Pop-up Gàidhealtachd

Am bu thoigh leibh tighinn cruinn 'son beagan do chòmhradh air loidhne?  Agus spòrs?  Agus céilidh ged a tha sinn fad o chéile aig an àm seo? Carson nach tig sibh ann?  Cha bhi 'ga bruidhinn ach a' Ghàidhlig. Bidh fàilte ro 'n a h-uile duine. | Drop in for Gaelic conversation online. All are […]

Free

Fuaran – Buth-obrach fàilteachaidh

Tha Fèisean nan Gàidheal a' sìreadh an ath bhuidheann de sheinneadairean Gàidhlig eadar 16-25 son am pròiseact dualchais, Fuaran. Chaidh Fuaran a steidheachadh airson òigridh a bhrosnachadh a bhith a’ cruinneachadh agus a’ rannsachadh òrain Ghàidhlig as na sgìrean aca fhèin, no sgìrean a tha sònraichte dhaibh a bharrachd air na tasglainn prìseil a th’ […]