Bùth Obrach Còisirean/Choir Workshop

To Be Confirmed Isle of Lewis

Tha Còisir Ghàidhlig Thunga a' dol a chuir bùth obrach air doigh airson nan còisirean ann an Leòdhas.  Bheir seo cothrom dha na còisirean tighinn còmhla gus ceòl agus òrain ionnsachadh.  Bidh e feumail agus cuideachail, gu h-àraid airson na luchd ionnsachaidh ann an gach còisir. Tha sinn an dochas buill ùr fhaighinn airson na […]

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here