic music, song and activities for all age Arts and crafts, storytelling and a celebration of Gaelic music and culture Leugh is Seinn le Linda Singing workshop with Ceit Langhorne Cumbernauld Gaelic Choir Author Maya MacGregor Come and try Shinty Sessions Gaelic Books Council Bookstall

Learn a Gaelic Song Workshop | Ionnsaich Òran Gàidhlig air loidhne

Online

Ionnsaich Òran Gàidhlig. Bùth-obrach Sùim. Bidh faclan, eadar-theagachadh, faclan fuaimneachail is clàraidhean MP3 ri làimh. Cha leig thu leas a bhith fileanta sa Ghàidhlig. Tha Linn air bùithtean-obrach òrain Ghàidhlig a stiùireadh air loidhne bho Ameireagaidh gu Èirinn, Alba, Sasainn, an Fhraing is Astràilia, is tha ise fosgailte ri molaidhean. Learn a Scottish Gaelic Song. […]

Free

Calman nan Loch I Colm na Lochanna I The Dove of Lochs

Scottish Storytelling Centre 43-45 High Street, Edinburgh

Thigibh nar cuideachd airson a’ chiad shealladh an Dùn Èideann den fhilm aithriseach Calman nan Loch | Colm na Lochanna | The Dove of Lochs. Choisinn am film Duais an Luchd-Choimhid aig Fèis Film Goirid Phàrais 2022.  Thèid tachartas fàilteachaidh na dhèidh son ceangal sònraichte a chomharrachadh eadar an dà fhèis eadar-nàiseanta, Seachdain na Gàidhlig […]

£6 – £8

BSGI Family Ceilidh

Balloch Village Hall Inverness

Parent Council at BSGI are holding a family ceilidh in Inverness to mark Seachdain na Gàidhlig. As parents of Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis pupils, we want to show the children how vibrant the language is outwith the school environment. This event will be open to the general public in the hope we can widen […]

£4 – £16

Iain Fhionnlaigh agus Cruinneachadh Tobar an Dualchais/ The Fieldwork of Ian Paterson, Berneray

Berneray Community Hall Isle of Berneray

Bidh Liam Crouse, oileanach PhD aig Tobar an Dualchais agus Sabhal Mòr Ostaig, a’ toirt seachad òraid air beatha Iain Peatarsan agus na clàraidhean a rinn e ann am Beàrnaraigh mar phàirt den obair a bh’ aige aig Sgoil Eòlais na h-Alba. B’ ann à Beàrnaraigh a bha Iain agus rinn e clàraidhean san eilean […]

Free

Family Ceilidh & Dòmhnall Ruadh Mac an t-Saoir Resource Launch

The Wynd Centre, Paisley School Wynd, Paisley, United Kingdom

Fèis Phàislig will celebrate the life and work of Dòmhnall Ruadh Mac an t-Saoir, the Paisley Bard, with a dedicated space on our website, ahead of the Royal National Mòd coming to Paisley in 2023. Fèis Phàislig will curate existing resources and information to create a resource that specifically discusses his Paisley connections and his […]

TBC

Còisir Ghàidhlig Thaigh an Uillt/Taynuilt Gaelic Choir @ 25 years

Taynuilt Village Hall Taynuilt, Argyll and Bute, United Kingdom

Còisir Ghàidhlig Thaigh an Uillt are celebrating 25 years. Come together and join us on the 25th February 2023 including an afternoon workshop from 2-4pm with Sileas Sinclair and an evening Ceilidh from 7-11pm. Relax at the evening Ceilidh with music supplied by the award winning Michael and Joanie Garvin. We will have refreshments available […]

£5.00

The Big World Gaelic Week Ceilidh: Mull

Aros Hall Main Street, Tobermory, Isle of Mull, United Kingdom

The Big World Gaelic Week Ceilidh: Mull Aros Hall, Tobermory, Saturday 25 February 2023, 7pm-11pm Come to The Big World Gaelic Week Ceilidh for lots of singing, music and dancing! We will have a renowned Gaelic singer, ceilidh dance music from Treshnish, and lots of local singers and musicians, young and old. We will also […]

