News

100+ Tachartas air Seachdain na Gàidhlig 2023 // 100+ Events for Seachdain na Gàidhlig 2023

Thèid barrachd air 100 tachartas a chumail an ath-sheachdain…

FilmG & Deoch an Dorais

Air a ruith le Astar, chaidh duaisean FilmG a chumail airson…

TRÌ Latha Ri Dhol! // 3 Days To Go!

Tha e gu math doirbh a chreids gum bi Seachdain na Gàidhlig…

Deoch an Dorais // One for the Road

Tha Seachdain na Gàidhlig a’ toirt cuireadh dhuibh tighinn…
Profile Image 2

Tabhartasan a bharrachd // Further Small Grants Fund Awardees

Le poit-airgid a bharrachd bho Bhòrd na Gàidhlig, chaidh againn…
Profile Image 1

Cuir Taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig

Tha sinn air ar dòigh leis mar a tha sibh uile air gabhail ri…

Plana Gàidhlig Ùr aig Ùghdarras Theisteanas na h-Alba // New Gaelic Plan for SQA

Tha Ùghdarras Theisteanas na h-Alba air Plana Gàidhlig ùr…

Dàrna Thosgaire airson Seachdain na Gàidhlig // Seachdain na Gàidhlig’s Second Ambassador

Tha sinn air ar doigh tosgaire eile ainmeachadh airson Seachdain…

A’ Chiad Thosgaire airson Seachdain na Gàidhlig // Seachdain na Gàidhlig’s First Ambassador

Tha sinn air ar dòigh innse dhuibh gu bheil dithis thosgaire…

Seachdain nan Cànan, Alba // Languages Week Scotland 2023

Thèid Seachdain nan Cànan an Alba, ga ruith le SCILT (Ionad…

Ceithir Seachdainean Ri Dhol // Four Weeks To Go!

Tha sinn a-nis gu mòr a’ coimhead air adhart ri Seachdain…

Stornoway’s An Taigh Cèilidh Now Open!

Written by Teàrlach Wilson for Seachdain na Gàidhlig: Stornoway,…
Profile Image 1

Maoin nan Tabhartas Beag // Small Grants Fund

Le 63 iarrtasan bho air feadh na dùthcha agus nas fhaide air…
Profile Image 1

Prògram Sheachdain na Gàidhlig ga Fhoillseachadh! // Launch Date for Seachdain na Gàidhlig Programme

Cumaibh an ceann-latha! Air 16 Faoilleach 2023 bidh sinn a’…
Profile Image 1

Làrach-lìn Ùr // New Website

Tha làrach-lìn gleansach ùr aig Seachdain na Gàidhlig! Tha…
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here