Cuir Taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig

Tha sinn air ar dòigh leis mar a tha sibh uile air gabhail ri Seachdain na Gàidhlig, ag ullachadh thachartasan ann an coimhearsnachdan air feadh na dùthcha agus nas fhaide air falbh.

’S ann leibhse a tha an seachdain agus tha e na thlachd agus na bhlàthachadh-cridhe dhuinn gu bheil sibh a’ coinneachadh gus fèill a dhèanamh air ar cànan, ar dualchas agus ar cultar.

Tha e riatanach gun cùm an obair aig Seachain na Gàidhlig a’ dol fad na bliadhna, a’ cruthachadh ghoireasan is susbaint a bheir cothrom dhan a h-uile duine Gàidhlig ionnsachadh. Tha taic a dhìth bhuaibhse. Ma tha sibh a’ smaoineachadh gum b’ urrainn dhuinn fiù not no dhà a thabhann do Sheachdain na Gàidhlig, nach tadhail sibh air https://handsupfortrad.enthuse.com/sng#!/ agus cumaidh sinn fios ribh air mar a chuidicheas gach sgilling sinn. Tapadh leibh!

//

We are delighted with how you have all embraced Seachdain na Gàidhlig, organising events in communites across the country and further afield. The week is yours and it has been heartwarming for us to see how you are planning on celebrating our language, culture and heritage together. 

It is essential that Seachdain na Gàidhlig’s work continues throughout the year, developing resources and content to make Gaelic accessible to all. For this we need your help. If you feel you could contribute towards Seachdain na Gàidhlig, please consider donating via this link https://handsupfortrad.enthuse.com/sng and in return we will keep you up to date with all the latest news and developments. Thank you!

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here