£4 – £20

Cèilidh an Càrlabhagh // Cèilidh in Carloway

Doune Braes Hotel Carloway, Isle of Lewis

Thig còmhla rinn airson cèilidh leis an Islands Cèilidh Band! Tìodhlac agus rafail aig an doras do Chòisir Ghàidhlig Chàrlabhaigh. -- Come with us for a cèilidh at the Islands Cèilidh Band! Donations and raffle at the door for Carloway Gaelic Choir.

DJ Set le Innes Strachan bho Niteworks airson Seachdain na Gàidhlig

Online

Thig còmhla rinn aig 10f air Disathairne 25 Gearran airson set DJ air leth le Innes Strachan. Cuiribh oirbh na brògan dannsaidh! Chaidh seo a shealltainn an toiseach aig na duaisean ciùil traidiseanta Albannach aig MG Alba. https://youtube.com/live/EJh6t9KOUk4 // Join us at 10pm on Saturday 25th February for a brilliant DJ set with Innes Strachan […]

Free

Lairg Gaelic Gathering

Lairg Community Centre School House, Lairg, Sutherland, United Kingdom

Lairg Gaelic Gathering will bring people of all ages to come together and celebrate Sutherland’s Gaelic heritage during Seachdain na Gàidhlig. The event will take the form of a traditional cèilidh featuring storytelling, poetry, music and song from local artists and community groups.  Whether you’re a Gaelic speaker or not this is a fantastic opportunity […]

£5.00

Litirdi Gàidhlig / Gaelic Eucharist

Christ Church Scottish Episcopal Church Bishopton Road, Lochgilphead

Litirdi na h-Eaglais Easbuigeache Thèid Kyrie, Sanctus 's Agnus air an seinn 'sa Ghàidhlig Thèid na h-ùrnaighean agus an t-searmon air am bruidhinn ’sa Bheurla Dì-Dòmhnaich 26 Gearr.  11 m - 12 f. Deasachadh (toilteanach) bho 1030 m. Gaelic Eucharist The sung portions of the Eucharist will be sung in Gaelic The spoken part will […]

Free

Gaelic in the City – A Walking Tour | Gàidhlig sa Bhaile Mhòr – Turas Coiseachd

Lean ar treòraiche, Angus, mun cuairt Dhùn Èideann, ag ionnsachadh mun Ghàidhlig agus na tha air fhàgail dhi sa bhaile mhòr. Gabhaidh seo a-steach ainmean cuid de shràidean is clachan-cuimhne agus cuideachd sgeulachdan mu mar a tha an cànan air atharrachadh tro na linntean. Follow our guide Angus through a tour of Edinburgh that will […]

£12

Soup-er Sunday with Gaelic Community Ceilidh

Dunoon Burgh Hall 195 Argyll St, Dunoon, United Kingdom

An in-formal community gathering with soup and crafts for all ages. There will also be a FilmG screening of all the Gaelic Short Films created by Dunoon Grammar School and Sandbank Primary. This will be followed by a mini-ceilidh. Cothrom dhan choimhearsnachd tighinn ri cheile airson brot is ealain. Bidh sinn cuideachd a' taisbeanadh nam […]

free

Seirbheis Ghàidhlig

Greyfriars Kirk Greyfriars Place, Edinburgh

Tha aoradh Gàidhlig air a bhith a’ tachairt ann an Dùn Èideann bho chionn 1704 nuair a chaidh ullachadh a dhèanamh le Àrd-Sheanadh Eaglais na h-Alba airson seirbheisean Gàidhlig a bhith air an cumail airson na saighdearan Gàidhealach a bha stèidhichte aig Caisteal Dhùn Èideann. An-diugh, bidh Seirbheis Ghàidhlig gan cùmail gach Dòmhnach aig 12.30f […]

