Chaidh na Duaisean Gàidhlig a chumail air Dimàirt 21 Gearran 2023, tro Sheachdain na Gàidhlig, ann an Taigh-òsta Mharriott ann an Glaschu. Air a ruith le Bòrd na Gàidhlig agus an Daily Record airson an deicheamh bliadhna, bha gu leòr an làthair airson oidhche a bha a’ moladh shàr thosgairean na Gàidhlig. Chòrd a’ chùis ris na bha an làthair, far an deach buannaichean agus na bha ainmichte còmhla riutha aithneachadh airson na tha iad air a bhith a’ dèanamh airson cliù na Gàidhlig a bhrosnachadh. Mealaibh ur naidheachd oirbh uile!

//

The Gaelic Awards were held on Tuesday 21st October in the Marriott Hotel in Glasgow. Run by Bòrd na Gàidhlig and the Daily Record for the tenth year, a good crowd turned out to celebrate a host of Gaelic ambassadors. The evening was well enjoyed, with nominees and winners being recognised for their efforts in the promotion of the Gaelic language. Well done to you all!

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here