Pop-up Gàidhealtachd

Am bu thoigh leibh tighinn cruinn 'son beagan do chòmhradh air loidhne?  Agus spòrs?  Agus céilidh ged a tha sinn fad o chéile aig an àm seo? Carson nach tig sibh ann?  Cha bhi 'ga bruidhinn ach a' Ghàidhlig. Bidh fàilte ro 'n a h-uile duine. | Drop in for Gaelic conversation online. All are […]

Free