Céilidh Dhail Riada

Lunga Boat House Craignish

Céilidh Dhail Riada - ceòl, òrain agus còmhradh Gàidhlig airson a h-uile duine! Céilidh Dhail Riada - Gaelic music, songs and conversation for everyone! Còmhla ri Àdhamh Ó Broin, Oifigear Cultair Ghàidhlig aig CHARTS (Comhdhail Cultair, Dualchais 's Ealain, Earra-Ghàidheal agus nan Eilean) With Àdhamh Ó Broin, Gaelic Cultural Officer at CHARTS (Culture, Heritage & […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here