TACHARTASAN

Fon Phrosbaig

Diluain 21h den Mhàrt – Teaghlach & Coimhearsnachd

Dimàirt 22na den Mhàrt – An Riaghaltas agus Buidhnean Poblach

Diciadain 23mh den Mhàrt – Gàidhlig san Eaconomaidh

Diardaoin 24mh den Mhàrt – Foghlam aig gach ìre

Dhaoine 25mh den Mhàrt – Na h-Ealain, Cultar agus Dualchas

Disathairne 26mh den Mhàrt / Là na Sàbaid 27mh den Mhàrt – Cleachd I, no caill I!


CUIR RIS AN TACHARTAS AGAD

Ma tha thu airson tachartas a chur ri Prògram Seachdain na Gàidhlig, brùth air a’ phùtan gu h-ìseal agus lìon am foirm. Nuair a thèid aontachadh, nochdaidh e sa chlàr againn.

Cuir Tachartas!
Loading Events
TACHARTASAN

Fon Phrosbaig

Diluain 21h den Mhàrt – Teaghlach & Coimhearsnachd

Dimàirt 22na den Mhàrt – An Riaghaltas agus Buidhnean Poblach

Diciadain 23mh den Mhàrt – Gàidhlig san Eaconomaidh

Diardaoin 24mh den Mhàrt – Foghlam aig gach ìre

Dhaoine 25mh den Mhàrt – Na h-Ealain, Cultar agus Dualchas

Disathairne 26mh den Mhàrt / Là na Sàbaid 27mh den Mhàrt – Cleachd I, no caill I!


CUIR RIS AN TACHARTAS AGAD

Ma tha thu airson tachartas a chur ri Prògram Seachdain na Gàidhlig, brùth air a’ phùtan gu h-ìseal agus lìon am foirm. Nuair a thèid aontachadh, nochdaidh e sa chlàr againn.

Cuir Tachartas!

Recurring

Pop-up Gàidhealtachd | Gàidhlig Conversation

Zoom

Am bu thoigh leibh tighinn cruinn 'son beagan do chòmhradh? Agus spòrs? Agus céilidh ged a tha sinn fad o chéile aig an àm seo? Carson nach tig sibh ann? Cha bhi 'ga bruidhinn ach a' Ghàidhlig. Bidh fàilte ro 'n a h-uile duine. Thig air chéilidh oirnn air Zoom aig meadhan latha AST | […]

Recurring

Pop-up Gàidhealtachd | Gàidhlig Conversation

Zoom

Am bu thoigh leibh tighinn cruinn 'son beagan do chòmhradh? Agus spòrs? Agus céilidh ged a tha sinn fad o chéile aig an àm seo? Carson nach tig sibh ann? Cha bhi 'ga bruidhinn ach a' Ghàidhlig. Bidh fàilte ro 'n a h-uile duine. Thig air chéilidh oirnn air Zoom aig meadhan latha AST | […]

Recurring

Pop-up Gàidhealtachd | Gàidhlig Conversation

Zoom

Am bu thoigh leibh tighinn cruinn 'son beagan do chòmhradh? Agus spòrs? Agus céilidh ged a tha sinn fad o chéile aig an àm seo? Carson nach tig sibh ann? Cha bhi 'ga bruidhinn ach a' Ghàidhlig. Bidh fàilte ro 'n a h-uile duine. Thig air chéilidh oirnn air Zoom aig meadhan latha AST | […]

Cèilidh mun Chagailt le Mischa Nic a’ Phearsain

Zoom

Cèilidh mun Chagailt le Mischa Nic a' Phearsain | Fireside Ceilidh with Mischa MacPherson Le taic shonraichte bho Bhòrd na Gàidhlig tha An Comunn Gàidhealach agus Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte a bhith ag obair comhla c`eilidhean a chur air doigh mar phàirt de Seachdain na Gàidhlig. Bidh fàilte bhlàth romhaibh uile, sean is […]

