Sùil air: Gillebrìde MacIlleMhaoil // Case Study: Gillebride Macmillan

Air Seachdain na Gàidhlig, le taic bho Mhaoin nan Tabhartas Beag (Bòrd na Gàidhlig), bha clasaichean Gàidhlig agus cuirm air an cumail san Language Hub ann am Partaig le Gillebrìde MacIlleMhaoil. Ged a bha na h-àireamhan de luchd-frithealaidh na b’ ìsle na bhathar a’ sùileachadh bha an tachartas fhèin air leth soirbheachail agus bha a h-uile duine a bha an làthair air leth toilichte leis na clasaichean agus leis a’ chuirm.

Bha 5 aig a’ chlas do luchd-tòiseachaidh – cha robh duine aca air Gàidhlig a dhèanamh roimhe seo.
Bha 2 aig a’ chlas do dh’eadar-mheadhanaich. Bha 12 aig a’ chuirm.

Ged a bha na h-àireamhan nas ìsle na bhathar an dòchas, bha iad fhathast soirbheachail.

//

On Seachdain na Gàidhlig, with support from the Small Grants Fund (Bòrd na Gàidhlig), Gillebride MacMillan held Gaelic language classes and a ceilidh at the Language Hub in Partick. Although there weren’t as many attendees as expected, the events were still successful and everyone was pleased with the language classes and the ceilidh.

5 people attended the beginners’ Gaelic class, none of whom had spoken Gaelic before. 2 people attended the intermediate session. 12 people attended the ceilidh.

Although numbers were small, the events went very well.

 

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here