Plana Gàidhlig Ùr aig Ùghdarras Theisteanas na h-Alba // New Gaelic Plan for SQA

Tha Ùghdarras Theisteanas na h-Alba air Plana Gàidhlig ùr fhoillseachadh airson 2022-25. Tha am plana ag amas air iomhaigh na Gàidhlig a thogail ann an obair a’ bhuidhinn agus ann an conaltradh làitheil, agus air feumalachdan luchd-teagaisg, luchd-ionnsachaidh agus a h-uile duine a bhios ag obair ann am foghlam.

Leugh tuilleadh mun phlana an seo: https://buff.ly/3HyBP6r

Cuimhnichibh cuideachd gu bheil goireasan foghlaim aig Seachdain na Gaidhlig gus ur cuideachadh pairt a ghabhail san t-seachdain – gabhaidh iad seo an cleachdadh tron bhliadhna cuideachd. Faic an seo iad: https://seachdainnagaidhlig.scot/education/

//

The Scottish Qualifications Authority has published a new Gaelic Plan for 2022-25. The plan aims to raise the profile of Gaelic and increase communication within the organisation’s operation, and to meet the needs of teachers, learners and all involved in education.

Find out more here: https://buff.ly/3HyBP6r

Remember that Seachdain na Gàidhlig has educational resources to assist you in taking part in the week – these are suitable for year-round use as well. Find the resources here: https://seachdainnagaidhlig.scot/education/

 

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here