Duaisean na Gàidhlig 2023 // Gaelic Awards 2023

Tha sinn air ar dòigh innse dhuibh gum bi Duaisean na Gàidhlig gan cumail tro Sheachdain na Gàidhlig air Dimàirt 21 Gearran 2023 ann an Taigh-òsta Marriott Ghlaschu! Bidh na Duaisean gan ruith le Bòrd na Gàidhlig agus an Daily Record, agus ag aithneachadh na h-oidhirpean a bhios daoine agus buidhnean a’ dèanamh gus a’ Ghàidhlig a thogail agus a leasachadh air feadh na dùthcha agus thall thairis. ’S e seo an deicheamh bliadhna de na duaisean agus tha iad a-nis a’ sireadh mholaidhean airson buannaichean ann an iomadach diofar roinn. Bheireabh sùil air an làrach-lìn https://scottishgaelicawards.co.uk/2023/en/page/home  agus cuiribh a-steach na molaidhean agaibh ro 8 Faoilleach 2023. ’S e oidhche air leth a bhios ann!

//

We are delighted to tell you that the Gaelic Awards will be held during Seachdain na Gàidhlig on Tuesday 21st February in the Glasgow Marriott Hotel! The Awards are run by Bòrd na Gàidhlig and the Daily Record and recognise the efforts individuals and groups are making to uphold and develop Gaelic across the country and the world. This will be the tenth year of the Gaelic Awards and they are now seeking nominations for winners across several categories. Take a look at their website https://scottishgaelicawards.co.uk/2023/en/page/home to submit your nominations before 8th January 2023 and to find out more about the event itself. It’s sure to be a great night!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *