Dealbhaich an Lèine-T Oifigeil aig Seachdain na Gàidhlig 2024! // Design the Official T-shirt for Seachdain na Gàidhlig 2024!

Ciamar a chòrdadh e riut rud a dhealbhaich thu fhèin fhaicinn air lèine-T?

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig tha sinn a’ toirt cothrom dhuibh an dearbh rud a dhèanamh, agus an lèine-T oifigeil a dhealbhadh airson Seachdain na Gàidhlig 2024! Dè thig a-steach ort nuair smaoinicheas tu air a’ Ghàidhlig? Ge bith dè th’ ann – ceòl, cèilidh, caraidean, ball-coise no rud sam bith eile – tha sinn airson fhaicinn ann an clò.

Cleachd an teamplaid an seo gus dealbh a dhèanamh. Iarr air inbheach do chuideachadh le dealbh a thogail dhe no scan a dhèanamh dhe, agus cuir thugainn e aig admin@seachdainnagaidhlig.scot leis a’ chuspair ‘Lèine-T Seachdain na Gàidhlig 2024.’

Thèid an dealbh as fheàrr a chur air lèine-T a thèid a reic airson Seachdain na Gàidhlig 2024. Gheibh thusa fear dhut fhèin agus gheibh thu cuideachd poca làn de stuthan Sheachdain na Gàidhlig! Tuilleadh fiosrachaidh an seo.

//

How would you like to see your own design on a real T-shirt?

As part of Seachdain na Gàidhlig we’re giving you the chance to do just that and design our official Seachdain na Gàidhlig 2024 T-shirt! What comes to mind when you think of Gaelic? Whatever that might be, whether it’s music, a cèilidh, your friends, football, or anything else, we want to see it come to life.

Draw the picture you would like to see on your T-shirt on the template here. Ask an adult to scan or photograph it and send it to us at admin@seachdainnagaidhlig.scot with the heading ‘Seachdain na Gàidhlig T-shirt Competition 2024.’

The winning design will be made into a real T-shirt and sold on our online shop for Seachdain na Gàidhlig 2024. We’ll also send you your winning T-shirt and a Seachdain na Gàidhlig goody bag! Find out more here.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here