Fèis Rois Gaelic residential

The Old Brewery Cromarty

Tha Fèis Rois a’ cumail tachartas bogaidh Gàidhlig do dh’ òigridh, aig An t-Seann Taigh-grùide ann an Cromba, eadar 5f, Didòmhnaich 18mh – 3f, Dimàirt 20 Gearran 2024. Tha e […]

Dè Chanas Sibhse?

Aig 7f gach oidhche bho Dhiluain gu Dihaoine thar Seachdain na Gàidhlig, sgaoilidh mise bhidiothan a tha mi fhèin air a rannsachadh is a chlàradh mu dhiofar fhaclan, abairtean, ghnàthsan-cainnte, […]

Tachartasan aig Ceann na h-Àirigh

Ceann na h-Àirigh, Griomsaigh Uibhist

Diluain, 19mh den Ghearran aig 7f. Monday, 19th February at 7 p.m. SGRÎOBHADH: Cothrom tighinn cruinn còmhla ann an Ceann na h-Àirigh gus sùil a thoirt air bàrdachd, sgeulachdan agus […]

Free

Car a’ Mhuiltein | Somersaults

Online

Car a’ Mhuiltein | Somersaults, a new Gaelic short film by Gaelic playwright Iain Finlay Macleod Shot on the Isle of Lewis and featuring archive footage from his family’s traditional weaving […]

Free

Gaelic in Strathnairn / Gàidhlig ann an Srath Naruinn

Balla Coimhearsnachd Farr // Farr Community Hall Inverarnie Park, Inverness

Monday: Gaelic theme to Strathnairn Community Arts Group 10:30-12:00 Monday: Gaelic heritage of Strathnairn. Presentation by Willie Forbes, Strathnairn Heritage Association 19:30-21:00 Wednesday: Gaelic Conversation Café / Cafaidh Còmhraidh - […]

Free

Seachdain na Gàidhlig aig TnP

Bun-sgoil Taobh na Pàirce Edinburgh

Bun-sgoil Taobh na Pàirce are running a number of taster workshops for pupils which include drama, shinty, music and highland dancing. We will also host a Leugh le Linda session […]

Let’s Talk About Gaelic

Lairg & District Learning Centre Schoolhouse, Lairg, United Kingdom

Are you interested in finding out more about Gaelic language and culture? This session will cover a brief overview of Gaelic and its place within Sutherland - past, present and […]

Free

Menzieshill – An Introduction to Gaelic

Menzieshill Community Hub 260 Dickson Avenue, Dundee, United Kingdom

Free Introduction to Gaelic session in Menzieshill Community Hub for complete beginners or people who want to brush up on any Gaelic they have. All are welcome but to confirm […]

Free

Cearcall Còmhradh Dùn Phàrlain

Granary Cafe, Carnegie Library and Galleries Dunfermline

An informal conversation group for all language levels.

Scrabble Gàidhlig

Douglas Hotel Brodick

An d’fhuair sibh geama Scrabble Gàidhlig aig àm na Nollaig? Thig is cluich còmhla rinn! Craic math agus faclan ùra! An opportunity to enjoy a game of Gaelic Scrabble with […]

SCOTS GAELIC RESOURCES PROMOTION

Gaeláras Mhic Árdghail 6B Sráid an tSéipéil Uacht, Newry, County Down

Community Library access Monday-Thursday to resources for learners, dictionaries, magazines, recordings - tha beagan Gàidhlig againn. Cost: Free

An Seisean Seinn ~ Singing Session

The Rockfield Centre Oban, Argyll

1 day group work music workshop involving 11-18 year olds from the Oban and Lorn area, building on Fèis Latharna’s Sunday Sessions monthly group work initiative. The focus of the […]

£10

Geama Gàidhlig/ Gaelic Scrabble

Carneigie Library and Galleries Dunfermline

Informal game of Scrabble, with options for fluent speakers and learners.

