Seiseanan-fiosrachaidh // Information Sessions

Bha dà sheisean-fiosrachaidh againn mu Sheachdain na Gàidhlig air 3 agus 22 Samhain air Zoom agus abair gun d’ fhuair sinn ultach de dhaoine a bha airson tuilleadh fhaighinn a-mach mun seachdain. Bha fiù duine no dhithis againn a thàinig a-steach à Nova Scotia! Bha còmhradh glè mhath ann mu amasan na seachdain agus beachdan air mar a gheibheadh daoine air pàirt a ghabhail.

Mura d’ fhuair sibh cothrom a dhol chun na seiseanan fiosrachaidh, nach cuir sibh fios thugainn air admin@seachdainnagaidhlig.scot agus bhiodh Grant no Shona gu math toilichte coinneamh fa-leth a chur air dòigh dhuibh air Zoom no air an fhòn.

//

We held a couple of successful information sessions about Seachdain na Gàidhlig on 3rd and 22nd November on Zoom, where we had a good number of people join us to find out more about the aims of the week. We even had a couple of folk tune in from Nova Scotia! There was a good conversation about the aims of the week and ideas on how everyone could be involved.

If you weren’t able to take part in either session but would like more information, please let us know on admin@seachdainnagaidhlig.scot and Grant or Shona would be delighted to arrange a Zoom call or a phonecall.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *