Fuaran – Buth-obrach fàilteachaidh

Tha Fèisean nan Gàidheal a' sìreadh an ath bhuidheann de sheinneadairean Gàidhlig eadar 16-25 son am pròiseact dualchais, Fuaran. Chaidh Fuaran a steidheachadh airson òigridh a bhrosnachadh a bhith a’ cruinneachadh agus a’ rannsachadh òrain Ghàidhlig as na sgìrean aca fhèin, no sgìrean a tha sònraichte dhaibh a bharrachd air na tasglainn prìseil a th’ […]