Free

Gaelic Celebration and Network Community Afternoon

Logie Kirk Hall 15 Alloa Road, Causewayhead, Stirling

An afternoon to celebrate Gaelic and share what is happening locally and in the wider Gaelic world. All welcome and no prior Gaelic required. Enjoy music and song from our Local Gaelic Choir and Fèis Fhoirt along with some fun workshops. Browse books from the Gaelic Bookshop and learn about local place names from Ainmean-Àite […]

Free

Lorg Glaschu @ Canàlan na h-Alba – “slighe-ionmhais” àrc-eòlach / archaeology treasure hunt

Speirs Wharf, Scottish Canals Canal House, 1 Applecross St, Glasgow

A bheil ùidh agad ann an àrc-eòlas agus eachdraidh Ghlaschu? Bidh an geama "Lorg - Glaschu" gad thoirt air cuairt tro mheadhan na Gàidhlig gus barrachd ionnsachadh ann an dòigh spòrsail. Thugainn agus cluich còmhla rinn! Bidh sinn a’ coinneachadh aig tòiseach na slighe aig Speirs Wharf ann am Port Dundas (55°52'15.8"N 4°15'28.5 W), far […]

Free

Seinn aig Talla Bhreacais

Puirt a Beul le Deirdre Greumach / Puirt a Beul with Deirdre Graham Seinn Aig Talla Bhreacais 26 February 2023 2-4pm Seinn Aig Talla Bhreacais will give people the opportunity to attend a singing workshop at Talla Bhreacais (An t-Eilean Sgitheanach) during Seachdain na Gàidhlig. This singing workshop will be led by Deirdre Graham from […]

£4

Lairg Gaelic Gathering

Lairg Community Centre School House, Lairg, Sutherland, United Kingdom

Lairg Gaelic Gathering will bring people of all ages to come together and celebrate Sutherland’s Gaelic heritage during Seachdain na Gàidhlig. The event will take the form of a traditional cèilidh featuring storytelling, poetry, music and song from local artists and community groups.  Whether you’re a Gaelic speaker or not this is a fantastic opportunity […]

£5.00

Latha nam Filmichean Gàidhlig

The Pyramid at Anderston 759 Argyle Street, Glasgow

Bidh ceithir seisein ri cheile mar phart dhen Latha nam Filmichean Gàidhlig air Didòmhnaich, 26mh. Tha tiocaidean air reic do bhuth-obrach agus na sgrìneadhan air na ceangalan seo: https://www.eventbrite.co.uk/e/gaelic-film-day-first-steps-film-making-workshop-tickets-556206527697?aff=ebdsoporgprofile https://www.eventbrite.co.uk/e/sgrineadh-teaghlach-oran-na-mara-song-of-the-sea-pg-tickets-556208563787?aff=ebdsoporgprofile https://www.eventbrite.co.uk/e/sgrineadh-duthchas-home-u-tickets-556210208707?aff=ebdsoporgprofile

Cèilidh Mhòr 25.

Greenfaulds High School Auchenkilns Rd, Cumbernauld

Comann nam Pàrant are delighted to present Cèilidh Mhòr 25! We will be celebrating 25 years of Gaelic Medium Education in North Lanarkshire with a wonderful musical line up including Màiri MacInnes, Norrie MacIver (of Skipinnish and Mànran fame), Cumbernauld Gaelic Choir, Leo Swallow and children from our GME schools. Please join us for a […]

£5

Tea & Tunes – Gaelic Lunchtime Concerts

Marryat Hall City Square, Dundee, United Kingdom

Join us at the Marryat Hall, Dundee for an unforgettable afternoon of delightful Gaelic music with Dundee Gaelic Choir and featuring Aberfeldy and Stirling Gaelic Choirs for a mini-massed choir! before the start of World Gaelic Week.  The Dundee Gaelic Choir promotes the Gaelic language and culture through music and song. The Dundee Gaelic Choir […]

£5
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here