Gaelic-language Meme Competition

Throughout the week, anyone visiting The Gaelic Meme Machine Facebook page may submit a Gaelic-language meme for consideration. Submissions should be made via direct message to the page admin, and those selected will be published on the page. The overall winner as well as the first and second runners up will receive book tokens for […]

Free

Craic agus an Clo Mhor

The Harris Tweed Authority social media channels will feature a short interview with a different weaver/ mill worker/ Harris Tweed maker each day of the week as they tell amusing/ interesting tales from our/ their work in the Harris Tweed industry. Each video will use a different location, so viewers will see a mixture of […]

Free

Gaelic language development and education: a state-of-the-art update

Bidh an tachartas seo a’ taisbeanadh obair a chaidh a dhèanamh anns na còig bliadhna a dh’fhalbh air togail na Gàidhlig le clann ann an sgoiltean tro mheadhan na Gàidhlig a bharrachd air inbheach le luchd-labhairt ùr na Gàidhlig, a’ toirt a-steach ro-ràdh goirid le luchd-cànanais agus eòlaichean ann am poileasaidhean foghlaim Gàidhlig agus seisean […]

Free

Capital Gaelic – A’ tighinn còmhla! /coming together! Coimisean Ciùil Ghàidhlig Rachel Newton

Gailearaidhean Nàiseanta na h-Alba Coimisean Ciùil Ghàidhlig Rachel Newton Diluain 20 Gearran 6-6.30f Air-loidhne An-asgaidh, ach le ticead. Bidh an seinneadair is clàrsaiche Rachel Newton a’ toirt seachad pìosan ciùil ‘work in progress’ agus a’ beachdachadh air a’ bhrosnachadh air cùl a h-ath-sgrìobhaidh ciùil Gàidhlig, air a choimiseanadh le Gailearaidhean Nàiseanta na h-Alba. Tha feum […]

Free

Cearcall Còmhraidh | Conversation Circle

Thig còmhla rinn is cleachd do Ghàidhlig ann an suidheachadh spòrsail, neo-fhoirmeil, fàilte ro chàch, ge bith dè an ìre a tha thu sa chànan! Come along and use your Gaelic in a fun, informal space, open to everyone, whatever your level of Gaelic! This online event is free, for the event link please contact […]

Seall & Innis

Mar phàirt do Sheachdain na Gàidhlig, thig sinn cruinn còmhla aig Seall & Innis - agus tha fàilte oirbh uile dha 'n chearcall chòmhraidh! Feuch gun toir sibh leibh pìos clò na aodaich sam bith a tha sònraichte dhut - miotagan a rinn do sheanmhair, plaide a bh' agad dar a bha thu 'nad phàisde, […]

Free

Learn a Gaelic Song Workshop | Ionnsaich Òran Gàidhlig air loidhne

Ionnsaich Òran Gàidhlig. Bùth-obrach Sùim. Bidh faclan, eadar-theagachadh, faclan fuaimneachail is clàraidhean MP3 ri làimh. Cha leig thu leas a bhith fileanta sa Ghàidhlig. Tha Linn air bùithtean-obrach òrain Ghàidhlig a stiùireadh air loidhne bho Ameireagaidh gu Èirinn, Alba, Sasainn, an Fhraing is Astràilia, is tha ise fosgailte ri molaidhean. Learn a Scottish Gaelic Song. […]

Free