Làrach-lìn Ùr // New Website

Tha làrach-lìn gleansach ùr aig Seachdain na Gàidhlig! Tha sinn air a bhith ag obair air fad sheachdainean gus a dhèanamh nas fhasa dhuibh fhèin a bhith a’ tadhal air na duilleagan. Gheibh sibh a-mach mu na naidheachdan as ùire againn agus a dh’aithghearr gheibh sibh cothrom sùil a thoirt air na goireasan a tha sinn air a chur ann an aon àite a thaobh ionnsachadh na Gàidhlig. Bu chaomh leinn taing mhòr a thoirt do Fraser aig Mayfin Design airson a chur air a chasan. Feuch gun tadhail sibh oirnn aig seachdainnagaidhlig.scot!
//
We have updated our Seachdain na Gàidhlig website! We have been working behind the scenes for a number of weeks to make the website easier to navigate. You will find all our latest news and soon we will have a list of resources to help you get started (or, indeed, continue) on your Gaelic learning journey. We would like to give a big thank you to Fraser Watson at Mayfin Design who has been working closely with us to get the new website up and running. Come and visit us on seachdainnagaidhlig.scot!