Seachdain nan Cànan, Alba // Languages Week Scotland 2023

Thèid Seachdain nan Cànan an Alba, ga ruith le SCILT (Ionad Cànain Nàiseanta na h-Alba), a chumail eadar 30 Faoilleach – 3 Gearran, a’ dèanamh gàirdeachas air ionnsachadh is labhairt chànanan air feadh na dùthcha.

Thathar an dùil gun tèid fèill a dhèanamh air mar a bhios cànanan gar n-ullachadh mar dhaoine fa-leth agus mar choimhearsnachdan shìtheil air feadh an t-saoghail. Tha fàilte ro ionadan foghlaim, buidhnean coimhearsnachd, buidhnean ealain agus spòrs, iomairtean sòisealta agus gnothachasan beag is mòr pàirt a ghabhail.

Lean an taga-hais #ScotlandLovesLanguages agus an cunntas @LangsWeekScot. Airson tuilleadh fiosrachaidh, tadhail air làrach-lìn SCILT.

//

Languages Week Scotland, delivered by SCILT (Scotland’s National Centre for Languages) is a celebration of language learning and multilingualism in Scotland. Now in its fifth year, Languages Week Scotland 2023 will take place from 30 January – 3 February and will be a week of activity across the country.

Languages Week Scotland 2023 aims to celebrate how languages – spoken and signed – equip us as individuals and as a society to contribute to a peaceful world. Educational establishments, community-based groups, arts and sports organisations, social enterprises and businesses – large and small – are invited to engage with the week.

Get involved and follow the hashtag #ScotlandLovesLanguages and the dedicated Twitter account @LangsWeekScot.

For more information check out SCILT’s website.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here