Family Gaelic Class – Kirkton

Kirkton Community Centre Derwent Avenue, Dundee

Free Gaelic taster session for families in Kirkton Community Centre for complete beginners and all ages. Aftwr school session so snacks will be provided. All are welcome but to confirm […]

Free

EUSA Societies Drop-in: Running Bilingual Events

EUSA Activities Office, Pleasance Edinburgh

Ceistean agad mu thachartasan mion-chànain? Thig còmhla ri EUSA airson an drop-in sònraichte seo a bhios a’ toirt sùil air lìbhrigeadh tachartasan is cruthachadh goireasan dhan Ghàidhlig, BSL agus mion-chànain […]

Srùbag

Cafaidh Ionad Iain Noble, Sabhal Mòr Ostaig/ Cafe IIN, Sabhal Mòr Ostaig Sleat, Isle of Skye

Ma tha thu a' lorg cothrom do chuid Ghàidhlig a chleachdadh, bidh srùbag is rudeigin milis ri fhaighinn an-asgaidh aig Cafaidh IIN gach oidhche Luain. Cothrom bruidhinn neo-fhoirmeil dhuibhse a […]

Pop-up Gàidhealtachd and Language Taster

Student Community Lounge, Potterrow Edinburgh

Cothrom sàmhach, sòisealta airson do chuid Ghàidhlig a chleachdadh agus gus barrachd fhaighinn a-mach mu chànan is chultar na Gàidhlig, air a chumail san t-Seòmar-suidhe sa Photterrow. // A relaxed, […]

Gaelic Conversation Group

Fort William Free Church of Scotland Fort William

Thigibh ann airson cothrom còmhraidh agus srùpag! Come along for a cuppa and a blether to mark Seachdain na Gàidhlig! Beginners and fluent speakers welcome, this is a great opportunity […]

Lairg Gaelic Choir – Thigibh ann! Join in our rehearsal

Lairg Church of Scotland Lairg

Are you interested in joining a Gaelic choir? What better time to start than during Seachdain na Gàidhlig. Join Lairg Gaelic Choir at their rehearsal on Monday 19th February from […]

Free

Ceilidh Song School

St Mungos Church 4 St Mungo's Road, Cumbernauld, United Kingdom

Join Cumbernauld Gaelic Choir and top Gaelic singer, James Graham with superb accordionist Charlie Kirkpatrick for a 'Ceilidh Song School' where you can learn the choruses to some 'ceilidh classics'. […]

Free

Free pop-up Gaelic lessons

The Croft Celtic Cultural Centre and Cafe Glen Innes, New South Wales, Australia

A bheil thu ann an Gleann Aonghuis (Astràilia), agus ùidh agad anns a' Ghàidhlig?  Thig còmhla rinn aig a' Chroit aig na Tursachan Astràilianach Di Màirt 20 An Gearran air […]

Dannsa Airson Na Gàidhlig / Dance With Gaelic

Balloch Village Hall Inverness

A fun music and movement class for 2-5 years olds with their adult. The sessions will encourage people to come together, to improve mental health and wellbeing through physical activity […]

£6

Dannsa Airson Na Gàidhlig // Dance With Gaelic

Balloch Village Hall Inverness

Clas ciùil is gluasad spòrsail dha pàistean is am pàrantan, gus slàinte inntinn is sunnd a leasachadh tro a bhith a’ gluasad agus sòisealeachadh, agus iad uile a’ brosnachadh na […]

£6.50

SCOTS GAELIC RESOURCES PROMOTION

Gaeláras Mhic Árdghail 6B Sráid an tSéipéil Uacht, Newry, County Down

Community Library access Monday-Thursday to resources for learners, dictionaries, magazines, recordings - tha beagan Gàidhlig againn. Cost: Free

Football Fun Day

Bidh Comunn na Gàidhlig a’ cumail tachartas spòrsail ball-coise airson òigridh le Gàidhlig ann an Dùn Èideann. Thèid na seiseanan a lìbhreagadh le sgoilearan Gàidhlig bho Àrd-Sgoil Sheumais Ghilleasbaig, do […]

