Puirt in Perthshire

West Carse Public Hall Glencarse

Bidh Dannsairean Ceum Kinfauns a’ cumail bùth-obrach gus an ceangal a sgrùdadh eadar ceòl-beul Gàidhlig (puirt-a-beul) agus dannsa-ceum. Stiùiridh Maighread Challan, a fhuair Bonn Òr a’ Mhòid, puirt à beul agus stiùirdh buill de Dannsairean Ceum Kinfauns an dannsa ceum. Thèid a’ bhùth-obrach seo a chumail ann an Talla Poblach Cars an Iar 10m – […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here