Bàird Ùra Sgoinneil lem Bàrdachd | Exciting New Poetry from Poets to Look Out for!

Cluinnear bàrdachd ùr làidir bho Rona Dhòmhnallach is Robbie MacLeòid, dithis a tha an dèidh aire dhaoine a ghlacadh o chionn bliadhna no dhà son brìgh is beòthas an cuid obrach. Gheibhear cothrom cuideachd ceistean a chur orra mu na ceumannan a ghabh iad air an t-slighe chruthachail seo. A stimulating session of new Gaelic […]

Free

Bàrdachd Ùr Sgoinneil an Dùn Èideann

Cluinnear bàrdachd ùr làidir bho Rona Dhòmhnallach is Robbie MacLeòid, dithis a tha an dèidh aire dhaoine a ghlacadh o chionn bliadhna no dhà son brìgh is beòthas an cuid obrach. Gheibhear cothrom cuideachd ceistean a chur orra mu na ceumannan a ghabh iad air an t-slighe chruthachail seo. A stimulating session of new Gaelic […]

Free