Free

Sgeulachdan Siarach

Grinneabhat North Bragar, Isle of Lewis

Tha Sgeulachdan Siarach airson clann eadar aois 5 – 12 a th’ ann an GME agus EME.  Thèid a chlann gu trì àitichean ionadail agus ionnsaichidh iad mu ainmean àite […]

£5

Gaelic Taster Session

An Lòchran, 22 Mansfield Street, Partick, Glasgow

Free drop in session as a friendly introduction to the Gaelic language. Cost: Free

Sgeulachd, Seinn is Cupan | Story, Singing and a Cuppa

Bun-sgoil Ghaidhlig Thornliebank 10 Main St, Thornliebank, Glasgow, East Renfrewshire

Cothrom do phàrantan le clann fo aois sgoile a’ tadhail oirnn aig Bun-sgoil Ghàidhlig Thornliebank.  Èist ri sgeulachd, seinn òrain is gabh cupan! Leig fios don sgoil ma tha thu […]

Free

Srùbag air an Rathad!

Gasta Portree, Isle of Skye

14.00-15.00: Srùbag air an Rathad le Speak up for Gaelic Port Rìgh Ma tha thu a' lorg cothrom do chuid Ghàidhlig a chleachdadh, bidh ‘Speak up for Gaelic Portree’ agus […]

Calman nan Loch

Martin Hall New College, University of Edinburgh, Edinburgh

Award-winning documentary follows a local Lochs community as they re-enact the Psalmboat journeys of Loch Erisort, Isle of Lewis.

Free

Family Gaelic Session – Hilltown

Hilltown Community Centre Alexander Street, Dundee

Free Gaelic taster session for families in Hilltown Community Centre for complete beginners and all ages. After school session so snacks will be provided. All are welcome but to confirm […]

Free

Òraid – Ruairidh MacThòmais // Talk – Derick Thomson

University of Aberdeen King’s College, Aberdeen, United Kingdom

Come and listen to a talk about Gaelic poet Derick Thomson at University of Aberdeen in room MR126. With Petra Johana Poncarová, Michelle MacLeod and Derrick McClure.

Gaelic at Kelvin College Open Evening

Kelvin College Springburn Campus Glasgow

Find out about our new course Fàilte gu Gaelic at Kelvin College Springburn Campus. 5.30 -7pm Tuesday 20th February all prospective students and families welcome. Cost: Free

Introduction to Gaelic Session – Kirkton

Kirkton Community Centre Derwent Avenue, Dundee

Free Introduction to Gaelic session in Kirkton Community Cebte for complete beginners or people who want to brush up on any Gaelic they have. All are welcome but to confirm […]

Free

Ceilidh Club Live with Lauren Macleod

Online

Ruig is thog Lauren NicLeòid ann an Leodhas, am baile Lacasdal. Thòisich i a’ seinn mar nighean og am bun-sgoil anns a’ Mhòd, agus thòirt sin dhi uidh ann an […]

World Gaelic Week Scottish Session

The Tailor Public House New York City, NY, United States

NYC Tartan Week and the New York Caledonian Club host a World Gaelic Week-themed session, just in time for the second annual NYC Tartan Week Mòd. Brush up on your […]

Free

Còmhradh

Ionad Chaluim Chille Ìle Bogha Mòr / Bowmore

Cothrom airson Gàidhlig bruidhinn. Cost: Free

Cròileagan Air Chuairt

Tollcross Community Centre 117 Fountainbridge, Edinburgh

Thigeabh le Cròileagan Dhùn Èideann, buidheann Gàidhlig dha pàrantan agus pàistean, air turas bàta sios Canàl an Aonaidh bho Chidhe Dhun Èideann gu Pàirc MacEanraig airson sealg-nàdair, òrain agus àm […]

Free

SCOTS GAELIC RESOURCES PROMOTION

Gaeláras Mhic Árdghail 6B Sráid an tSéipéil Uacht, Newry, County Down

Community Library access Monday-Thursday to resources for learners, dictionaries, magazines, recordings - tha beagan Gàidhlig againn. Cost: Free

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here