Gaelic language development and education: a state-of-the-art update

Bidh an tachartas seo a’ taisbeanadh obair a chaidh a dhèanamh anns na còig bliadhna a dh’fhalbh air togail na Gàidhlig le clann ann an sgoiltean tro mheadhan na Gàidhlig a bharrachd air inbheach le luchd-labhairt ùr na Gàidhlig, a’ toirt a-steach ro-ràdh goirid le luchd-cànanais agus eòlaichean ann am poileasaidhean foghlaim Gàidhlig agus seisean […]

Free