Sùil air: Fèis Phàislig // Case Study: Fèis Phàislig

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (Bòrd na Gàidhlig), chaidh làrach-lìn Fhèis Phàislig ùrachadh le goireas air a bheil an t-uabhas fiosrachaidh mun bhàrd Dòmhnall ‘Ruadh’ Mac an t-Saoir agus cuid de na sgrìobhaidhean aige. Chaidh seo ullachadh le Gillebrìde MacIlleMhaoil. Bha cèilidh teaghlaich aca cuideachd, a bha air leth soirbheachail, leis na tiocaidean uile gan reic fada mus robh an tachartas ann.

Sheinn Còisir Ghàidhlig Fhèis Phàislig dà òran a chaidh a sgrìobhadh le Dòmhnall, a chòrd gu mòr ris na bha a-staigh, agus chaidh daoine am brosnachadh gu bhith a’ cleachdadh abairtean sa Ghàidhlig. Bha nithean spòrsail mun cuairt leithid bùird mòr le faclan Gàidhlig airson rudan a chur air na meadhanan sòisealta, faclan Gàidhlig air na bùird, agus chaidh an rafail a dhèanamh sa Ghàidhlig agus fiosrachadh ga thoirt seachad gu dà-chànanach.

Tha an goireas air-loidhne ri fhaotainn gu furasta bho làrach-lìn na Fèise agus tha e uabhasach soilleir agus fiosrachail mu obair Dhòmhnaill Ruaidh. Thèid aig sgoiltean is buidhnean ionadail air an goireas a chleachdadh agus gheibh iad taic bho Fhèis Phàislig le bhith a’ togail fòn no a’ gabhail brath air na bhios iad a’ dèanamh sa choimhearsnachd. Thèid com-pàirtichean na Fèise a bhrosnachadh gu bhith a’ coimhead air na sgrìobhaidhean anns na leasanan aca, a’ cur ris an fhiosrachadh a th’ aca mu dhualchas na Gàidhlig agus nan ealan sa choimhearsnachd aca.

Bidh am Mòd Nàiseanta Rìoghail ann am Pàislig am-bliadhna agus bheir e cothrom dhaibh barrachd dhaoine a ruigsinn le obair Dhòmhnaill Ruaidh. Gabhaidh goireasan a bharrachd, leithid stuth a thèid a luchdadh a-nuas, a chur ris an làrach-lìn cuideachd.

//

On Seachdain na Gàidhlig, with support from the Small Grants Fund (Bòrd na Gàidhlig), the Fèis Phàislig website was updated with a new resource page, curated by Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil, which now has biographical information, images and links to the works of poet Dòmhnall ‘Ruadh” Mac an t-Saoir, and they also held a family cèilidh.

The cèilidh was very successful, being sold out well in advance of the event. The Fèis Phàislig Gaelic Choir performed two of Dòmhnall Ruadh’s songs, to an enthusiastic reception. The use of Gaelic words and phrases was encouraged throughout the event: fun items were used such as large boards with Gaelic words for social media posts and cards with common phrases on each of the tables, the raffle was called in Gaelic and spoken introductions were in both Gaelic and English.

The online resource is easily accessible from the Fèis Phàislig main website, and is a clear, concise introduction to the work of Dòmhall Ruadh. Local schools and organisations will be able to access the resource and also take advantage of support offered from Fèis Phàislig, either through informal contact with us, or via our outreach work within the community. Our own Fèis participants will be encouraged to explore the works in their own lessons, adding to their knowledge of Gaelic heritage and arts within their own community.

The upcoming Royal National Mòd in the town will allow them even greater scope to promote and encourage the use of Dòmhnall Ruadh’s works, whilst there is also the potential to add more resources, such as downloadable content, to the page itself.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here