Sùil air: Àrd-sgoil Abercorn – Teaghlach is Caraidean // Case Study: Abercorn High School – Family and Friends


Air Seachdain na Gàidhlig, le taic-airgid bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (Bòrd na Gàidhlig), chaidh sreath de thachartasan is phròiseactan a chur air dòigh aig Àrd-sgoil Abercorn. Bha na sgoilearan uile a’ cleachdadh na Gàidhlig agus chruthaich iad dulachan-iuchrach a thug iad dhachaigh leotha. Fhuair gach sgoilear cothrom eòlas fhaighinn air cultar is ceòl na Gàidhlig. Chluich iad uile iomain agus chaidh sgioba Iomain na sgoile a chluich an-aghaidh Sgoil Chil Phàdraig. 

Choimhead iad BBC Alba agus dh’èist iad ri ceòl Gàidhlig, is rinn iad rannsachadh gu leòr. Rinn iad dannsa cèilidh a-muigh leis an sgoil air fad.

Bha cruinneachadh aca mar sgoil, le Mrs Collie (tidsear), a nighean agus a màthair a’ bruidhinn sa Ghàidhlig, agus leis na sgoilearan a’ teagasg Gàidhlig dha chèile. Chluich Rachel Hair a’ chlàrsach agus thàinig seann sgoilear a chluich phuirt Gàidhlig air a’ phiàna.

Thàinig an seachdain gu crìoch le cruinneachadh de theaghlaichean is charaidean na sgoile, far an robh an t-àireamh a bu mhotha de dhaoine a thàinig gu tachartas san sgoil a-riamh.

//

During Seachdain na Gàidhlig, with thanks to the Small Grants Fund (Bòrd na Gàidhlig), a series of events and projects celebrating Gaelic was held at Abercorn Secondary School. All pupils spoke some Gaelic and made Gaelic badges and keyrings to take home. All pupils experienced Gaelic language and culture through music and sport. Everyone played shinty and the shinty team went to play Kilpatrick School.

They watched BBC Alba, listened to Gaelic music and researched about Gaelic. To get everyone outside and involved in Seachdain na Gàidhlig, they had a whole school outdoor Orcadian Strip the Willow.

A whole school assembly was held, with Mrs Collie’s (a teacher at Abercorn Secondary) mother and daughter speaking Gaelic, and pupils teaching each other Gaelic. Rachel Hair played clàrsach and a former pupil played Gaelic tunes on the piano.

The week came to an end with a Coming Together of family and friends and had the most successful attendance the school has ever had for a café or event.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here