Club Irise Shabhal Mòr Ostaig

Online

'S e cothrom ionnsachaidh a th' ann an Club Irise do dhaoine aig a bheil ùidh ann am foghlam Gàidhlig. Aig gach seisean, lìbhrigidh eòlaiche foghlaim taisbeanadh goirid (mu 20 mionaid) air pàipear rannsachaidh inntinneach le ceangal do dh’fhoghlam Gàidhlig san latha a th’ ann. Bidh cothrom ann an uair sin airson beagan deasbaid agus […]

Free

Srùbag

Cafaidh Ionad Iain Noble, Sabhal Mòr Ostaig/ Cafe IIN, Sabhal Mòr Ostaig Sleat, Isle of Skye

Ma tha thu a' lorg cothrom do chuid Ghàidhlig a chleachdadh, bidh srùbag is rudeigin milis ri fhaighinn an-asgaidh aig Cafaidh IIN gach oidhche Luain. Cothrom bruidhinn neo-fhoirmeil dhuibhse a tha fileanta, a’ coimhead airson barrachd misneachd, no a tha aig toiseach ur slighe leis a’ Ghàidhlig. Bidh fàilte chridheil romhaibh uile! 18:00 – 19:00: […]

Fiosrachadh mu dheidhinn Sabhal Mòr Ostaig/ Drop-in Session about Sabhal Mòr Ostaig

Gasta Portree, Isle of Skye

Thig còmhla rinn gus beagan fios fhaighinn mu dheidhinn nan cùrsaichean againn aig Sabhal Mòr Ostaig. Bho chùrsaichean làn-ùine is pàirt-ùine, air an làraich agus air-loidhne, cùrsaichean goirid agus clasaichean coimhearsnachd, bidh rudeigin ann dhan a h-uile duine! A bharrachd air fios mun Cholaiste, bidh cuideachd beagan ceòl ri chluinntinn bho cuid de na h-oileanaich […]

Latha nan Lèintean-T Gàidhlig 2024 (Gaelic T-Shirt Day 2024)

Tha Latha nan Lèintean-T Gàidhlig a' tilleadh am-bliadhna mar phàirt de thachartasan Seachdain na Gàidhlig! Cuir ort lèine-T no geansaidh le Gàidhlig sgrìobhte air Diciadain, 21 Gearran, agus brosnaich daoine eile gus pàirt a ghabhail san latha cuideachd. Tha ar caraidean aig Sona Design a' tabhann lùghdachach prìse 20% air na lèintean-T aca eadar 01/02/24 […]

Leughadh Còmhla

Sabhal Mòr Ostaig, ACC, An Leabharlann Teangue

LEUGHADH CÒMHLA Tha Leabharlann an t-Sabhail Mhòir toilichte fàilte a chur ort aig a' bhuidheann-leughaidh. Bidh am buidheann seo ag amas air luchd-leughaidh aig ìre eadar-mheadhanach àrd is air adhart, a tha airson misneachd a thogail agus Gàidhlig a chleachdadh tro leughadh ann an suidheachadh càirdeil agus brosnachail. Gach seachdain, bidh sinn a’ leughadh earrann […]

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here