Free

Cèilidh mun Chagailt le Linda NicLeòid

Zoom

Cèilidh mun Chagailt le Linda NicLeòid | Fireside Ceilidh with Linda MacLeod Le taic shonraichte bho Bhòrd na Gàidhlig tha An Comunn Gàidhealach agus Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte a bhith ag obair comhla cèilidhean a chur air doigh mar phàirt de Seachdain na Gàidhlig. Bidh fàilte bhlàth romhaibh uile, sean is òg a […]

Free

DUILLEAG le Eòghan Stiùbhart

Zoom

Bidh Eòghan Stiùbhart agus Caitlin NicAonghais a’ còmhradh a’ bruidhinn air a’ bhàrdachd agus na h-eadar-theangachaidhean aig Eòghan airson tachartas sònraichte club leughaidh DUILLEAG aig Seachdain na Gàidhlig 2022. Thèid an deasbad a chumail air-loidhne tro Zoom le Taigh Chearsabhagh. Tha e riatanach àite a chuir air dòigh gus am faigh thu cuireadh Zoom. Thèid […]

Free

Cèilidh mun Chagailt le Cairistìona Stone

Zoom

Cèilidh mun Chagailt le Cairistìona Stone| Fireside Ceilidh with Christina Stone Le taic shonraichte bho Bhòrd na Gàidhlig tha An Comunn Gàidhealach agus Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte a bhith ag obair comhla cèilidhean a chur air doigh mar phàirt de Seachdain na Gàidhlig. Bidh fàilte bhlàth romhaibh uile, sean is òg a bhith […]

Free
Recurring

Pop-up Gàidhealtachd | Gàidhlig Conversation

Zoom

Am bu thoigh leibh tighinn cruinn 'son beagan do chòmhradh? Agus spòrs? Agus céilidh ged a tha sinn fad o chéile aig an àm seo? Carson nach tig sibh ann? Cha bhi 'ga bruidhinn ach a' Ghàidhlig. Bidh fàilte ro 'n a h-uile duine. Thig air chéilidh oirnn air Zoom aig meadhan latha AST | […]

Free

Cèilidh mun Chagailt le Iain ‘Costello’ MacÌomhair

Zoom

Cèilidh mun Chagailt le Iain 'Costello' MacÌomhair | Fireside Ceilidh with Iain 'Costello' MacIver Le taic shonraichte bho Bhòrd na Gàidhlig tha An Comunn Gàidhealach agus Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte a bhith ag obair comhla c`eilidhean a chur air doigh mar phàirt de Seachdain na Gàidhlig. Bidh fàilte bhlàth romhaibh uile, sean is […]

Free

A Cross-Cultural Exchange: Scottish Gaelic and Hebrew

Zoom

Join us for a fun, free-flowing 'in conversation' between Hebrew language expert Nivi Naor and Gaelic language enthusiast and Director of Seachdain na Gàidhlig Joy Dunlop. The event will be opened by Efrat Perri, Director of Public Diplomacy at the Embassy. The discussion between Joy and Nivi will explore language preservation, looking at Hebrew as […]

Free

Cèilidh mun Chagailt le John Joe MacNèill

Zoom

Cèilidh mun Chagailt le John Joe MacNèill | Fireside Ceilidh with John Joe MacNeil Le taic shonraichte bho Bhòrd na Gàidhlig tha An Comunn Gàidhealach agus Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte a bhith ag obair comhla c`eilidhean a chur air doigh mar phàirt de Seachdain na Gàidhlig. Bidh fàilte bhlàth romhaibh uile, sean is […]

Free

Cèilidh mun Chagailt le Anna Mhàrtainn

Zoom

Cèilidh mun Chagailt le Anna Mhàrtainn | Fireside Ceilidh with Anne Martin Le taic shonraichte bho Bhòrd na Gàidhlig tha An Comunn Gàidhealach agus Fèisean nan Gàidheal air leth toilichte a bhith ag obair comhla cèilidhean a chur air doigh mar phàirt de Seachdain na Gàidhlig. Bidh fàilte bhlàth romhaibh uile, sean is òg a […]

Free