Farpais nan Gàidheal

Bidh Sgioba Iomain Ard-sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a’ cur air dòigh Farpais nan Gàidheal aig a’ phàirc iomain againn aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. Thig iad a Ghlaschu airson latha agus gheibh iad farpais, cothrom-cluiche is cothrom coinneachadh ri Gàidheil òga eile. Bidh am pròiseact seo a’ tabhann cothrom air leth do dh’ òigridh aois 12-17 a […]