Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Pop-up Gàidhealtachd

24 February, 2023 @ 12:00 pm - 1:00 pm

- Free
Am bu thoigh leibh tighinn cruinn ‘son beagan do chòmhradh air loidhne?  Agus spòrs?  Agus céilidh ged a tha sinn fad o chéile aig an àm seo?
Carson nach tig sibh ann?  Cha bhi ‘ga bruidhinn ach a’ Ghàidhlig.

Bidh fàilte ro ‘n a h-uile duine. | Drop in for Gaelic conversation online. All are welcome.
Thig air chéilidh oirnn air Zoom aig meadhan latha AST | noon AST; 4pm UK (feuch https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html)
Zoom: Description: https://zoom.us/j/93738472248?pwd=SzNZMDVQSjN0eWJXejNZaUNsOFJIZz09
Meeting ID: 937 3847 2248
Password: 7654321
‘S ann a bhitheas fàilte air duine sam bith aig a bheil suim ann an còmhradh Gàidhlig aig Pop-up Gàidhealtachd, ‘ga chumail gach seachdain le Baile nan Gàidheal. Tha sinn ag iarraidh air gach aon a thig gun toirear meas dha na réitean seo fhads a bhitheas sibh ‘nur neach-còmhraidh air an éibh.

Réitean a’ Cho-chruinneachaidh
Bruidhinn Gàidhlig. Dh’fhaodadh cothroman Gàidhlig a bhruidhinn a bhith car ainneamh, mar sin dheanamaid a’ chuid a b’ fheàrr dheth! Cleachdaibh na th’ agaibh – fàilte air mearachdan, fàilte air a h-uile dual-chainnt agus comas, agus facal na dhà ‘s a’ Bheurla ma bhios éiginn ann.
Cuiribh ri Slàint’ a’ Bhuidhinn. Thoiribh meas do ghach aon air an éibh, agus bithibh laghach ‘nur cainnt. Giùlainibh sibh fhéin ann an dòigh a fhreagarras a h-uile aois. Tha sibh uile air ur cuireadh gun cur sibh ris a’ chòmhradh, gun éist sibh, agus gun toir sinn uile cothrom bruidhinn dha chéile. Bidh e ‘na chuideachadh ma bhios sibh ‘nur tosd mura h-eil sibh a’ bruidhinn.

Ma thuiteas gu bheil neach an aghaidh na réitean seo, theagamh gun toirear ás a’ choinneimh iad.
*********************
Pop-up Gàidhealtachd, hosted weekly by Highland Village Museum, are open to anyone who would like to engage in Gàidhlig conversation. We ask that you respect our Gathering Agreements while participating in this group call.

Gathering Agreements
Speak Gàidhlig. Chances to share in Gàidhlig conversation can be quite rare, let’s make the most of it! Use what Gàidhlig you have – mistakes are welcome, all dialects and abilities are welcome, and a word or two of English if necessary.
Participate in the Group’s Wellbeing. Respect other members on the call, and speak with kindness. Behave in a manner appropriate for all ages. We invite everyone to contribute to the conversation, listen, and give others a chance to speak. It’s helpful to have your mic on mute when you are not speaking.

Participants disregarding the Gathering Agreements may be removed from the call.

Details

Date:
24 February, 2023
Time:
12:00 pm - 1:00 pm
Cost:
Free
Event Category:
Website:
https://fb.me/e/qfePeSS4c

Organizer

Baile nan Gàidheal
Phone
9027252272
Email
highlandvillage@novascotia.ca
View Organizer Website

Venue

Zoom

Details

Date:
24 February, 2023
Time:
12:00 pm - 1:00 pm
Cost:
Free
Event Category:
Website:
https://fb.me/e/qfePeSS4c

Organizer

Baile nan Gàidheal
Phone
9027252272
Email
highlandvillage@novascotia.ca
View Organizer Website

Venue

Zoom
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here