Cur-air-bhog Leabhair / Book Launch

Taigh-òsta Bheaufort / Beaufort Hotel 11 Culduthel Road, Inverness

Cur-air-bhog na nobhail ùir ‘Tàcharan Mhealbhaigh’ le Ruairidh MacIlleathain Bidh agallamh ann eadar an t-ùghdar agus an craoladair Mark Wringe Bidh an tachartas dà-chànanach agus gheibhear srùbag ann. FÀILTE RON A H-UILE DUINE Public launch of Ruairidh Maclean’s new novel ‘Tàcharan Mhealbhaigh’ Ruairidh will be interviewed by broadcaster Mark Wringe. The event will be held […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here